Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.11.6
JEL: K22

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne dotyczące wierzytelności wobec upadłego

Problematyka wpływu ogłoszenia upadłości na będące w toku postępowanie cywilne była już wielokrotnie przedmiotem analizy doktryny i orzecznictwa. Jest to zagadnienie niezwykle praktyczne, a przy tym skomplikowane i wielowątkowe. W ostatnim czasie kwestia ta znów znalazła się na wokandzie Sądu Najwyższego. Jednocześnie planowane jest doprecyzowanie przepisów regulujących rozważane zagadnienie. Z tego też względu zasadne jest ponowne przyjrzenie się wpływowi ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne z udziałem upadłego. Ze względu na obszerność tego zagadnienia analiza zostanie ograniczona do sytuacji, w której przedmiotem postępowania cywilnego jest wierzytelność wobec upadłego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ogłoszenie upadłości; postępowanie cywilne; wierzytelność

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Adamus, R. (2019). Prawo upadłościowe. Komentarz. C.H.Beck.

Allerhand, M. (1991). Prawo upadłościowe. Komentarz. Park sp. z o.o.

Babiarz-Mikulska, K. (2012). Skutki prawne ogłoszenia upadłości strony w procesie cywilnym — regulacja po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8).

Broniewicz, W. (1993). Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem. Państwo i Prawo, (2).

Chrapoński, D. (2019). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18. Doradca Restrukturyzacyjny, (3).

Chrapoński, D. (2021). W: A. J. Witosz (Red.), Prawo upadłościowe. Komentarz. Wolters Kluwer.

Feliga, P. (2020). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, & A. Witosz A., System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. C.H.Beck.

Gil, I. (Red.) (2021). Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe. Wolters Kluwer.

Gurgul, S. (2020). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. C.H.Beck.

Hrycaj, A. (2016). Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek ogłoszenia upadłości pozwanego. Monitor Prawa Handlowego, (1).

Hrycaj, A. (2020). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, & A. Witosz A. (Red.), System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. C.H.Beck.

Jakubecki, A. (2007). Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego — uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Sądowy, (7–8).

Jakubecki, A. (2006). W: A. Jakubecki, & F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze.

Janda, P. (2017). Wpływ ogłoszenia upadłości na toczący się proces cywilny — wybrane zagadnienia. Przegląd Sądowy, (4).

Machowska, A. (2017). Pozew w postępowaniu cywilnym po ogłoszeniu upadłości pozwanego. Monitor Prawniczy, (20).

Manowska, M. (Red.) (2022). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Lex/el2022.

Mrówczyński, M. (2016). Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych ze względu na rozstrzygnięcia wydane w postępowaniu upadłościowym i w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przegląd Sądowy, (6).

Olaś, A. (2020). W: T. Zembrzuski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Wolters Kluwer.

Szczurowski, T. (2020). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych w 2019 r. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.3.6

Ujma, M. (2020). Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości. Doradca Restrukturyzacyjny, (2).

Uliasz, M. (2007). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1–50514. C.H.Beck.

Zieliński, M. J. (2018). O wymogu „wyczerpania trybu określonego ustawą” w rozumieniu art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego. Monitor Prawniczy, (24).

Zimmerman, P. (2022). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. C.H.Beck

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512 z późn. zm.

Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805.

Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1520.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę