Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konsorcjum spółdzielcze szansą na zwiększenie ekonomicznej pozycji sektora spółdzielczości socjalnej

Spółdzielnie socjalne są istotnym narzędziem ograniczania wykluczenia społecznego na lokalnym rynku. W ostatnim czasie dzięki zmianom w przepisach prawa ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia przez nie konsorcjum spółdzielczego łącznie z innymi organizacjami wspierającymi osoby wykluczone. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one podnosić swoją konkurencyjność oraz budować stabilne miejsca pracy starając się chociażby o środki publiczne z większą szansą na ich pozyskanie. Tego typu rozwiązanie posiada również pewne ograniczenia. Niewątpliwie jednym z nich są wątpliwości co do odpowiedzialności za niewykonanie umowy oraz dodatkowe obowiązki administracyjne nałożone na spółdzielnie. W artykule czytelnik znajdzie ich wpływ na rozwój konsorcjum spółdzielczego oraz możliwości jego wykorzystania w przyszłości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: konsorcjum spółdzielcze; spółdzielnia socjalna; współpraca; ruch spółdzielczy

Bibliografia

Bartczak, A. (2016). Jak ugryźć konsorcjum. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Brzeziak, M. (2017). Nowe rozwiązania dla spółdzielni socjalnej. ESOES, (1), 4–9.

Chorążuk, J. Nałęcz, S. (2008). Warsztaty terapii zajęciowej jako forma nowej gospodarki społeczne. j W: S. Nałęcz (red.). Gospodarka społeczna w Polsce. Warszawa: ISP PAN.

Chrząszcz, A. (2013). Konsorcjum w zamówieniach publicznych, Przegląd Prawa Handlowego, (7), 41–47.

Dobicka, K. (2012). Klub integracji społecznej w polskim prawodawstwie i w systemie pomocy, W: A. Markiewicz (red.). Klub Integracji Społecznej w praktyce. Puszczykowo: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Chrząszcz, A. (2013). Konsorcjum oraz inne formy współpracy przedsiębiorstw. Studia ekonomiczne i regionalne, (6), 43–46.

Chrząszcz, A. (2015). Kilka uwag na temat konsorcjum bankowego. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, (3), 99–107.

Hilla, J. (2005). Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum. Radca Prawny, (5), 1–14.

Horubski, K., Kocowski, T. (2014). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 40–60.

Kańtor, K. Wróblewska, K. (2015). Umowa konsorcjum — konsekwencje w zakresie VAT. Przegląd Podatkowy, (12), 20–30.

Katner, J. (red.) (2010). System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań — umowy nienazwane, Warszawa: C.H. Beck.

Kawka, P. (2016). Centrum Integracji Społecznej i jego rola w realizacji założeń systemu zatrudnienia socjalnego. Roczniki Nauk Prawnych KUL, (4), 205–225.

Kowalski, E. Mogilski, W. W. (2014). Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), 33–43.

Król, B. Śnieżko, K. (2015). Współpraca przedsiębiorców w ramach umowy konsorcjum. Geoinżynieria drogi. Mosty i tunele, (1), 96–97.

Krzyszkowski, J. (2011). Diagnoza sytuacji ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurleto, M. (2016). Możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce — teoria i praktyka, (3), 23–34.

Łukasik, J. (2010). Specyfika projektów realizowanych w konsorcjum. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, (1), 7–17.

Matkowska, J., Marciniak, S. (2015). Konsorcjum jako umowa o współpracy gospodarczej. Prawo i podatki, (6), 21–22.

May J. (2015). Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum. Prawo Zamówień Publicznych, (2), 70–80.

Miżejeski, C. (2015). Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Warszawa: Wydawnictwo OZRSS.

Mucha, A. (2013). Odpowiedzialność uczestnika konsorcjum. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, (13), 43–58.

Muchowska-Zwara, K. (2015). Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych, Warszawa: C.H. Beck.

Nartowski, A. S. (2011). Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa? [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Warszawa: C.H. Beck.

Nieradko-Iwanicka, B., Iwanicki, J. (2010a). Warsztaty terapii zajęciowej: geneza, rozwój, zadania, perspektywy. Problematyka higieny epidemiologicznej, (2), 332–334.

Nieradko-Iwanicka, B., Iwanicki, J. (2010b). Zakłady aktywności zawodowej: rola w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i perspektywy dalszego rozwoju. Problematyka higieny epidemiologicznej, (2), 329–331.

Owczarczyk, M. (2015). Wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne. Prawo zamówień publicznych, (4), 204–2014.

Piechowski, A. (2013). Wartości i zasady spółdzielcze, a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna. Ekonomia Społeczna, (6), 34–47.

Politaj, A. (2016). Zakład Aktywności Zawodowej oraz Zakłady Pracy Chronionej jako pracodawcy osób niepełnosprawnych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (450), 446–456.

Politaj, A. Koza A. (2012). Centra Integracji Społecznej i ich efektywność w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (19), 126–137.

Romanowski, M. (2009). Czy należy regulować umowy nazwane. Studia Prawa Prywatnego, (2), 122–138.

Rydwańska, P. Sadowska S. (2017). Osoby wykluczone jako adresacji działań Klubów Integracji Społecznej prowadzonych przez fundacje. Prace

naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (492), 60–70.

Sieradzka, M. (2015a), Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sieradzka, M. (2015b), Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego — analiza i ocena. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (4), 36–49.

Sobczak, M. (2016). Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sobiech, A. (2016). Współpraca w ramach wspólnego przedsięwzięcia — wybrane aspekty podatkowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (5), 129–139.

Starnawska, M. (2016). Między wspólnotą a biznesem — system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym — studia przypadku. Przegląd Organizacji, (1), 28–36.

Szafrański, M. (2016). Rehabilitacja zawodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji zawodowej — realizacja czy jej brak? Zbliżenia cywilizacyjne, (2), 120–137.

Szostak, R. (2014). Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 10–20.

Szpon, J., Kosobucka, M., Serej, P. (2016). Analiza funkcjonowania i zarządzania spółdzielnią socjalną w ujęciu konkurencyjności na lokalnym rynku. Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu, (10), 71–84.

Wierzbicki, P. (2014). Skutki upadłości członka konsorcjum. Przetargi publiczne, (6), 47–49.

Włodyka, S. (2000). Strategiczne umowy przedsiębiorców. Warszawa: C.H. Beck.

Zakrzewska-Materys, E. (2017). Ogólnopolskie forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego. Folia Sociologica, (60), 47–55.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę