Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Mateusz Żaba
ORCID: 0000000236366456

Doktor nauk prawych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.12.3
JEL: K12, K15, K19, K20

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszej regulacji wprowadzonej do Kodeksu spółek handlowych dotyczącej wiążących poleceń w grupie spółek, jak również możliwości odmowy ich wykonania. Na kolejnych stronach artykułu odniesiono się do wskazania granic wiążącego polecenia, przedstawienia przesłanek odmowy jego wykonania oraz problematyki odpowiedzialności za niewykonanie takiego polecenia. Szczególną uwagę poświęcono zestawieniu ustawowych granic w wydaniu wiążącego polecenia oraz kategoryzacji przesłanek odmowy wykonania tego typu polecenia.

Słowa kluczowe: wiążące polecenie; grupa spółek; holding; przesłanki odmowy; odpowiedzialność za niewykonanie polecenia
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych re-
gulacji dotyczących możliwości uczestnictwa i głosowa-
nia w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość. Odniesiono się rów-
nież do możliwych sposobów uczestnictwa przy wyko-
rzystaniu środków komunikacji na odległość oraz tech-
nicznych wymogów organizacji tego typu zgromadzeń

wspólników. Ponadto należy podkreślić, że szczególną
uwagę poświęcono także zasadom wykonywania prawa

głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników; środki komunikacji elektronicznej; e-voting; telezgromadzenie; wideokonferencja