Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Robert Suwaj
ORCID: 0000-0003-1372-9039
Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej oraz wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m. in. w zakresie teorii prawa administracyjnego i procedur administracyjnych. Uczestnik, referent i organizator
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.6

Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna; dopuszczalność skargi kasacyjnej; odrzucenie skargi kasacyjnej; dwuinstancyjność postępowania sądowego; podstawy skargi kasacyjnej
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.4
JEL: (artykuł w języku angielskim)

The adoption of new legal solutions in 2017 resulted in the appearance of the institution of mediation in Polish administrative proceedings, which was unheard of until then as a method in which public administration operates. The lawmakers decided to introduce mediation as a method of establishing facts and conducting interpretations of the law in matters ending in an administrative decision being issued. This article is an attempt to analyse the consistency of the solutions adopted with the system of settling administrative cases that had been in force to date. The most important finding made in the analysis is that of a fundamental conflict of the objectives of mediation with the essence of Polish administrative procedures. This is related to the lack of dispute at this stage of the proceedings, which rules out the ability to use mediation as a form of non-dispute settlement of a matter. The remaining systemic conflicts found in the analysis confirm the argument about the inability to use mediation in the practice of settling administrative matters. 

Słowa kluczowe: administrative matter; administrative proceedings; amicable resolution of a case; mediation; mediation in administrative proceedings; mediation between the parties to proceedings; mediation between parties and the authority resolving an administrative matter

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej oraz wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m. in. w zakresie teorii prawa administracyjnego i procedur administracyjnych. Uczestnik, referent i organizator licznych konferencji i seminariów naukowych ze sfery praktyki działania administracji publicznej.