Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.7
JEL: K23

Przedawnienie nakładania administracyjnych kar pieniężnych na rynku finansowym — glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8.10.2020 r. (VI SA/Wa 308/20)

Kwestia przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przez Komisję Nadzoru Finansowego na nadzorowaną instytucję finansową jest kwestią budzącą szczególne zainteresowanie i wątpliwości w praktyce funkcjonowania rynków finansowych. Przedawnienie możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w reżimie ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi było przedmiotem analizy dokonanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8.10.2020 r. (VI SA/Wa 308/20), gdzie Sąd ten — jak się wydaje — nie dostrzegł pryncypiów instytucji przedawnienia, a tym samym opowiedział się przeciwko możliwości zastosowania tej instytucji. W ocenie autora wyrok ten zasługuje na słowa krytyki, czemu zostanie poświęcona niniejsza glosa.

Słowa kluczowe: przedawnienie; odpowiedzialność administracyjna; Komisja Nadzoru Finansowego; administracyjna kara pieniężna; sankcja administracyjna; niemożność nałożenia sankcji administracyjnej; środki nadzoru następczego; ustawa COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura

Bielska-Brodziak, A. (2009). Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego. Oficyna. A Wolters Kluwer business.

Brzeziński, B. (2002). Wykładnia celowościowa w prawie podatkowym. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1).

Brzozowski, A. (2020). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, wyd. 10. C.H.Beck.

Cieślak, M. (2011). W: S. Waltoś (red.), Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzegorczyk, T., & Tylman, J. (2014). Polskie postępowanie karne. LexisNexis.

Kmieciak, Z. (2019). W: W. Chróścielewski, & Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wolters Kluwer.

Kordasiewicz, B. (2019). W: Prawo cywilne — część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2. C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Kruk, E. (2013). Sankcja administracyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Lewicka, R., Lewicki, M., & Wyporska-Frankiewicz, J. (2011). Kilka uwag na temat przedawnienia sankcji administracyjnych. W: R. Lewicka, M. Lewicki, & M. Stahl, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie. LEX. A Wolters Kluwer business.

Łętowska, E. (1994). Podstawy prawa cywilnego. Wydawnictwo ECOSTAR.

Marciniak, A. (2016). W: W. Broniewicz, I. Kunicki, & A. Marciniak, Postępowanie cywilne w zarysie. Wolters Kluwer.

Mastalski, R. (1989). Interpretacja prawa podatkowego. Acta Universitatis Wratislawiensis, (1223).

Mataczyński, M., & Saczywko, M. (2021). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 3. C.H.Beck.

Morawski, W. (1998). Glosa do wyroku NSA z dnia 4 października 1994 r., SA/WR 929/94. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, (1).

Nowacki, J. (1964). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3).

Resich Z., & Lapierre, J. (2016). W: J. Lapierre, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, & K. Weitz, Postępowanie cywilne. Wolters Kluwer.

Rzewuski, M. (2020). W: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2. C.H.Beck.

Sobolewski, P. (2021). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 28. C.H.Beck.

Staniszewska, L. (2015). Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych. W: M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stankiewicz, R. (2021). Komentarz do art. 189g k.p.a. W: R. Hauser, & M. Wierbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. C.H.Beck.

Szubiakowski, M. (2019). O potrzebie refleksji nad wykładnią art. 68 Ordynacji podatkowej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4/85).

Węgrzyn, M. (2016). Przedawnienie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Nowe Zeszyty Samorządowe — Opinie, (6).

Wilejczyk, M. (2014). Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego. C.H.Beck.

Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Oficyna. A Wolters Kluwer Business.

Wincenciak, M. (2019). Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym. Wolters Kluwer.

Zieliński, M. (2002). Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Wolters Kluwer.

Zirk-Sadowski, M. (2015). W: R. Hausner (red.), Wykładnia w prawie administracyjnym. System Prawa Administracyjnego. Tom 4, wyd. 2. C.H.Beck. Instytut Nauk Prawnych PAN.

 

Orzecznictwo/Judgments

Uchwała NSA z 4.06.2001 r. (FPK 5/01), ONSA 2001, nr 4, poz. 160.

Uchwała NSA z 3.12.2012 r. (I FPS 1/12), ONSAiWSA 2013/3/37.

Wyrok 7 sędziów NSA z 28.06.2010 r. (I FPS 5/09), ONSAiWSA 2010/5/85.

Wyrok NSA (7) z 14.12.2000 r. (FSA 2/00), ONSA 2001, nr 2, poz. 49.

Wyrok NSA z 12.06.1992 r. (SA/P 596/92), CBOSA.

Wyrok NSA z 13.01.1994 r. (SA/P 1598/93), CBOSA.

Wyrok NSA z 7.02.1996 r. (III SA 225/95), CBOSA.

Wyrok NSA z 21.03.2000 r. (SA/RZ 595/99), CBOSA.

Wyrok NSA z 28.06.2001 r. (I SA/o 761/00), Legalis.

Wyrok NSA z 5.08.2004 r. (FSK 372/04), CBOSA.

Wyrok NSA z 5.12.2008 r. (I OSK 364/08), CBOSA.

Wyrok NSA z 25.3.2009 r. (II FSK 1309/08), CBOSA.

Wyrok NSA z 5.06.2009 r. (I OSK 1082/08), CBOSA.

Wyrok NSA z 23.09.2011 r. (II FSK 727/10), CBOSA.

Wyrok NSA z 12.02.2014 r. (II FSK 327/12), LEX nr 1450233.

Wyrok NSA z 2.02.2016 r. (II GSK 2593/14), LEX nr 2037138.

Wyrok NSA z 24.11.2016 r. (II FSK 1488/15), LEX nr 2190020.

Wyrok NSA z 24.11.2016 r. (II FSK 1489/15), CBOSA.

Wyrok NSA z 10.04.2018 r. (II FSK 998/16), LEX nr 2494690.

Wyrok NSA z 19.12.2018 r. (II FSK 27/17), CBOSA.

Wyrok NSA z 6.03.2019 r. (II OSK 978/17), LEX nr 2643084.

Wyrok NSA z 19.11.2020 r. (II FSK 1390/20), LEX nr 3097893.

Wyrok NSA z 25.05.2021 r. (III OSK 2156/21), LEX nr 3206277.

Wyrok SA w Katowicach z 14.02.2013 r. (I ACa 1007/12), Legalis.

Wyrok SA w Łodzi z 23.04.2014 r. (I ACa 1361/13), Legalis.

Wyrok SA w Warszawie z 29.07.2019 r. (VI ACa 487/19), Legalis.

Wyrok SN z 12.02.1991 r. (III CRN 500/90), OSNCP 1992/7-8/137.

Wyrok SN z 7.05.1997 r. (III RN 22/97), CBOSA.

Wyrok SN z 9.11.2001 r. (III RN 145/00), CBOSA.

Wyrok SN z 26.11.2013 r. (V KK 290/13), LEX nr 1396808.

Wyrok TK z 24.11.2003 r. (K 26/03), OTK ZU 9A/2003, poz. 95.

Wyrok TK z 13.01.2005 r. (P 15/02), OTK ZU 1A/2005, poz. 4.

Wyrok TK z 1.09.2006 r. (SK 14/05), OTK-A 2006/8/97.

Wyrok TK z 9.10.2007 r. (SK 70/06), OTK-A 2007/9/103.

Wyrok TK z 28.04.2009 r. (P 22/07), OTK ZU 4A/2009, poz. 55

Wyrok TK z 2.06.2009 r. (SK 31/08), OTK ZU 6A/2009, poz. 83.

Wyrok TK z 19.06.2012 r. (P 41/10), OTK-A 2012, nr 6, poz. 65.

Wyrok TK z 9.10.2012 r. (P 27/11), OTK ZU 9A/2012, poz. 104.

Wyrok TK z 18.07.2013 r. (SK 18/09), OTK ZU 6A/2013, poz. 80.

Wyrok TK z 8.10.2013 r. (SK 40/12), OTK ZU 7A/2013, poz. 97.

Wyrok TK z 13.10.2009 r. (P 4/08), OTK-A 2009/9/133.

Wyrok TK z 17.07.2012 r. (P 30/11), OTK-A 2012/7/81.

Wyrok TK z 21.06.2011 r. (P 26/10), OTK-A 2011/5/43.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14.11.2018 r. (I SA/Bd 647/18), LEX nr 2586823.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6.03.2008 r. (I SA/Gd 1028/07), CBOSA.

Wyrok WSA w Gdańsku z 19.06.2008 r. (I SA/Gd 22/08), CBOSA.

Wyrok WSA w Gdańsku z 9.09.2020 r. (I SA/Gd 149/20), LEX nr 3190649.

Wyrok WSA w Gliwicach z 10.02.2010 r. (II SA/Gl 1566/09), http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2D917B4AC3 (22.12.2021 r.).

Wyrok WSA w Gliwicach z 27.08.2020 r. (I SA/Gl 683/20), CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 7.09.2011 r. (I SA/Kr 757/11), LEX nr 1131693.

Wyrok WSA w Krakowie z 23.05.2014 r. (I SA/Kr 610/14), LEX nr 1529732.

Wyrok WSA w Łodzi z 03.3.2020 r. (I SA/Łd 759/19), LEX nr 2814495.

Wyrok WSA w Olsztynie z 15.06.2021 r. (II SA/Ol 709/20), LEX nr 3210452.

Wyrok WSA w Poznaniu z 7.02.2013 r. (I SA/Po 1002/12), LEX nr 1286894.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 19.12.2019 r. (I SA/Rz 548/19), LEX nr 2757674.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 19.12.2019 r. (I SA/Rz 549/19), LEX nr 2757698.

Wyrok WSA w Szczecinie z 26.05.2010 r. (I SA/Sz 512/09), LEX nr 610314.

Wyrok WSA w Szczecinie z 23.05.2018 r. (I SA/Sz 264/18), LEX nr 2509368.

Wyrok WSA w Szczecinie z 23.05.2018 r. (I SA/Sz 265/18), LEX nr 2509369.

Wyrok WSA w Szczecinie z 28.11.2019 r. (I SA/Sz 529/19), LEX nr 2755785.

Wyrok WSA w Szczecinie z 28.11.2019 r. (I SA/Sz 530/19), LEX nr 2755716.

Wyrok WSA w Szczecinie z 7.10.2020 r. (I SA/Sz 476/20), LEX nr 3190649.

Wyrok WSA w Warszawie z 15.03.2018 r. (VI SA/Wa 1675/17), LEX nr 2991500.

Wyrok WSA w Warszawie z 31.10.2018 r. (VII SA/Wa 2713/17), LEX nr 2996805.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.06.2020 r. (VI SA/Wa 253/20), LEX nr 3035878.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.04.2021 r. (II SA/Wa 2412/20), LEX nr 3197682.

Wyrok WSA w Warszawie z 27.09.2021 r. (VI SA/Wa 1266/21), LEX nr 3247877.

Wyrok WSA w Warszawie z 22.10.2021 r. (III SA/Wa 300/21), CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.10.2021 (III SA/Wa 1247/21), CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.10.2021 r. (III SA/Wa 1248/21), CBOSA.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.03.2021 r. (I SA/Wr 612/20), LEX nr 3190649.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 328 ze zm.).

Ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 660).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę