Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zawieszenie prawa głosu akcjonariusza z uwagi na konflikt interesów

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z wykonywaniem prawa głosu przez akcjonariusza. Artykuł skupia się na wykładni art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Autor omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy powyższej regulacji prawnej, jak również rozważa skutki naruszenia tego przepisu w kontekście zaskarżenia podjętej w ten sposób uchwały walnego zgromadzenia.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo głosu; akcjonariusz

Bibliografia

Bieniak, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer,
R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Cern, G. (2010), Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, Sopot: Arche.
Chomiuk, M. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Czepita, S., Kuniewicz, Z. (2008), Zakres podmiotowy wyłączenia od udziału w głosowaniu na zgromadzeniu spółki kapitałowej, Przegląd Prawa
Handlowego, 9.
Dziurzyński, T., Fenichel, Z., Honzatko, M. (1999). Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź: Księgarnia Naukowa s. c.
Frąckowiak, J. (2001). W: K. Kruczalak (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LesixNexis.
Kidyba, A. (2015), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, t. 2.
Krysik, A. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Michalski, M. (2010). Spółka akcyjna, Warszawa: Wolters Kluwer.
Naworski, J. P. (2003). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne,
LesixNexis, Warszawa, t. 1.
Opalski, A. (2016). W: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk
Prawnych PAN.
Pabis, R. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer,
R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck.
Piotrowska, A., Mikuła, A. (2003). Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego, 6.
Popiołek, W. (2009). W: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Rodzynkiewicz, M. (2009). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.
Spyra, M. (2007). W: S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych, Warszawa: C.H. Beck.
Szumański, A. (2008). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Warszawa: C.H. Beck, t. 3.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę