Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konkurencyjności produkcji owczarskiej

Tomasz Rokicki
ISBN: 978-83-208-2590-9
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Owce są nieodłącznie związane z życiem człowieka. Zostały udomowione jako pierwsze zwierzęta gospodarskie. Wraz z upływem czasu owce były w różny sposób użytkowane, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Wiele istniejących systemów produkcji owczarskiej ma charakter tradycyjny, niezmienny od kilkuset lat. Współcześnie owce dostarczają wielu cennych produktów oraz usług ważnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, co też ma wpływ na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne konkurencyjności produkcji owczarskiej.

Monografia jest wynikiem przemyśleń i reakcji autora na problemy związane z produkcją owczarską. Jest to działalność ważna, ale często społeczeństwo nie jest świadome roli owiec. Dlatego celem jest też wskazanie najważniejszych aspektów konkurencyjności dla produkcji owczarskiej w sposób bardzo kompleksowy. Autor ma nadzieję, że monografia przyczyni się do spopularyzowania wiedzy o znaczeniu owiec w życiu człowieka.

Problematyka książki dotyczy ważnych kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Autor słusznie przyjął założenie o potrzebie pokazania problemu konkurencyjności produkcji owczarskiej nie tylko w wąskim wymiarze ekonomicznym, ale także w powiązaniu z oceną roli owczarstwa we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, dostarczaniu dóbr publicznych czy wypełnianiu funkcji kulturotwórczej. Uzasadniona jest także kompleksowa charakterystyka stanu owczarstwa w różnych regionach na świecie, bo jest to bardzo dobry punkt wyjścia do oceny miejsca produkcji owczarskiej w państwach Unii Europejskiej – a na tym tle – w Polsce. Praca jest najbardziej kompleksowym, naukowym ujęciem ekonomicznych problemów owczarstwa, z  jakim miałem okazję dotąd się zetknąć.

Z recenzji prof. dr. hab. Adama Czudca

 

Monografia stanowi szerokie opracowanie dotyczące wielopłaszczyznowych aspektów produkcji owczarskiej w Polsce na tle produkcji światowej. Oparto ją na bardzo szerokiej literaturze tematu. Dokonano studiów piśmiennictwa dotyczących wszystkich aspektów produkcji owczarskiej w kraju i na świecie. Walorem monografii jest bardzo szerokie ujęcie tematu, uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne (produkcja, konkurencyjność, opłacalność, potencjał rozwojowy) i społeczne (funkcje społeczno-kulturowe i środowiskowe). Nie spotkałam się dotychczas z tak szerokim ujęciem problemu badawczego. Wielopłaszczyznowe ujęcie problematyki owczarstwa stanowi o wysokiej przydatności publikacji dla nauki ekonomiczno-rolniczej, a także dla dydaktyki i praktyki gospodarczej. Jej odbiorcami mogą być pracownicy naukowi, studenci i doktoranci, a także instytucje administracji gospodarczej, decydenci związani z polityką rolną, jednostki doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kutkowskiej

Wprowadzenie 
 
1. Konkurencja i konkurencyjność w ujęciu teoretycznym 
1.1. Pojęcie i taksonomia konkurencji 
1.2. Pojęcie i rodzaje konkurencyjności 
1.3. Konkurencja i konkurencyjność w naukach ekonomicznych 
1.4. Konkurencyjność polskiego rolnictwa 
 
2. Produkcja owczarska jako przedmiot badań ekonomicznych 
2.1. Badania dotyczące produkcji owczarskiej w ekonomii klasycznej i neoklasycznej 37
2.2. Tematyka produkcji owczarskiej w nurcie ekonomii rolniczej 
2.3. Produkcja owczarska w koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich 
2.4. Wykorzystanie teorii dóbr publicznych do objaśnienia charakteru towarów i usług wytwarzanych przez owce 
2.5. Produkcja owczarska w koncepcji efektów zewnętrznych 
2.6. Badania dotyczące produkcji owczarskiej w koncepcji biogospodarki
 
3. Wielokierunkowość i wielofunkcyjność produkcji owczarskiej 
3.1. Postęp w hodowli owiec od udomowienia do czasów współczesnych 
3.2. Ukształtowane kierunki i specjalizacje w użytkowaniu owiec 
3.3. Produkty uzyskiwane od owiec 
3.4. Społeczne i środowiskowe funkcje produkcji owczarskiej 
3.4.1. Kulturotwórcze aspekty produkcji owczarskiej 
3.4.2. Znaczenie owiec w religii 
3.4.3. Środowiskowe funkcje owiec 
3.4.4. Zastosowanie owiec w agroturystyce i gospodarstwach ekologicznych 
 
4. Współczesne systemy produkcji owczarskiej na świecie 
4.1. Klasyfikacja systemów zarządzania chowem owiec 
4.2. Ekstensywny system utrzymania owiec w Australii 
4.3. Chów owiec bez ingerencji człowieka w Nowej Zelandii 
4.4. Stratyfikacja produkcji owczarskiej w Wielkiej Brytanii 
4.5. Chów owiec w krajach Ameryki Południowej 
4.6. Systemy intensywne przy produkcji mleka owczego 
4.7. Pasterstwo koczownicze w Tybecie 
4.8. Systemy produkcji owczarskiej w Indiach 
4.9. Tradycyjny chów owiec w krajach afrykańskich 
4.10. Regionalne systemy chowu owiec w Polsce 
 
5. Pogłowie i produkcja uzyskiwana od owiec 
5.1. Pogłowie owiec na świecie w ujęciu kontynentalnym i krajowym 
5.2. Zmienność pogłowia owiec na świecie 
5.3. Produkcja uzyskiwana od owiec w ujęciu kontynentalnym i krajowym 
5.4. Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego na świecie 
5.5. Zmienność w produkcji mleka owczego w ujęciu globalnym 
5.6. Dynamika zmian w produkcji wełny owczej na świecie 
5.7. Zmiany w produkcji skór owczych w ujęciu globalnym 
5.8. Pogłowie i produkcja uzyskiwana od owiec w Unii Europejskiej 
5.8.1. Wielkość pogłowia owiec w UE 
5.8.2. Zmienność pogłowia owiec w krajach członkowskich UE 
5.8.3. Wolumeny głównych produktów uzyskiwanych od owiec w krajach UE 
5.8.4. Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego i mleka owczego w krajach UE 
 
6. Ekonomiczne aspekty i konkurencyjność produkcji owczarskiej w Polsce
6.1. Opłacalność produkcji owczarskiej w różnych kierunkach użytkowania 
6.1.1. Czynniki wpływające na opłacalność chowu i hodowli owiec 
6.1.2. Poziom krajowego i unijnego wsparcia produkcji owczarskiej 
6.1.3. Nadwyżka bezpośrednia jako narzędzie do określenia opłacalności 
produkcji owczarskiej 
6.1.4. Nadwyżki bezpośrednie przy uwzględnieniu różnych aspektów 
warunkujących opłacalność produkcji owczarskiej 
6.1.5. Opłacalność produkcji owczarskiej w latach 1997–2019 
6.2. Wyniki ekonomiczne działalności rolniczych konkurencyjnych wobec produkcji owczarskiej 
6.2.1. Poziom i zróżnicowanie wyników ekonomicznych według typów 
produkcyjnych w ramach FADN 
6.2.2. Nadwyżki bezpośrednie dla podstawowych działalności rolniczych 
6.3. Aspekty ekonomiczne produkcji owczarskiej w czasie kryzysu spowodowanego 
COVID-19 oraz wojną w Ukrainie 
6.3.1. Oddziaływanie pandemii COVID-19 na rolnictwo i produkcję owczarską
6.3.2. Konsekwencje wojny w Ukrainie dla opłacalności produkcji owczarskiej
6.4. Użytkowanie owiec jako działalność samozaopatrzeniowa 
6.5. Ocena możliwości inwestycji w produkcję owczarską 
 
7. Kierunki rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce 
7.1. Mocne i słabe strony produkcji owczarskiej na tle innych działalności 
7.2. Czynniki zachęcające i zniechęcające do rozwoju produkcji owczarskiej 
na przykładzie kraju oraz gospodarstw rolnych 
7.3. Perspektywy rozwoju produkcji owczarskiej 
 
Podsumowanie i wnioski 
 
Bibliografia 
 
Spis rysunków 
 
Spis tabel 
Tomasz Rokicki
Tomasz Rokicki

Dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2018 r., a w 2021 r. – tytuł profesora uczelni. Członek stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w zakresie ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie nagradzany przez rektora SGGW za osiągnięcia naukowe. W latach 2022–2023 objęty systemem motywacyjnym w docenieniu znaczącego wpływu na rozwój i prestiż SGGW. Odbył staże w ośrodkach naukowych w Czechach, Chinach i Austrii. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce ekonomicznej. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu 10 konferencji naukowych. Kierownik lub wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowych o tematyce ekonomicznej. W latach 2018–2019 członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W latach 2019–2023 koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się uwarunkowaniami produkcji owczarskiej i rynków owczarskich, także w odniesieniu do innych produktów i usług (rynek energii), rozwojem regionalnym rynków, zagadnieniami zastosowania logistyki w agrobiznesie i innych obszarach działalności gospodarczej. Autor ponad 300 publikacji, w tym 14 książek samodzielnych, kilkudziesięciu artykułów z IF. Recenzent w wielu czasopismach międzynarodowych z wysokim IF. Interesuje się sportem, ekologią i nowymi technologiami ułatwiającymi pracę i życie.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł