Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Ewa Golisz
ORCID: 0000-0003-4042-1961

Doktor inżynier nauk rolniczych, adiunkt w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie między innymi z przedmiotów: inżynieria systemów, metody prognozowania, mechanika. Zainteresowania naukowe: suszarnictwo, modelowanie procesów suszenia produktów rolniczych, metoda Monte Carlo, odnawialne źródła energii, biopaliwa.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.3
JEL: O13, P28, Q42

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną celowe wydaje się poszukiwanie i wykorzystanie nowych źródeł energii odnawialnej. Biomasa jest najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Obok powszechnie stosownych rodzajów biomasy, jak drewno czy rośliny energetyczne, także odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej, np. skoszona trawa, zebrane liście czy odpady zdrewniałe mogą służyć do celów energetycznych. Celem artykułu jest prezentacja możliwości zagospodarowania odpadów z pielęgnacji zieleni miejskiej Warszawy. W pracy oszacowano ilość odpadów zielonych możliwą do pozyskania oraz określono potencjał energetyczny tej biomasy.

Słowa kluczowe: biomasa; odpady zielone; energia odnawialna; zieleń miejska