Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konkurencyjności produkcji owczarskiej

Tomasz Rokicki
ISBN: 978-83-208-2590-9
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90
Zapytaj

Owce są nieodłącznie związane z życiem człowieka. Zostały udomowione jako pierwsze zwierzęta gospodarskie. Wraz z upływem czasu owce były w różny sposób użytkowane, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Wiele istniejących systemów produkcji owczarskiej ma charakter tradycyjny, niezmienny od kilkuset lat. Współcześnie owce dostarczają wielu cennych produktów oraz usług ważnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, co też ma wpływ na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne konkurencyjności produkcji owczarskiej.

Monografia jest wynikiem przemyśleń i reakcji autora na problemy związane z produkcją owczarską. Jest to działalność ważna, ale często społeczeństwo nie jest świadome roli owiec. Dlatego celem jest też wskazanie najważniejszych aspektów konkurencyjności dla produkcji owczarskiej w sposób bardzo kompleksowy. Autor ma nadzieję, że monografia przyczyni się do spopularyzowania wiedzy o znaczeniu owiec w życiu człowieka.

Problematyka książki dotyczy ważnych kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Autor słusznie przyjął założenie o potrzebie pokazania problemu konkurencyjności produkcji owczarskiej nie tylko w wąskim wymiarze ekonomicznym, ale także w powiązaniu z oceną roli owczarstwa we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, dostarczaniu dóbr publicznych czy wypełnianiu funkcji kulturotwórczej. Uzasadniona jest także kompleksowa charakterystyka stanu owczarstwa w różnych regionach na świecie, bo jest to bardzo dobry punkt wyjścia do oceny miejsca produkcji owczarskiej w państwach Unii Europejskiej – a na tym tle – w Polsce. Praca jest najbardziej kompleksowym, naukowym ujęciem ekonomicznych problemów owczarstwa, z  jakim miałem okazję dotąd się zetknąć.

Z recenzji prof. dr. hab. Adama Czudca

 

Monografia stanowi szerokie opracowanie dotyczące wielopłaszczyznowych aspektów produkcji owczarskiej w Polsce na tle produkcji światowej. Oparto ją na bardzo szerokiej literaturze tematu. Dokonano studiów piśmiennictwa dotyczących wszystkich aspektów produkcji owczarskiej w kraju i na świecie. Walorem monografii jest bardzo szerokie ujęcie tematu, uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne (produkcja, konkurencyjność, opłacalność, potencjał rozwojowy) i społeczne (funkcje społeczno-kulturowe i środowiskowe). Nie spotkałam się dotychczas z tak szerokim ujęciem problemu badawczego. Wielopłaszczyznowe ujęcie problematyki owczarstwa stanowi o wysokiej przydatności publikacji dla nauki ekonomiczno-rolniczej, a także dla dydaktyki i praktyki gospodarczej. Jej odbiorcami mogą być pracownicy naukowi, studenci i doktoranci, a także instytucje administracji gospodarczej, decydenci związani z polityką rolną, jednostki doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kutkowskiej

Tomasz Rokicki
Tomasz Rokicki

Dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2018 r., a w 2021 r. – tytuł profesora uczelni. Członek stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w zakresie ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie nagradzany przez rektora SGGW za osiągnięcia naukowe. W latach 2022–2023 objęty systemem motywacyjnym w docenieniu znaczącego wpływu na rozwój i prestiż SGGW. Odbył staże w ośrodkach naukowych w Czechach, Chinach i Austrii. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce ekonomicznej. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu 10 konferencji naukowych. Kierownik lub wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowych o tematyce ekonomicznej. W latach 2018–2019 członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W latach 2019–2023 koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się uwarunkowaniami produkcji owczarskiej i rynków owczarskich, także w odniesieniu do innych produktów i usług (rynek energii), rozwojem regionalnym rynków, zagadnieniami zastosowania logistyki w agrobiznesie i innych obszarach działalności gospodarczej. Autor ponad 300 publikacji, w tym 14 książek samodzielnych, kilkudziesięciu artykułów z IF. Recenzent w wielu czasopismach międzynarodowych z wysokim IF. Interesuje się sportem, ekologią i nowymi technologiami ułatwiającymi pracę i życie.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł