Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.7
JEL: K2
Maciej Pannert ORCID: 0000-0003-0242-722X , e-mail: m.pannert|uwb.edu.pl| |m.pannert|uwb.edu.pl

Redukcja zobowiązań niewypłacalnego dłużnika będącego osobą fizyczną — możliwość czy cel postępowania upadłościowego

W obowiązującym stanie prawnym upadłościowa procedura oddłużeniowa jest dostępna dla osób fizycznych bez względu na to, czy są przedsiębiorcami, czy też działalności gospodarczej nie prowadzą. Dokonana 24.03.2020 r. nowelizacja przepisów prawa upadłościowego ujednoliciła cel upadłości przedsiębiorczej i konsumenckiej. Można zatem postawić pytanie, czy jest to zabieg o wyłącznie redakcyjnym charakterze, czy zawiera w sobie również zmianę merytoryczną. Próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie będzie zatem przedmiotem rozważań niniejszego artykułu Metodą badawczą wykorzystaną w analizie wskazanego zagadnienia będzie metoda formalno-dogmatyczna i historyczna.

Słowa kluczowe: upadłość; niewypłacalność; dłużnik; wierzyciel; oddłużenie

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamus, R. (2015). Nowa upadłość konsumencka. Monitor Prawa Bankowego, (2), 102–111.

Adamus, R., Witosz, A. J., Witosz, A. (2009). Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny. Warszawa: LexisNexis.

Gurgul, S. (2009). Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej — cz. I. Monitor Prawniczy, (10), 528.

Gurgul, S. (2018). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11. Warszawa: C.H. Beck.

Janda, P. (2017). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaślikowski, M. (2011). Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej w praktyce sądów powszechnych. Prawo w Działaniu, (10), 60.

Kabza, E. (2009). Wybrane problemy upadłości konsumenckiej w świetle nowej regulacji. Studia Iuridica Toruniensia, (5), 125. https://doi.org/10.12775/sit.2009.007

Pannert, M. (2010). Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pannert, M. (2017). Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na wykonywanie umów, których stroną jest upadły — zagadnienia wybrane. Acta Iuris Stetinensis, (2), 49. https://doi.org/10.18276/ais.2017.19-04

Porzycki, M. (2006). Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym. Transformacje Prawa Prywatnego (1), 70.

Szafrański, P. (2013). Uwagi do projektu zmian w prawie upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedstawionego na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministra Gospodarki w dniu 10 grudnia 2012 roku. Polski Proces Cywilny, (2), 176.

Solarz, M. (2008). Upadłość konsumencka w wybranych krajach. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (16), 314.

Szymańska, A. (2014). Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Witosz, A. J. (2017). W: A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Witosz, A. (2019). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6. Warszawa: C.H. Beck.

Zimmerman, P. (2018), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: C.H. Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498).

Ustawa z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 234, poz. 1572).

Ustawa z 29.08.2014 r., o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1306).

Ustawa z 15.05.2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243).

Ustawa z 30.08.2019 r., o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802).

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe, 2019 r.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę