Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Robert Suwaj
ORCID: 0000-0003-1372-9039

Profesor na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.4.5
JEL: K23

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r. (I OPS 1/22). W glosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że sama umowa cesji wierzytelności, której przedmiotem jest wierzytelność odszkodowawcza za odjęcie prawa własności nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego, nie kreuje po stronie nabywcy wskazanej wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania, o którym mowa w art. 128 ust. 1 u.g.n., przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., zaś źródłem interesu prawnego, o którym mowa w wyżej wymienionej normie, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej dokonanej przez podmiot prawa cywilnego. Konsekwencją tego jest w istocie niedopuszczalność — w rozumieniu składu orzekającego — nabycia wierzytelności odszkodowawczej, przysługującej na podstawie art. 128 ust. 1 u.g.n., w drodze sukcesji syngularnej. W ocenie autorów tezy te wymagają pogłębionej, krytycznej refleksji.

Słowa kluczowe: cesja wierzytelności; roszczenie odszkodowawcze; gospodarka nieruchomościami
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.1.7
JEL: K23

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena uchwały Sądu Najwyższego z 9.07.2019 r. (I NSZP 1/19). W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, iż przewidziana przez ustawodawcę w art. 56 ust. 1 pkt 12 p.e. sankcja ma charakter administracyjny i jej celem jest przede wszystkim prewencja. Sąd Najwyższy wskazał również, że prawidłowa w jego ocenie wykładnia wyżej wskazanej normy prawnej prowadzi do wniosku, że nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten nie tylko wynika (bezpośrednio) z treści samej decyzji administracyjnej, ale również w sytuacji, gdy można go zrekonstruować z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności koncesjonowanej. W ocenie Autorów tezy te wymagają pogłębionej, krytycznej refleksji — zarówno jeśli chodzi o błędne i zbyt powierzchowne utożsamianie funkcji (celu) wskazanych sankcji z prewencją administracyjną, jak i o wątpliwą wykładnię pojęcia „obowiązku wynikającego z koncesji”.

Słowa kluczowe: sankcja administracyjna; administracyjna kara pieniężna; sankcja karna; koncesja; prawo energetyczne
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.6

Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna; dopuszczalność skargi kasacyjnej; odrzucenie skargi kasacyjnej; dwuinstancyjność postępowania sądowego; podstawy skargi kasacyjnej
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.4
JEL: (artykuł w języku angielskim)

The adoption of new legal solutions in 2017 resulted in the appearance of the institution of mediation in Polish administrative proceedings, which was unheard of until then as a method in which public administration operates. The lawmakers decided to introduce mediation as a method of establishing facts and conducting interpretations of the law in matters ending in an administrative decision being issued. This article is an attempt to analyse the consistency of the solutions adopted with the system of settling administrative cases that had been in force to date. The most important finding made in the analysis is that of a fundamental conflict of the objectives of mediation with the essence of Polish administrative procedures. This is related to the lack of dispute at this stage of the proceedings, which rules out the ability to use mediation as a form of non-dispute settlement of a matter. The remaining systemic conflicts found in the analysis confirm the argument about the inability to use mediation in the practice of settling administrative matters. 

Słowa kluczowe: administrative matter; administrative proceedings; amicable resolution of a case; mediation; mediation in administrative proceedings; mediation between the parties to proceedings; mediation between parties and the authority resolving an administrative matter