Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Mateusz Żaba
ORCID: 0000000236366456
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych re-
gulacji dotyczących możliwości uczestnictwa i głosowa-
nia w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość. Odniesiono się rów-
nież do możliwych sposobów uczestnictwa przy wyko-
rzystaniu środków komunikacji na odległość oraz tech-
nicznych wymogów organizacji tego typu zgromadzeń

wspólników. Ponadto należy podkreślić, że szczególną
uwagę poświęcono także zasadom wykonywania prawa

głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników; środki komunikacji elektronicznej; e-voting; telezgromadzenie; wideokonferencja

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.