Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Spółka komandytowo-akcyjna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Spółka komandytowo-akcyjna została przywrócona polskiemu prawu przeszło 20 lat temu. Pomimo upływu czasu wydaje się, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza po zmianie przepisów podatkowych na początku 2014 r., pozostaje niedoceniona przez praktykę. Tymczasem może ona być atrakcyjnym typem spółki dla przedsiębiorstw rodzinnych, niektórych start-upów oraz dla wolnych zawodów. Jednocześnie jej regulacja prawie nie ulegała zmianom od czasu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. Wymaga ona zatem pewnych nielicznych interwencji w celu usunięcia niektórych mankamentów regulacji oraz przepisów niejednoznacznych, mających jednak duży wpływ na funkcjonowanie spółki. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwych zastosowań spółki komandytowo- akcyjnej w praktyce gospodarczej oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: spółka komandytowo-akcyjna; Kodeks spółek handlowych

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bieniak, M. (2002). W: J. Bieniak & M. Bieniak, Spółka komandytowo-akcyjna. Difin.

Bieniak, M. (2022). Komentarz do art. 125, 130, 145. W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (wyd. 8). C.H.Beck, Legalis (dostęp: 4.02.2023).

Bieniak, M. (2000). Spółka komandytowo-akcyjna w kodeksie spółek handlowych na tle regulacji włoskiego kodeksu cywilnego. Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Bieniek, T. (2005). Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej. Zakamycze.

Bieniek, T., & Marchaj, R. (2022). Komentarz do art. 145. W: Z. Jara (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz (wyd. 4). C.H.Beck, Legalis (dostęp: 4.02.2023).

Gładki, Ł. (2020). Sposób reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej w umowach z członkiem zarządu komplementariusza. Przegląd Prawa Handlowego, (2).

Głowacz, J., & Sobczuk, N. (2014). Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. będącej komplementariuszem S.K.A. za zobowiązania spółki z o.o. S.K.A. w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8).

GUS. (2010). Mały Rocznik Statystyczny 2010. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2012). Mały Rocznik Statystyczny 2012. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2014). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2015). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2016). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2017). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2019). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2020). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2021). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2022). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022. Główny Urząd Statystyczny.

Kappes, A. (2018). Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 300(1)–300(121) k.s.h.). Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Kidyba, A. (2012). Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe. Przegląd Prawa Handlowego, (9).

Kidyba, A. (2000). Spółka komandytowo-akcyjna w Niemczech i w projekcie prawa spółek handlowych. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Kozieł, G. (2006). Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h. Zakamycze.

Lewandowski, R. (2007). Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej. Oficyna.

Michalski, M. (2017). Komentarz do art. 145. W: A. Kidyba, (Red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Wolters Kluwer, Lex (dostęp: 4.02.2023).

Nowacki, A. (2021). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Tom II. C.H.Beck, Legalis (dostęp: 4.02.2023).

Opalski, A. (2019). Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej (cz. I). Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Osajda, K. (2012). O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Pinior, P. (2012). O potrzebie zmian prawa w zakresie regulacji spółek osobowych. Przegląd Prawa Handlowego, (9).

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz (wyd. VII), Wolters Kluwer, Lex (dostęp: 4.02.2023).

Rybak, S. (2014). Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna na tle obecnych regulacji podatkowych. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Sołtysiński, S., Szajkowski, A., & Szumański, A. (1998). Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych. Studia Prawnicze, (1–2).

Sójka, T. (2018). O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (9).

Szumański, A. (2012). Komentarz do art. 130, 145. W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, A. Herbet, R. Gawałkiewicz, I. B. Mika, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 1 (wyd. 3). C.H.Beck.

Szumański, A. (1998). Spółka komandytowo-akcyjna. Przegląd Prawa Handlowego, (4).

Szyszko, R. (2010). Analiza konstrukcji spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.) na gruncie prawa handlowego. Monitor Prawniczy, (9).

Witosz, A. J. (2012). O potrzebie zmian w prawie spółek osobowych. Przegląd Prawa Handlowego, (9).

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.06.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502).

Ustawa z 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1184, ze zm.).

Ustawa z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1166).

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587, ze zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651, ze zm.).

Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.).

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1523, ze zm.).

Ustawa z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r., nr 217, poz. 1381).

Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1655, ze zm.).

 

Inne źródła/Other sources

Sejm RP (2019). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. druk sejmowy nr 3236 z 12.02.2019 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5EA8D7DC70002162C12583A70034174A/%24File/3236.pdf (dostęp: 4.02.2023).

 

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę