Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.9.6
JEL: K21, K24

Regulacja nieuczciwych i nietransparentnych praktyk handlowych w relacji między użytkownikami biznesowymi a platformami — znaczenie prawa antymonopolowego

Rozporządzenie P2B ustanawia zasady uczciwego i przejrzystego traktowania użytkowników biznesowych, korzystających z platform internetowych (usług pośrednictwa internetowego). Wskazany akt prawny dotyczy wielu kwestii o charakterze antymonopolowym oraz stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia regulacji ex ante platform internetowych. Autor artykułu zabiera głos w dyskusji na temat potrzeby powstania i ewentualnego kształtu regulacji platform internetowych. Celem przedstawionych rozważań jest: (i) wskazanie interakcji między Rozporządzeniem P2B a prawem antymonopolowym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia prawa antymonopolowego dla przyszłej regulacji ex ante dużych platform internetowych, (ii) określenie pożądanego standardu interwencji, w tym skutecznego mechanizmu egzekwowania przepisów Rozporządzenia P2B, po rozpoznaniu szkodliwych praktyk operatorów platform internetowych (tj. przedsiębiorców oferujących usługi pośrednictwa internetowego w ramach platformy). Wskazane zostaną argumenty za zasadnością publicznoprawnej interwencji w działalność operatorów platform internetowych w przypadku: znacznej przewagi sily rynkowej operatora platformy internetowej nad użytkownikami biznesowymi oraz szkody interesu publicznego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Rozporządzenie P2B; platformy internetowe; uczciwość; transparentność; prawo

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Allott, A. N. (1980). The limits of law. London: Butterworths.

Autoridade da Concorrencia (2019). Digital ecosystems, Big Data and Algorithms. Lizbona: Autoridade da Concorrencia.

Brin, S., Page, L. (1998). The Anatomy of a Large-Scale Hyper-textual Web Search Engine, http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html (2.07.2020).

Caillaud, B., Jullien, B. (2003). Chicken & Egg: Competition among Intermediation Service Providers. The RAND Journal of Economics, 34(2). https://doi.org/10.2307/1593720

Ecosyr (2017). Business-to-Business relations in the online platform environment. Bruksela: Komisja Europejska.

Evans, D. S., Schmalensee, R. (2007). The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms, Competition Policy International, 3(1).

Ezrachi, A., Stucke, M. E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Cambridge, Londyn: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674973336

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Höppner, T., Schulz, A. (2019). Die EU-Verordnung 2019/1150 für Fairness und Transparenz von Online-Vermittlungsdiensten („P2B-Verordnung”). Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 49.

Komisja Europejska (2018). Wniosek rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Bruksela: Komisja Europejska.

Małobęcka-Szwast, I. (2018). Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(7). https://doi.org/10.7172/ikar

Mazur, J., Szmigielski, A. (2018). Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Europejski Przegląd Sądowy, (5).

OECD (2019). An Introduction to Online Platforms and their Role in the Digital Transformation. Paryż: OECD.

Parlament Europejski (2018). Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Bruksela: Parlament Europejski.

Polley, R., Pesch, T. (2019). Die P2B-Verordnung und ihre Bedeutung für das Kartellrecht. Wirtschaft und Wettbewerb, 69(10).

Shengli, L., Yipeng, L, Subhajyoti, B. (2010). Network effects in online two-sided market platforms: A research note. Decision Support Systems, 49.

Streel, A. de (2018). Online Intermediation Platforms and Fairness: An Assessment of the Recent Commission Proposal. https://ssrn.com/abstract=3248723 (2.07.2020). https://doi.org/10.2139/ssrn.3248723

Twigg-Flesner, Ch. (2018). The EU's Proposals for Regulating B2B Relationships on Online Platforms — Transparency, Fairness and Beyond. Journal of European Consumer and Markets Law, (6), https://ssrn.com/abstract=3253115 (2.07.2020).

Strony internetowe/Websites

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/communiques-de-presse/31-january-2019-online-advertising-directory-enquiry-services-0 (2.07.2020).

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers (2.07.2020).

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2019/17_07_2019_Amazon.html (2.07.2020).

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B2-88-18. pdf?__blob=publicationFile&v=5 (2.07.2020).

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-sanctionne-google-hauteur-de-150-meu-pour-abus-de-position (2.07.2020).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291 (2.07.2020).

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę