Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Znaczenie jawności umów w procesie społecznego kontrolowania systemu zamówień publicznych

Jawność stanowi jedną z zasad zamówień publicznych. Jej realizacja umożliwia zainteresowanym dokonywanie czynności sprawdzających w ramach tzw. społecznego kontrolowania. Sprowadza się do realizacji obowiązków publikacyjno-informacyjnych podmiotu zamawiającego, obejmuje również dostęp do dokumentacji postępowania, w tym protokołu oraz umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Określeniu zasad udostępnienia zawartości umowy oraz jej znaczenia w ramach społecznego kontrolowania jest poświęcone niniejsze opracowanie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: jawność; dostęp; zamówienia publiczne; kontrola społeczna

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamski, D. (2010). Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej. Warszawa: C.H.Beck.

Andała-Sępkowska, J. Bereszko, W. (2021). Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik. Lex, https://sip.lex.pl/#/monograph/369480793/384049/andala-sepkowska-justyna-bereszko-wojciech-prawo-zamowien-publicznych-2021-praktyczny-przewodnik?cm=RELATIONS (25.02.2021).

Bernaczyk, M. (2008). Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer, 121–122.

Bidziński, M., Chmaj, M., Szustakiewicz P. (2018). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Legalis, https://sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zogi3damjyha3dmojoobqxalrtgy2deojygi2q (25.02.2021).

Bovis, Ch. (2009). The effects of the principles of transparency and accountability on public procurement and public-private partnerships regulation. European Public Private Partnership Law Review, (1), 7–8. https://doi.org/10.21552/epppl/2009/1/2

Chauvin, T. (2016). Analiza pojmowania działania zasady jawności jej ograniczeń z perspektywy prawa francuskiego. W: C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom XI. Standardy europejskie. Warszawa: C.H.Beck.

Chochowski, K. (2009). Patologie systemu zamówień publicznych. W: P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer, 687.

Czajkowski, T. (red.) (2004). Prawo zamówień publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Dolecki, J. (2020). Kilka uwag o zasadzie efektywności. Zamówienia Publiczne Doradca, (4), Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrvgyztmmc7onzg6zdupf2de (25.02.2021).

Dylus, A. (2013). Aksjologiczne podstawy jawności i jej ograniczenia. W: Z. Cieślak (red.), Jawność i jej ograniczenia. T. 3 (131–132). Warszawa: C.H.Beck.

Farca, L., Dragoș, D., Bogdanowicz, P. (2019). Rule of law in public procurement: Disclosure rules in Romania and Poland. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 14(2), 99. https://doi.org/10.21552/epppl/2019/2/7

Gryszczyńska, A. (2012). Centralne repozytorium informacji publicznej. Kwartalnik Prawa Publicznego, (3), 125.

Gryszczyńska, A. (2016). Pojęcie i jawność rejestrów publicznych — uwagi wprowadzające. W: A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność. Warszawa: C.H.Beck.

Górzyńska, T. (1999). Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Kraków: Zakamycze.

Herc, G. (2008). Dostęp do informacji w prawie zamówień publicznych. W: T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jabłoński, M. Wygoda, K. (2002). Dostęp do informacji i jego granice. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaśkowska, M. (2002). Dostęp do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane (materiał na konferencję sędziów NSA Popowo 14–16 października). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaślan, W. (1999). Zamówienia publiczne. Warszawa: C.H.Beck.

Jaworska, M. (2021). Art. 17. Zasady udzielania zamówień. W: M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2021, wyd. 1. Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrxhaztknjoobqxalrvgeydoojzha4q (25.02.2021).

Kędzierska, K. (2015). Prawo do informacji w polskim porządku prawnym. W: A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar- Wiśniewska (red.), Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności. Warszawa: C.H.Beck.

Kiczka, K. (2009). Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym. W: P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Knysiak-Molczyk, H. (2013). Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Lex, https://sip.lex.pl/#/monografia/369307040/8?tocHit=1 (25.02.2021).

Kłaczyński, M., Szuster, S. (2003). Dostęp do informacji publicznej. Komentarz. Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587279047/76487?tocHit=1&cm=RELATIONS, (25.02.2021).

Kuźma, M. (2016). Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw. Warszawa: C.H.Beck.

Łamejko, L. (2020). Nowe ujęcie zasady jawności oraz jej ustawowe ograniczenia. ZPD — dodatek (1), 1–10.

Maciejewski, M. (2013). Skuteczność a jawność administracji. W: Z. Kmieciak (red.), Jawność i jej ograniczenia. T III. Skuteczność regulacji. Warszawa: C.H.Beck.

Moukiou, Ch. P. (2016). The principles of transparency and antibribery in public procurement: A slow engagement with the letter and spirit of the EU public procurement directives. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 11(2), 75.

Oleński, J., Jaworski, W. (2006). Modele informacyjne współczesnego państwa. W: W. Góralczyk jr. (red.), Prawo informacji. Warszawa: Lexis Nexis.

Olszewski, J. (2015). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: C.H.Beck.

Piskorz-Ryń, A. (2003). Jawność działania administracji publicznej. W: H. Machińska (red.), Prawo do dobrej administracji. Warszawa: C.H.Beck.

Puchacz, K. (2013). Zamówienia publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Roberson, E. P. (2017). No compete contracting in cooperative purchasing? Proposed solutions to resolve gaps in competitions, transparency, and socioeconomics policy at the state and local level. Public Contract Law Journal, 46(4), Legal Source, http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=1&sid=1511d027-825c-42f2-9c39-fe7e06acb0e4%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=125814139&db=lgs (28.02.2021).

Rost, A (1993). Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sibiga, G. (2009). Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywania zadań administracji publicznej. W: P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sieradzka, M. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Komentarz praktyczny do art. 139, Lex.

Sitniewski, P. (2016). Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sitniewski, P. (2020). Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, Lex, https://sip.lex. pl/#/monograph/369475751/6?keyword=Odmowa%20dostępu%20do%20informacji%20publicznej.%20Przesłanki,%20granice,%20procedura&tocHit=1&cm=STOP (24.02.2021).

Szostak, R. (2020). Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne Doradca, (4), Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrvga2donc7onzg6zdupf2dg (25.02.2021).

Szustakiewicz, P. (2008). Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W: T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szustakiewicz, P. (2011). Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne. Warszawa: C.H.Beck.

Szustakiewicz, P. (2016). Dostęp do informacji publicznej. Warszawa: C.H.Beck.

Śledziewska, M. (2017). (red.). Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa: C.H.Beck.

Tarnacka, K. (2009). Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Ulasiewicz, M. I. (2017). Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej, Lex, https://sip.lex.pl/#/monograph/369437226/17?keyword=Administracyjnoprawne%20aspekty%20jawności%20działań%20administracji%20publicznej%20Przesłanki,%20granice,%20procedura&tocHit=1&cm=SFIRST (25.02.2021).

Wyporska-Frankiewicz, J. (red.) (2019). Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Lex, https://sip.lex. pl/#/monograph/369457722/48/wyporska-frankiewicz-joanna-red-dostep-do-informacji-publicznej-w-praktyce-jednostek-samorzadu...?keyword=Dostęp%20do%20informacji%20publicznej%20w%20praktyce%20jednostek%20samorządu%20terytorialnego&cm=SREST (25.02.2021).

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja z 2.04.1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z 17.04.1964 r. — Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.

Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.

Ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2019 r., poz. 1429.

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

Ustawa z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 742.

Ustawa z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok KIO z 15.11.2012 r., sygn. akt. KIO 2370/12, https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/538101315/1?directHit=true&directHitQuery=KIO%202370~2F12 (27.02.2021).

Wyrok KIO z 6.06.2012 r., sygn. akt. KIO 1002/12, KIO 1006/12, KIO 1018/12, http://noweprzetargi.pl/szukaj/1008-12.pdf (3.08.2017).

Wyrok NSA z 13.12.2019 r., I OSK 1890/18, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FA8D3D7D5A (26.02.2021).

Wyrok NSA z 29.02.2012 r., sygn. akt. I OSK 2215/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1C4199E03A (3.08.2017).

Wyrok TS z 29.04.2004 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. CAS Succhi di Frutta SpA (C-496/99), http://eur-lex.europa.eu/search.

html?DTN=0496&DTA=1999&qid=1501685372216&DB_TYPE_OF_ACT=courtCase&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=

ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=EU_COURT_CASE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL (3.08.2017).

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 21.01.2020 r., II SAB/Bd 68/19, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CD94B92FA (26.02.2021).

Wyrok WSA w Gdańsku z 21.06.2018 r. II SAB/Gd 38/18, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F07A9961B (26.02.2021).

Wyrok WSA w Olsztynie z 12.03.2020 r., II SAB/Ol 5/20, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CB0001CBC1 (26.02.2021).

Wyrok WSA w Poznaniu z 23.01.2020 r., II SAB/Po 110/19, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6738316A03 (26.02.2021).

Wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 r., II SAB/Rz 21/20, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/22E0995F02 (25.02.2021).

Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2015 r., II SA/Wa 1224/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C1C1808BC8 (3.08.2017).

Wyrok WSA w Warszawie z 15.01.2016 r., II SA/Wa 1274/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0581EB8843 (3.08.2017).

Wyrok WSA w Warszawie z 5.09.2013 r., VIII SA/ WA 433/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41D1B89D6E (3.08.2017).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę