Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rezygnacja członka zarządu po nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Przedmiotem niniejszego artykułu jest tryb złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej. Przepisy prawa dotyczące tej kwestii znajdują się w art. 202, 30056 , 368 Kodeksu spółek handlowych, przy czym koncentrują się one na sytuacji, w której w wyniku rezygnacji żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony.

Autor przytacza regulację tej kwestii w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Zwraca uwagę, że w przypadku pierwszych dwóch spółek rezygnacja ostatniego członka zarządu powinna być złożona na ręce wspólników (akcjonariuszy), przy czym staje się skuteczna po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Inaczej kwestia ta została uregulowana w spółce akcyjnej, w której członek zarządu powinien złożyć rezygnacje na ręce rady nadzorczej, a dopiero w razie jej braku na ręce akcjonariuszy. Autor wskazuje praktyczne aspekty związane z nową regulacją prawną.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: członek zarządu; rezygnacja

Bibliografia

Bieniak M. (2019). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Chomiuk M. (2019). W: Z. Jara, Kodeks spółek handlowych, Legalis.

Kidyba A. (2019). Komentarz aktualizowany do art. 202 Kodeksu spółek handlowych, LEX (tan prawny: 30.09.2019).

Kuprjańczyk D. (2019). W: Z. Jara, Kodeks spółek handlowych, Legalis.

Pabis R. (2019). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Sołtysiński S. (2013). Adresat oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji piastuna spółki kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego, 12.

Sołtysiński S., Moskwa P. (2016). W: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Tom 17B, Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Szczurowski T. (2016). Tryb rezygnacji z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 9, s. 27–32.

Uzasadnienie do projektu ustawy Sejmu VIII kadencji, druk sejmowy 2862.

Weber-Elżanowska A. M. (2019), Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 k.s.h., Monitor Prawa Handlowego, 2.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę