Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – podstawowe założenia

Na poziomie Unii Europejskiej (EU) na ukończeniu są prace legislacyjne nad uchwaleniem dyrektywy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD). Rozwiązania przyjęte w tej dyrektywie będą miały wpływ na strukturę instytucjonalną i prawną polskiego sektora ubezpieczeniowego oraz sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. W tym kontekście zasadniczego znaczenia nabiera, jakie rozwiązania zostały przygotowane przez Komisję Europejską w projekcie dyrektywy IRRD. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych obszarów tego projektu wraz z ich analizą.

Słowa kluczowe: trilogi; organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; restrukturyzacja; uporządkowana likwidacja; plan naprawy

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Cross border issues – Presidency Non-Paper (WK 16373/2022 INIT).

Dobrzańska, A. (2022). Ocena unijnej propozycji w zakresie resolution zakładów ubezpieczeń – czy IRRD powinna być kopią BRRD? Bezpieczny Bank, (3/88).

Dobrzańska, A. (2023). Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja zakładów ubezpieczeń w prawie krajowym Państw Członkowskich UE – analiza porównawcza. Studia i Prace. Zeszyty Naukowe Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH, (189).

EIOPA. (2016). Discussion Paper on potential harmonization of recovery and resolution frameworks for insurers, EIOPA-CP-16/009. European Insurance and Occupational Pensions Authority.

EIOPA. (2017). Opinion to Institutions of the European Union on the Harmonisation of Recovery and Resolution Frameworks for (Re)Insurers across the Member States, EIOPA-BoS/17-148. European Insurance and Occupational Pensions Authority.

EIOPA. (2018). Discussion Paper on resolution Funding and National Insurance Guarantee Schemes, EIOPA-CP-18-003. European Insurance and Occupational Pensions Authority.

ESRB. (2017). Recovery and Resolution for the EU Insurance Sector: A Macroprudential Perspective. European Systemic Risk Board.

FSB. (2014). Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Financial Stability Board.

FSB. (2016). Developing Effective Resolution Strategies and Plans for Systemically Important Insurers. Financial Stability Board.

FSB. (2020). Internal Interconnectedness in Resolution Planning for Insurers. Practices paper. Financial Stability Board.

IAIS. (2019). Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups. International Association of Insurance Supervisors.

IRRD Czech Compromise Text (WK 16258/2022 INIT).

Presidency cover note: 1st Draft Presidency Compromise on IRRD (WK 16257/2002 INIT).

Szczepańska, O., Dobrzańska, A., & Zdanowicz, B. (2015). Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością. Narodowy Bank Polski.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.U. UE L 335/1 z dnia 17.12.2009 (wersja skonsolidowana).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15.05.2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/ /UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L 173/190 z dnia 12.06.2014.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132, Dz. U. UE L 22/1 z dnia 22.01.2021.

Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2536).

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 656, 614, 825).

Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2253, z 2023 r., poz. 825).

 

Inne źródła/Other sources

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47//WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE)nr 648/2012, COM (2021) 582 final z dnia 22.09.2021.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę