Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sądowa kontrola wyroku wadliwego— glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.06.2019 r. (I GSK 598/19)

Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: skarga kasacyjna; dopuszczalność skargi kasacyjnej; odrzucenie skargi kasacyjnej; dwuinstancyjność postępowania sądowego; podstawy skargi kasacyjnej

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Naleziński, B. (2019). Komentarz do art. 176. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Tuleja, Warszawa: LEX/el.

Niezgódka-Medek, M. (2019). Komentarz do art. 174. W: B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa: LEX/el.

Knysiak-Sudyka, H. (2018). Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa: LEX/el., komentarz do art. 173 p.p.s.a.

Suwaj, R. (2019). Stwierdzenie nieważności decyzji kasacyjnej na skutek wniesienia sprzeciwu. Glosa krytyczna do wyroku WSA z 30.11.2018 r., V SA/Wa 1780/18, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, 4.

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie NSA z 14.06.2019 r., I GSK 598/19, CBOSA

Wyrok WSA w Warszawie z 30.11.2018 r., V Sa/Wa 1780/18, CBOSA.

Wyrok TK z 12.09.2006 r., SK 21/05, OTK-A 2006/8, poz. 103; wyrok TK z 22.10.2013 r., SK 14/13, OTK-A 2013/7, poz. 100.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę