Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.6
JEL: K21, L41

Nowe narzędzie w unijnym prawie konkurencji — uwagi de lege ferenda

Artykuł stanowi analizę inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia nowego, komplementarnego narzędzia do przepisów unijnego prawa konkurencji. Inicjatywa ta ma być jednym ze środków dostosowujących prawo i politykę konkurencji do realiów nowoczesnej gospodarki. Nowe narzędzie miałoby umożliwić Komisji prowadzenie badań rynkowych w zakresie problemów strukturalnych związanych z konkurencją, z możliwością narzucenia przedsiębiorcom środków zaradczych. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące podstawy prawnej inicjatywy, wyboru odpowiedniego wariantu oraz kwestii związanych z zasadą proporcjonalności i środków zaradczych. Postulowane jest wypracowanie rozwiązania, które eliminowałoby luki w egzekwowaniu przepisów przy jednoczesnym zachowaniu jasnych ram prawnych i zapewnieniu skutecznej kontroli sądowej.

Słowa kluczowe: prawo konkurencji; Komisja Europejska; badanie rynku; prawo UE

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Ezrachi, A. (2018). EU Competition Law Goals and the Digital Economy. Oxford Legal Studies Research Paper No. 17/2018. Oksford: https://ssrn.com/abstract=3191766 (20.07.2020). https://doi.org/10.2139/ssrn.3191766

Harrington, J. (2018). A Proposal for a Structural Remedy for Illegal Collusion. Antitrust Law Journal, (1).

Jurkowska-Gomułka, A. (2007). W: K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. https://sip.lex.pl/#/commentary/587648064/445504 (19.07.2020).

Komisja Europejska (2019). Sprawozdanie z funkcjonowania jednolitego rynku z 2019 r., SWD (2019) 444 final. Bruksela: Komisja Europejska. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1578392961060&uri=CELEX%3A52019SC0444 (19.07.2020).

Komisja Europejska (2020). Inception Impact Assessment: New Competition Tool. Bruksela: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12416-New-competition-tool (19.07.2020).

Kowalik-Bańczyk, K., Dąbrowska-Kłosińska, P. (2012). W: A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, 521–643, Warszawa: Wolters Kluwer.

Lamadrid, A. (2020). Can This Be the New Normal? 10 Questions on the Proposed New Competition Tool. Bruksela: https://chillingcompetition.com/2020/06/11/can-this-be-the-new-normal-10-questions-on-the-proposed-new-competition-tool/ (20.07.2020).

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich. Toruń: TNOIK.

Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska. https://sip.lex.pl/#/monograph/369206825/15 (11.07.2020).

Mleczko, M. (2018). Technologiczne wyzwania dla antropocentrycznego prawa konkurencji na przykładzie algorytmicznego ustalania cen w sektorze e-commerce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (7–8), 63–72. https://doi.org/10.7172/ikar

Ostrowski, F. (2013). Wprowadzanie unbundlingu własnościowego w sektorze energetycznym w drodze wydawanych przez Komisję Europejską decyzji zobowiązujących — próba oceny. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2–6), 9–20. https://doi.org/10.7172/ikar

Turner, D. (1962). The Definition of Agreement under the Sherman Act: Conscious Parallelism and Refusals to Deal. Harvard Law Review (75), 655–706. https://doi.org/10.2307/1338567

Von Der Leyen, U. (2019). Mission letter. Executive Vice-President-designate for a Europe fit for the Digital Age. Bruksela. https //ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf (20.06.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę