Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Andrzej Sołdek
ISBN: 978-83-208-2576-3
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
89.90 zł
76.42
Najniższa cena z 30 dni: 76.42
liczba egzemplarzy:

Monografia realizuje cel znalezienia sposobu zarzadzania, który dzięki wyższej efektywności inwestycyjnej przy danym poziomie składek i akceptowanym ryzyku rynkowym pozwoliłby na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Intencją autora było przedstawienie w sposób kompleksowy zagadnień związanych z procesem gromadzenia i inwestowania oszczędności emerytalnych, a jednocześnie położenie nacisku na uwarunkowania efektywności strategii inwestycyjnych. W monografii skoncentrowano się na analizie strategii inwestycyjnych cyklu życia stanowiących dominujący sposób inwestowania oszczędności emerytalnych na największych rynkach emerytalnych na świecie. 

Książka jest skierowana do naukowców specjalizujących się w problematyce zarzadzania oszczędnościami emerytalnymi, osób związanych zawodowo z rynkiem kapitałowym w Polsce, doktorantów oraz studentów uczelni ekonomicznych, a także wszystkich osób oszczędzających na emeryturę indywidualnie i w funduszach emerytalnych.

 

IGTE                     PFR

Podjęta w monografii problematyka strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi jest istotna z naukowego, ale także społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. Dotyczy bowiem zagadnienia kluczowego dla reformy systemu emerytalnego w Polsce. (…) Wybór zagadnienia doboru optymalnej strategii inwestycyjnej w funduszach zdefiniowanej daty jako problematyki badawczej zasługuje na najwyższą ocenę, tym bardziej że w odniesieniu do polskiego systemu emerytalnego i gromadzenia oszczędności emerytalnych w naszym kraju tematyka strategii inwestycyjnych skorelowanych z wiekiem uczestnika planu emerytalnego była raczej pomijana. W odniesieniu do pracowniczych planów emerytalnych trudno znaleźć na rynku wydawniczym prace, które tę tematykę traktowałyby w sposób całościowy. Monografia ma z tego powodu walory nowatorskie. (…) Wyniki badań przeprowadzonych i opisanych w monografii są bardzo cenne zarówno dla nauki, jak i dla praktyki. Jednocześnie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ciekawego eksperymentu symulacyjnego. Na ich podstawie udało się sformułować wiele cennych wniosków i rekomendacji. Praca bez wątpienia stanowi cenne źródło wiedzy o tym, jak doskonalić polski system emerytalny w jego części kapitałowej.

Z recenzji prof. dr. hab. Filipa Chybalskiego

 

Z teoretycznego punktu widzeniu praca rozwija koncepcję efektywności inwestycyjnej, wywodzącą się z klasycznej teorii portfela Markowitza, a także włącza problematykę kapitału ludzkiego do rozważań o alokacji aktywów w portfelach oszczędności emerytalnych. Bez wątpienia problematyka monografii jest ważna również w wymiarze praktycznym. Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć oszczędzającym (przyszłym emerytom) i wspierać ich w podejmowaniu racjonalnych decyzji w procesie gromadzenia oszczędności emerytalnych. Zaprezentowane w monografii wyniki badań mogą też zostać wykorzystane przez zarządzających aktywami w ramach funduszy emerytalnych oraz instytucji finansowych oferujących indywidualne formy oszczędzania na cele emerytalne. Mogą również wesprzeć regulatora w zakresie ustanawiania ram prawnych dla strategii inwestycyjnych wspomnianych instytucji. Warto zauważyć, że autor monografii opracował zbiór rekomendacji zmian w pracowniczych planach kapitałowych w zakresie polityki inwestycyjnej, edukacji uczestników, a także miar oceny efektywności inwestycyjnej pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z punktu widzenia oszczędzających. (…) Wyniki badań dotyczących efektywności strategii inwestycyjnych dla oszczędności emerytalnych w ramach PPK oraz z uwzględnieniem łącznego portfela emerytalnego (wraz z częścią oszczędności gromadzonych w bazowej części systemu emerytalnego) poszerzyły dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie zarówno ekonomii emerytalnej, jak i teorii rynku kapitałowego i mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Mosionek-Schwedy 

Wstęp

 

1.  Charakterystyka systemów emerytalnych

      1.1. Podstawowe cechy systemów emerytalnych

      1.2. Zadania systemu emerytalnego

      1.3. Rozwój kapitałowych systemów emerytalnych

      1.4. Formy wypłaty zgromadzonych aktywów w systemach kapitałowych

      1.5. System emerytalny w Polsce

              1.5.1. Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce

              1.5.2. Aktywa emerytalne

              1.5.3. Alokacja aktywów

              1.5.4. Formy wypłaty zgromadzonych aktywów

 

2.  Charakterystyka procesu zarządzania oszczędnościami emerytalnymi

      2.1. Proces zarządzania oszczędnościami emerytalnymi

              2.1.1. Proces oszczędzania na emeryturę

              2.1.2. Proces inwestycyjny

      2.2. Determinanty wysokości zgromadzonego kapitału i wysokości świadczenia

              2.2.1. Kluczowe zmienne wyniku emerytalnego

              2.2.2. Stopa zwrotu, ryzyko rynkowe i premia za czynniki ryzyka

      2.3. Ryzyko sekwencyjności, efekt portfela i strefa ryzyka w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

              2.3.1. Znaczenie ryzyka sekwencyjności, efektu portfela i strefy ryzyka dla wyniku długoterminowego oszczędzania

              2.3.2. Wpływ ryzyka sekwencyjności, efektu portfela i strefy ryzyka na strategiczną alokację aktywów i ocenę  efektywności strategii inwestycyjnych

      2.4. Ocena efektywności inwestycyjnej strategii w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

              2.4.1. Ocena efektywności inwestycyjnej strategii z punktu widzenia uczestnika i ocena skuteczności zarządzania

              2.4.2. Benchmarki do oceny efektywności zarządzających funduszami cyklu życia

              2.4.3. Oceny efektywności zarządzających funduszami PPK

      2.5. Strategie cyklu życia

              2.5.1. Uzasadnienie teoretyczne strategii cyklu życia

                          2.5.1.1. Znaczenie alokacji aktywów i dywersyfikacji czasowej dla wyniku inwestycyjnego

                          2.5.1.2. Wpływ kapitału ludzkiego na alokację aktywów

              2.5.2. Strategie inwestycyjne

                          2.5.2.1. Konstrukcja strategii cyklu życia

                          2.5.2.2. Fundusze zdefiniowanej daty

                          2.5.2.3. Dynamiczne strategie cyklu życia

 

3.Charakterystyka uczestnika planu emerytalnego

      3.1. Wpłaty składek emerytalnych

      3.2. Skłonność i zdolność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego

      3.3. Uwarunkowania poznawcze i behawioralne podejmowania decyzji przez uczestników planów emerytalnych

      3.4. Wnioski dla konstrukcji strategii inwestycyjnych

      3.5. Składniki portfela emerytalnego uczestnika planu

              3.5.1. Struktura łącznego portfela emerytalnego osoby oszczędzającej na emeryturę w Polsce

              3.5.2. Składniki portfela osoby oszczędzającej na emeryturę w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

 

4.Analizy efektywności strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

      4.1. Mierniki oceny efektywności inwestycyjnej strategii inwestycyjnych

      4.2. Analizy stochastyczne efektywności strategii inwestycyjnych i na podstawie historycznych parametrów inwestycyjnych

              4.2.1. Wrażliwość wyników badań na premię za czynniki ryzyka

              4.2.2. Wnioski z dotychczasowych badań

      4.3. Wpływ formy wypłaty na strategię inwestycyjną zarządzania oszczędnościami

      4.4. Wpływ dywersyfikacji geograficznej i klas aktywów na końcową wartość aktywów i poziom ryzyka

      4.5. Opcje domyślne w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

 

5.Analiza strategii cyklu życia na wybranych rynkach

      5.1. Strategiczna alokacja aktywów i jej determinanty w funduszach zdefiniowanej daty na rynkach brytyjskim i amerykańskim

              5.1.1. Faza akumulacji

              5.1.2. Faza wypłaty

      5.2. Strategiczna alokacja aktywów i jej determinanty w funduszach zdefiniowanej daty na rynku polskim

      5.3. Wnioski z analiz rozwiązań rynkowych

 

6. Weryfikacja efektywności strategii cyklu życia na rynku polskim

      6.1. Model analizy

              6.1.1. Założenia

              6.1.2. Strategie inwestycyjne

                          6.1.2.1. Strategie inwestycyjne fazy akumulacji

                          6.1.2.2. Strategie inwestycyjne fazy dekumulacji

              6.1.3. Mierniki oceny efektywności strategii inwestycyjnych

              6.1.4. Opis modelu

                          6.1.4.1. Proces generowania stóp zwrotu

                          6.1.4.2. Metoda i zastosowane narzędzia

      6.2. Ocena efektywności strategii inwestycyjnych w fazie akumulacji

      6.3. Analiza wrażliwości wyników na założenia o parametrach rynkowych

      6.4. Ocena efektywności strategii inwestycyjnych w fazie wypłaty

      6.5. Optymalizacja na poziomie całego portfela oszczędności emerytalnych

 

Podsumowanie i wnioski

Aneks. Rekomendacje zmian w pracowniczych planach kapitałowych w Polsce

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Andrzej Sołdek
Andrzej Sołdek

Andrzej Sołdek jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu zarządzania aktywami organizowanych przez wiodące światowe szkoły biznesu: IMD, Harvard Business School, Yale SOM, EDHEC. Posiada licencje maklera, doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Od początku kariery zawodowej jest związany z podmiotami z sektora finansowego, w których na poziomie zarządczym odpowiadał za zarządzanie aktywami, finanse i kontroling oraz zarządzanie ryzykiem. Pełnił też funkcję członka rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie i prywatnych. Autor artykułów naukowych o rynku emerytalnym i kapitałowym oraz panelista na konferencjach naukowych i sektorowych poświęconych tym zagadnieniom.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł