Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakres przedmiotowy obowiązku przeprowadzenia konsultacji w trybie art. 55 ust. 7 ustawy z 3.07.2002 r. Prawo lotnicze

Zakładający lotnisko użytku publicznego powinien skonsultować z gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym, plan generalny dotyczący obszaru wymienionego w art. 55 ust. 6 pkt 1 i 4 p.l. Chociaż przepis ten wydaje się być jasny, w praktyce obrotu istnieją wątpliwości dotyczące zakresu obowiązku wynikającego z tego przepisu, w tym zwłaszcza tego, czy konsultacje powinny obejmować przekazanie przez zakładającego lotnisko użytku publicznego całego planu generalnego, czy wyłącznie informacji z art. 55 ust. 6 pkt 1 i 4 p.l. Ponadto wątpliwości budzi także forma, w jakiej dane, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 i 4 p.l., powinny zostać przedstawione gminom. Celem publikacji jest analiza przepisu z art. 55 ust. 7 p.l. zmierzająca do określenia zakresu przedmiotowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych.

Słowa kluczowe: plan generalny; zakładający lotnisko użytku publicznego; gmina; konsultacje; zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Adamiak, B., & Borkowski, J. (2022). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. C.H.Beck.

Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. C.H.Beck.

Borkowski, J., & Adamiak, B. (2020). Sądowa wykładnia prawa w kontroli działalności administracji publicznej. W: J. Borkowski, & B. Adamiak, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych. Wolters Kluwer.

Gizbert-Studnicki, T. (2003). Rozkład ciężaru argumentacji w dyskursie interpretacyjnym. W: J. Stelmach (Red.), Studia z filozofii prawa. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kalinowski, M. (2001). Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. TNOiK „Dom Organizatora”.

Kisiel, W. (2005). Konstytucyjna „wspólnota samorządowa” (założenia i wątpliwości). W: P. Sarnecki (Red.). Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka. Wydawnictwo SGH.

Kisiel, W. (2006). W: K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, & W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce. LexisNexis.

Kozak, A. (1997). Pojmowanie prawa w teorii wykładni. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Leszczyński, L. (2009). Wykładnia operatywna (właściwości podstawowe). Państwo i Prawo, (6), 12–22.

Marut, K. (2016). Komentarz do art. 55 p.l. W: M. Żylicz (Red.), Prawo lotnicze. Komentarz. Wolters Kluwer.

Morawski, L. (2002). Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz. TNOiK „Dom Organizatora”.

Morawski, L. (2006). Zasady wykładni prawa. TNOiK „Dom Organizatora”.

Perelman, C. (1984). Logika prawnicza. Nowa retoryka. PWN.

Płeszka, K. (2012). Wykładnia rozszerzająca. Wolters Kluwer.

Rakoczy, B., Gołębiewski, Z., Ratajczak, J., & Smolibowska-Hruszka, G. (2011). Obszar ograniczonego użytkowania w prawie polskim. C.H.Beck.

Sarkowicz, R. (1994). Poziomowa interpretacja tekstu prawnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sieradzka, M. (2018). Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu, wykonywaniu oraz zakończeniu działalności gospodarczej oraz ich wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy. Monitor Prawniczy, (13).

Skrzydło-Niżyk, I. (1999). Znaczenie pojęcia wspólnoty samorządowej dla tworzenia i stosowania prawa administracyjnego. W: E. Knosala, A. Matan, & G. Łaszczyca (Red.). Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej. Wolters Kluwer.

Stawecki, T. (2003). Obejście prawa. Szkic na temat granic prawa i zasad jego wykładni. W: H. Izdebski, & A. Stępkowski (Red.), Nadużycie prawa. C.H.Beck.

Tuleja, P. (2021). W: P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, & P. Tuleja. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wolters Kluwer.

Wojciechowska, K. (2019). Lotniskowy obszar ograniczonego użytkowania. C.H.Beck.

Wojciechowska, K. (2022). Prawo lotnicze. C.H.Beck.

Wróblewski, J. (1990). Rozumienie prawa i jego wykładnia. Ossolineum.

Zdyb, M. (2018). Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Monitor Prawniczy, (13).

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.).

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2200, ze zm.).

Ustawa z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40).

Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.).

Ustawa z 3.07.2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1235, ze zm.).

Ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 259).

Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503, ze zm.).

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę