Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-2009-6
eISBN: 978-83-208-2517-6
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: Współautorzy: Marek A. Dąbrowski, Katarzyna Glinka, Paweł Kawa, Krystian Mucha, Marta Sordyl, Zbigniew Stańczyk, Marta Wajda-Lichy, Andrzej Wojtyna (red. nauk.), Joanna Wyrobek.
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
53.90
liczba egzemplarzy:

Obecny kryzys jest wynikiem oddziaływania splotu czynników o różnym charakterze i różnym horyzoncie czasowym. Należy do nich zaliczyć zbyt luźną politykę makroekonomiczną Stanów Zjednoczonych, będącą funkcją nierównowagi w gospodarce światowej (global imbalances), oraz zmiany w sektorze finansowym zwiększające wyraźnie skłonność do ryzyka, którym nie towarzyszyły konieczne zmiany regulacyjne i nadzorcze. Istotną rolę odegrały też zmiany w teorii ekonomii i polityce ekonomicznej po 1979 r. Ogólnie rzecz ujmując, przyczyną jest dominacja anglosaskiego modelu kapitalizmu, w kierunku którego ewoluowały inne modele. Z biegiem czasu, gdy stopniowo kryzys finansowy przekształca się w kryzys ekonomiczny, znaczenie zaczynają zyskiwać przyczyny specyficzne dla poszczególnych krajów.
Strategie walki z kryzysem można podzielić na realizowane na poziomie globalnym (G7, G20), na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie krajowym.
Niezależnie od działań podejmowanych na każdym z trzech poziomów, początki ożywienia zaczną się najprawdopodobniej dopiero wtedy, kiedy działania podjęte w Stanach Zjednoczonych podniosą skłonność inwestorów do ryzyka. Bardzo ważne będą jednak też sygnały o zmianie polityki ekonomicznej płynące z krajów mających nadwyżkę budżetową i na rachunku bieżącym bilansu płatniczego.
 
Celem książki jest analiza dotychczasowych działań podjętych z zamiarem ograniczenia skali zjawisk kryzysowych zarówno w sferze finansowej, jak i sferze realnej. Nacisk jest położony na poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: 1) czy i w jakim zakresie podjęte działania przyniosły zamierzone skutki, oraz 2) czy zastosowanie niestandardowych narzędzi nie przyniesie przesuniętych w czasie negatywnych skutków, które znacząco zmodyfikują ostateczny bilans kosztów i korzyści. Autorzy poszczególnych rozdziałów poszukują odpowiedzi na te pytania w obszarze własnej specjalności naukowej, co powinno sprzyjać uzyskaniu ważnych poznawczo rezultatów analizy.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
1. STANDARDOWE I NIESTANDARDOWE DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE W GOSPODARKACH SCHODZĄCYCH, Andrzej Wojtyna
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Działania standardowe i niestandardowe — kwestie terminologiczne
1.3. Nowe badania dotyczące skutków kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej
1.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
2. AMORTYZACJA ZABURZEŃ GOSPODARCZYCH PRZEZ GOSPODARKI WSCHODZĄCE W CZASIE KRYZYSU 2008–2010 ZA POMOCĄ KURSU WALUTOWEGO I REZERW DEWIZOWYCH, Marek A. Dąbrowski
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Makroekonomiczny model gospodarki otwartej
2.2.1. Równowaga zewnętrzna
2.2.2. Równowaga wewnętrzna
2.2.3. Analiza stanu równowagi
2.2.4. Analiza wstrząsów
2.3. Kanały oddziaływania kryzysu finansowego na gospodarki wschodzące
2.4. Akumulacja rezerw dewizowych jako symptom niedoskonałości międzynarodowego systemu finansowego
2.5. Warunki ograniczające pole manewru w polityce makroekonomicznej oraz niezbędne działania
2.5.1. Warunki ograniczające
2.5.2. Niezbędne działania w zakresie rozwiązania problemu niewypłacalności
2.5.3. Reakcja na zewnętrzne ograniczenie finansowe
2.6. Wyniki badań empirycznych
2.6.1. Skala deprecjacji
2.6.2. Polityka rezerw dewizowych
2.6.3. Presja na rynku walutowym
2.6.4. Prawdopodobieństwo zmian kursu walutowego i rezerw dewizowych
2.7. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
3. DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I ICH KONSEKWENCJE DLA DŁUGOOKRESOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W KRAJACH NA ŚREDNIM POZIOMIE ROZWOJU, Paweł Kawa
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wpływ kryzysu finansowego na gospodarki krajów na średnim poziomie rozwoju — zakres oddziaływania i kanały transmisji impulsów
3.3. Globalny kontekst działań antykryzysowych podejmowanych w krajach na średnim poziomie rozwoju
3.4. Narzędzia stosowane w ramach krajowych pakietów antykryzysowych i związane z tym dylematy w kontekście długookresowego wzrostu gospodarczego
3.5. Próba oceny wdrożonych działań antykryzysowych i ich konsekwencji na przykładzie gospodarki Argentyny
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
4. SYNCHRONIZACJA WAHAŃKONIUNKTURALNYCH W GOSPODARKACH WSCHODZĄCYCH, Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Synchronizacja międzynarodowych cykli koniunkturalnych — przegląd badań
4.3. Wahania koniunkturalne na świecie a kryzys globalny
4.4. Ustalenie przesunięć czasowych między zmianami koniunktury w Stanach Zjednoczonych i w wybranych gospodarkach wschodzących
4.5. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
5. ZMIANY W REGULACJACH SEKTORA FINANSOWEGO W KRAJACH AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, Katarzyna Glinka
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Elementy systemu regulacyjnego w sektorze finansowym
5.2.1. Procykliczność wymogów kapitałowych i arbitraż regulacyjny
5.2.2. Systemy gwarantowania depozytów i specyfika nadzoru korporacyjnego w sektorze bankowym
5.2.3. Ograniczenia dla nadzoru finansowego
5.3. Regulacje finansowe i nadzór w ujęciu makroostrożnościowym
5.4. Lekcje z kryzysu azjatyckiego
5.4.1. Wzmocniony sektor bankowy
5.4.2. Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału
5.5. Regulacje sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej w reakcji na obecny kryzys
5.5.1. Zasilanie płynnością i rozbudowane systemy gwarantowania zobowiązań
5.5.2. Wsparcie dla cen aktywów na rynkach finansowych
5.5.3. Odporność islamskiego rynku finansowego na kryzys
5.5.4. Współpraca regionalna w zakresie regulacji finansowych i nadzoru
5.6. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
6. WYKORZYSTANIE POLITYKI FISKALNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM KRYZYSU — DOŚWIADCZENIA KRAJÓW AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, Krystian Mucha
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Sytuacja krajów Azji Południowo-Wschodniej przed kryzysem
6.3. Fiskalne programy stymulujące w krajach Azji Południowo-Wschodniej
6.3.1. Miejsce polityki fiskalnej na tle szerszej polityki ekonomicznej oraz jej pożądany kształt
6.3.2. Przesłanki zastosowania fiskalnych pakietów stymulujących
6.3.3. Rozwiązania wdrożone
6.4. Koszty związane z wprowadzeniem pakietów fiskalnych w Azji Południowo-Wschodniej
6.5. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
7. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ W ZAPOBIEGANIU SKUTKOM KRYZYSÓW FINANSOWYCH — DOŚWIADCZENIA KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, Marta Sordyl
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Przebieg i skutki kryzysu finansowego w krajach Ameryki Łacińskiej
7.3. Polityka ekonomiczna wobec kryzysu
7.3.1. Kurs walutowy i rezerwy zagraniczne
7.3.2. Zmiany w polityce pieniężnej krajów Ameryki Łacińskiej
7.3.3. Reakcja polityki fiskalnej
7.3.4. Rynki pracy i polityka socjalna
7.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
 
8. DOSTOSOWANIA RYNKOWE I DZIAŁANIA STABILIZACYJNE W WARUNKACH SYSTEMÓW KURSÓW STAŁYCH — DOŚWIADCZENIA ESTONII, ŁOTWY I LITWY, Marta Wajda-Lichy
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Konsekwencje wyboru systemu stałych kursów walutowych — zagadnienia teoretyczne
8.3. Przesłanki przyjęcia i zasady funkcjonowania systemów stałych kursów walutowych w krajach bałtyckich
8.4. Makroekonomiczne skutki funkcjonowania gospodarek krajów bałtyckich w systemach kursów stałych
8.4.1. Stabilizacja kursów walutowych
8.4.2. Redukcja inflacji
8.4.3. Napływ kapitału
8.4.4. Wzrost gospodarczy i dynamika akcji kredytowej
8.5. Reakcja gospodarek krajów bałtyckich na kryzys finansowy
8.6. Mechanizmy dostosowawcze i działania stabilizacyjne w reakcji na kryzys
8.6.1. Zapewnienie płynności sektora bankowego
8.6.2. Redukcja cen i płac
8.6.3. Konsolidacja finansów publicznych
8.7. Uwagi końcowe
Bibliografia
 

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

Profesor doktor habilitowany, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 1992 kieruje Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Przebywał na stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Cambridge.
W 1994 wszedł w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w 2003 został pracownikiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994 r.), członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002 r.). W 2004 został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji.

Autor licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (1990; w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez PTE), Szkice o niezależności banku centralnego (PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (2000, w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2012).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy