Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Jagna Mucha
ORCID: 0000-0003-4883-1252
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Europejskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), radca prawny.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.3

Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w UE z perspektywy przedsiębiorców

The main question to be answered in this analysis relates to the impact of the EU new legislative framework on the collective redress on the legal position of the business environment. The analysis concerns the system of collective redress as proposed by the European Commission in the Proposal for a Directive on representative actions (2018). The paper presents and examines the stakeholders concerns related to the proposed by the European Commission. Specifically, it discusses the issues such as: (i) lack of adequate safeguards mitigating the risk of abusive legal actions commenced by the consumers (abusive litigation), (ii) missing criteria for qualified entities entitled to bring an representative action and (iii) uncertainty in terms of consumer mandate to initiate representative action. The paper elaborates if and to what extent these concerns were shared by the EU institutions involved in the various stages of the legislative process.

Podstawowe pytanie badawcze stawiane w ramach niniejszego artykułu dotyczy wpływu kształtującego się unijnego systemu zbiorowego dochodzenia roszczeń na sytuację prawną przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Przedmiotowa analiza obejmuje system prawny zaproponowany przez Komisję Europejską we wniosku dotyczącym wydania dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich (2018). W artykule zaprezentowano obawy przedsiębiorców związane z wprowadzeniem mechanizmu prawnego zaproponowanego przez Komisję. W szczególności poruszane zostały kwestie: (i) braku odpowiednich zabezpieczeń służących uniknięciu nadużywania drogi sądowej przez konsumentów, (ii) niewystarczających kryteriów stawianych podmiotom upoważnionym do występowania z powództwem przedstawicielskim oraz (iii) niejasności dotyczących wymogu udzielenia upoważnienia przez konsumentów, których dotyczy powództwo przedstawicielskie. Przedmiotowe rozważania dotyczą tego, czy i na ile wskazywane obawy przedsiębiorców zostały podzielone przez instytucje unijne oraz uwzględnione na poszczególnych etapach unijnego procesu legislacyjnego.

Słowa kluczowe: collective redress; consumer rights; representative action; European Union; C2B; business environment (zbiorowe dochodzenie roszczeń; prawa konsumenta; powództwo przedstawicielskie; Unia Europejska; C2B; przedsiębiorcy)

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Europejskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), radca prawny.