Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rola środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Współcześnie nie ma już takiej dziedziny, do której nie wkroczyłyby nowoczesne — bo dalekie od tradycyjnych (papierowych) — elektroniczne metody gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych, informacji oraz dokumentów. W zakresie tzw. elektronicznej komunikacji pomiędzy rozmaitymi podmiotami, istotne znaczenie odgrywają rozwiązania techniczne, urządzenia teleinformatyczne oraz narzędzia programowe, o których mowa w treści ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki komunikacji elektronicznej, bo o nich mowa powyżej, znajdują swoje zastosowanie również w postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia na realizację roboty budowlanej, dostawy czy innej określonej usługi. Ustalenie konkretnej roli i znaczenia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest celem niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: środki komunikacji elektronicznej; zamówienia publiczne; elektroniczna komunikacja; informatyzacja

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

 

Adamski, D. (2006). Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3), 2.

Andała-Sępkowska, J., Falkowska, M., Kardas, B., Stompel, M. (2018). Elektronizacja zamówień publicznych 2018. Praktyczny komentarz. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Burczyński, T. (2011). Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej. Wrocław: Presscom.

Dzierżanowski W. (2019). Elektronizacja zamówień publicznych. Radca Prawny, (1). 24–25.

Guziński, M. (2009). Stosowanie zamówień publicznych w realizacji zadań administracji publicznej. W: J. Blicharz (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited.

Hartung, W., Bagłaj, M., Michalczyk, T., Wojciechowski, M., Krysa, J., Kuźma, K. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kotecka, S. (2010). Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.21697/mj.2018.4.05

Lipowicz, I. (2002). Istota administracji. Pojęcie administracji. Administracja publiczna a państwowa. W: Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis.

Litwiński, P. (2004). Świadczenie usług drogą elektroniczną. W: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu. Warszawa: Lexis Nexis.

Martysz, Cz., Wojsyk, G., Szpor, G. (2015). Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, SIP Lex, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587229141/474448/martysz-czeslaw-szpor-grazyna-wojsyk-kajetan-ustawa-o-informatyzacji-dzialalnoscipodmiotow...?cm=URELATIONS (20.07.2017).

Siewicz, K. (2010). Obowiązek korzystania z otwartych standardów w informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H. Beck.

Szostek, D. (red.). (2009). e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji. Wrocław: Presscom.

Śledziewska, M. (2017). Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.19195/0137-1134.109.9

Wojsyk, K. (2010). Oddziaływanie prawa nowych technologii na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie informacyjnym — aspekty społeczne. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H. Beck.

Wojtachnik, R. (2004). Elektroniczna wymiana dokumentów. Handel, usługi, logistyka, finanse. Warszawa: MIKOM.

Złotowski, K. (2001). Sejm a społeczeństwo informacyjne. W: T. Zasępa (red.), Internet — fenomen społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

 

Akty prawne/Legal acts

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE z 28.03.2014).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE z 28.03.2014).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z 6.01.2016).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320).

Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Ustawa z 17.02.2004 r. o informatyzacji działalności podmiotów (Dz.U. z 2020 r., poz. 346).

Ustawa z 23.11.2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.).

Ustawa z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 

Orzecznictwo i komunikaty/Judgments and communications

 

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej, COM/2013/0453 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0453&from=EN (10.08.2020).

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz e-zamówień, COM (2012) 179 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:PL:PDF (10.08.2020).

Wyrok WSA w Warszawie z 5.12.2006 r., III SA/Wa 1838/06

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę