Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krzysztof Rączka
ORCID: 0000-0002-0012-0200
Dr hab. Krzysztof Rączka, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Od 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.5
JEL: K31

Artykuł dotyczy wykładni art. 31 k.p. regulującego kwestię reprezentacji pracodawcy w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Autor omawia znaczenie pojęcia czynności z zakresu prawa pracy, pojęcia osoby i organu zarządzającego, sposobu dokonywania wyznaczenia innej osoby do dokonywania wyżej wymienionych czynności, a także skutków wadliwości podmiotowej po stronie pracodawcy przy dokonywaniu czynności w sferze indywidualnych stosunków pracy.

Słowa kluczowe: czynności z zakresu prawa pracy; osoba lub organ zarządzający; inna wyznaczona osoba; reprezentacja pracodawcy; wadliwość czynności prawnych

Dr hab. Krzysztof Rączka, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Od 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. „Dodatek za staż pracy”, nagrodzonej przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce”. Autor lub współautor ok. 100 publikacji – monografii, podręczników, komentarzy, artykułów i glos – głównie z zakresu prawa pracy. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. 
W latach 1984–1993 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w której pełnił funkcję sekretarza Zespołu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie członek Zespołu Prawa Cywilnego. W latach 1991–1995 był polskim delegatem na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Wykaz wybranych publikacji:

Artykuły: 
Rączka, K. (2016). Czas pracy członków korpusu służby cywilnej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa.
Rączka, K. (2015). Negocjowanie układów zbiorowych pracy. W: Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. Łódź.
Rączka, K. (2013). Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11.
Rączka, K. (2013). Czas pracy w służbie cywilnej, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 12.
Rączka, K. (2010). Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego. W: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny. Gdańsk.
Rączka, K. (2009). Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników. W: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kraków.
Rączka, K. (2007). Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników wynikająca z układu zbiorowego pracy i innych porozumień zbiorowych - wybrane zagadnienia, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 3 (współautorka M. Gersdorf).
Rączka, K. (2002). Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją. W: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, pod red. B. Wagner i L. Nawackiego. Warszawa.

Monografie:
Rączka, K. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i M. Gersdorf). Warszawa.
Rączka, K. Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy M. Gersdorf i M. Raczkowski), szereg wydań.
Rączka, K. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach (współautorka M. Gersdorf), szereg wydań.
Rączka, K. (1994). Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Warszawa.
Rączka, K. (1984). Dodatek za staż pracy. Warszawa