Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zapis windykacyjny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 18.03.2011 r., z mocą obowiązującą od 23.10.2011 r. Od 1.01.2020 r. rozszerzeniu o ogół praw i obowiązków w spółce osobowej uległ natomiast katalog składników majątku spadkodawcy, które mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Konstrukcja zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej wywołuje jednak wątpliwości co do jej jurydycznego kształtu i zastosowania w praktyce obrotu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na te problemy oraz podjęcie próby ich rozwiązania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej; zapis windykacyjny; następstwo prawne po zmarłym wspólniku spółki osobowej

Bibliografia

Bibliografia/References

Borysiak, W. (2019). W: K. Osajda, (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IVA. Spadki. Warszawa: C.H.Beck.

Ferenc, B., Karolczyk, P. (2016). Śmierć wspólnika spółki jawnej — wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych. Rejent, (6), 74–95.

Gorczyński, G. (2001). Kilka uwag o tzw. zbyciu członkostwa w handlowych spółkach osobowych (na tle art. 10 k.s.h.). Prawo spółek, (7/8), 13–23.

Gorczyński, G. (2009). Spółka jawna jako podmiot prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Górecki, J. (2007). Zapis windykacyjny — uwagi de lege ferenda. W: E. Drozd, A. Oleszko i M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego. Księga Rejenta Romualda Sztyka (132–135). Kluczbork: Zakład Poligraficzno-Papierniczy „Klucz-DruK”.

Janas, G. (2006). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej jako przedmiot zastawu rejestrowego. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 48–50.

Jerzmanowski, J., Napierała, J., Sójka, T. (2019). W: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2010). Handlowe spółki osobowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. I. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2013). Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kozieł, G. (2006). Przeniesienie praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h. Kraków: Zakamycze.

Kremis, J., Gniewek, E. (2011). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Kremis, J., Kuźmicka-Sulikowska J. (2017). W: E. Gniewek, P. Machnikowski, (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Księżak, P. (2012). Zapis windykacyjny. Warszawa: Lexis Nexis.

Litwińska-Werner, M. (2008). W: Szajkowski, A. (red.), System Prawa Prywatnego. T. 16, Prawo spółek osobowych. Warszawa: C.H.Beck.

Litwińska-Werner, M. (2012). W: S. Włodyka (red.), System prawa handlowego. T. 2. Warszawa: C.H.Beck.

Morawski, L. (2002). Wykładnia w orzecznictwie sądowym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Naworski, J. P. (2006). Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 55–58.

Naworski, J. P. (2008). W: Szajkowski, A. (red.), System Prawa Prywatnego. T. 16, Prawo spółek osobowych. Warszawa: C.H.Beck.

Naworski, J. P. (2010). W: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 1. Warszawa: LexisNexis.

Niezbecka, E. (1990). Zapis. Lublin.

Niezbecka, E. (2008). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. IV. Spadki. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3), 368–372.

Nowacki, J. (1966). Analogia legis. Warszawa: PWN.

Osajda, K. (2019). W: K. Osajda, (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IVA. Spadki. Warszawa: C.H.Beck.

Pazdan, M. (2011). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. II. Warszawa: C.H.Beck.

Piątowski, S., Witczak, H., Kawałko, A. (2015). W: B. Kordasiewicz, (red.). System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe. Warszawa: C.H.Beck.

Pinior, P., Wyrzykowski, W. (2008). Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności spółki. Prawo spółek, (2), 31–39.

Popiołek, W. (2010). O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej. W: J. Gołaczyński i P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. Warszawa: C.H.Beck.

Promińska, U. (2018). O potrzebie zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych. Przegląd Prawa Handlowego, (9), 7–11.

Pyzioł, W. (2008). W: W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rejmer, M. (2014). Konsekwencje śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej na przykładzie spółki jawnej. Nowy Przegląd Notarialny, (2), 25–40.

Rodzynkiewicz, M. (2007). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Skowrońska-Bocian, E. (2005). Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Warszawa: LexisNexis.

Sołtysiński, S. (2008). W: Szajkowski, A. (red.), System Prawa Prywatnego. T. 16, Prawo spółek osobowych. Warszawa: C.H.Beck.

Spiechowicz, P. (2008). Charakter praw nabywanych przez spadkobierców wspólnika spółki jawnej na podstawie klauzuli umownej z art. 60 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 38–43.

Strzelczyk, K. (2010). W: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 1. Warszawa: LexisNexis.

Szczotka, J. (2003). Spółka jawna. Bydgoszcz–Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.

Szwaja, J. (2006). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, T. I. Warszawa: C.H.Beck.

Walaszek-Pyzioł, A., Pyzioł, W. (2010). Skutki prawne śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 2–5.

Witczak, H. (2011). Zmiany w prawie spadkowym — zapis windykacyjny. Monitor Prawniczy, (20), 1077–1080.

Witosz, A. J. (2017). W: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. T. I. Komentarz do art. 1–150. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wójcik, S., Zoll, F. (2015). W: B. Kordasiewicz, (red.). System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe. Warszawa: C.H.Beck.

Zakrzewski, P. (2012). Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 38–46.

Zdanikowski, P. (2016). Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przegląd Prawa Handlowego, (3), 24–29.

Zelek, M. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. T. II. Komentarz do art. 450–1088. Warszawa: C.H.Beck.

Zięty, J. J. (2007). Skutki prawne śmierci wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Przegląd Prawa Handlowego, (12), 40–43.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę