Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakres ustawowych ograniczeń prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.09.2022 r., II GSK 2034/18

Naczelny Sąd Administracyjny prezentuje stanowisko, że z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest możliwe wywiedzenie zakazu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę z określonego w zezwoleniu punktu sprzedaży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z tym poglądem nie można się zgodzić, przede wszystkim ze względu na cele ustawowej reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowych. Przy tym z rozważań NSA zawartych w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia wynika, że jego źródłem było przede wszystkim wadliwe identyfikowanie formy czynności prawnej, jaką jest forma umowy sprzedaży, ze sposobem wyboru kontrahenta przez kupującego. Celem glosy jest krytyczne odniesienie się do prezentowanej przez NSA interpretacji przepisów prawa stanowiących podstawę reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: umowa sprzedaży alkoholu; zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych; działalność gospodarcza; forma umowy sprzedaży; miejsce sprzedaży

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Dawidowicz, W. (1987). Prawo administracyjne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Długosz, T., Horubski, K., Kieres, L., & Kocowski, T. (2018). Funkcje administracji gospodarczej. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, & A. Wróbel (Red.), Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Tom 8A(wyd. 2).C.H.Beck.

Górska, K. (2020). O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, CXX(2).

Ignatowicz, J., & Stefaniuk, K. (2006). Prawo rzeczowe. LexisNexis.

Kaspryszyn, J. (2007). Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnej. Wolters Kluwer.

Kościelny, P. (2021). Możliwość sprzedaży alkoholu przez Internet. Zeszyty Prawnicze BAS, 3(71), 251–263. https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2021.59

Machnikowski, P. (2021). Księga pierwsza K.c. Dział II. Zawarcie umowy. Wprowadzenie. W: E. Gniewek, & P. Machnikowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz (wyd. 10). C.H.Beck.

Maciejewska-Szałas, M. (2018). Komentarz do art. 70 Kodeksu cywilnego. W: M. Fras, & M. Habdas (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Art. 1–125.Wolters Kluwer, Lex/el.

Obłąkowska, K., & Bartoszewicz, A. (2021). Czynniki wpływające na popyt na alkohol w kontekście kosztów społecznych i ekonomicznych w Polsce. Zmiany wysokości danin publicznych i model ceny minimalnej a spożycie alkoholu i wpływy do budżetu. https://www.parpa.pl/images/1012/Czynniki.pdf

Ostapski, A. (2016, aktualizacje 2018, 2020 i 2022). Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Lex/el.

Ostapski, A. (2022). Sankcja administracyjna. W: J. Blicharz, & P. Lisowski (Red.), Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe (138–143). Wolters Kluwer.

Wójtowicz, E. (2010). Zawieranie umów między przedsiębiorcami. Wolters Kluwer.

Zagrobelny, K. (2021). Komentarz do art. 4541 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek, & P. Machnikowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz (wyd. 10), C.H.Beck, Legalis/el.

Zimmermann, J. (2022). Prawo administracyjne. Wolters Kluwer.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa 2011/83 Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 64).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.03.2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz.U. poz. 642).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47).

Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 240 ze zm.).

Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40).

Ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 570).

Ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2301).

Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1466 ze zm.).

Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

Ustawa z 2.12.2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. poz. 24 ze zm.).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę