Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Makroekonomia

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
ISBN: 978-83-208-2208-3
Liczba stron: 536
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: B5
Tłum.: Jarosław Sawicki
64.90
Zapytaj

Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu narodowego i pomiar kosztów życia), funkcjonowanie gospodarki w długim okresie (w tym: produkcję, wzrost i bezrobocie), systemy finansowy i walutowy, makroekonomię gospodarki otwartej, czynniki zmian i zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach, ekonomię międzynarodową (w tym: funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego, rolę euro i strefy euro), kryzys finansowy i metody jego przezwyciężania. Podręcznik cechuje przystępny język, a refleksja teoretyczna przeplata się z praktycznymi przykładami.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, studentów innych kierunków, na których przewidziany jest wykład ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA.

Spis treści

 

Część I Dane makroekonomiczne

 

Rozdział 1. Pomiar dochodu narodowego
1.1. Dochód narodowy i wydatki
1.2. Kalkulacja produktu krajowego brutto
1.2.1. ,,Produkt krakowy brutto to wartość rynkowa...’’
1.2.2. ,,... wszystkich...’’
1.2.3. ,,... finalnych...’’
1.2.4. ,,... dóbr i usług...’’
1.2.5. ,,... wytworzonych...’’
1.2.6. ,,... w kraju...’’
1.2.7. ,,... w danym okresie’’
1.3. Składniki PKB
1.3.1. Konsumpcja
1.3.2. Inwestycje
1.3.3. Wydatki publiczne
1.3.4. Eksport netto
1.4. Różnica między realnym a nominalnym PKB
1.4.1. Przykład liczbowy
1.4.2. Deflator PKB
1.5. Produkt krajowy brutto a dobrobyt
1.5.1. Ekonomia szczęścia
1.5.2. Międzynarodowe różnice w poziomie PKB i jakości życia
1.6. Podsumowanie

 

Rozdział 2. Pomiar kosztów utrzymania
2.1. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
2.1.1. Metoda obliczania wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
2.1.2. Problemy związane z pomiarem kosztów utrzymania
2.1.3. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik cen detalicznych
2.1.4. Deflator PKB a wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
2.2. Korekta zmiennych ekonomicznych z tytułu inflacji
2.2.1. Dane pieniężne z różnych okresów
2.2.2. Indeksacja
2.2.3. Realna i nominalna stopa procentowa
2.3. Podsumowanie

 

Część II Gospodarka realna w długim okresie

 

Rozdział 3. Produkcja i wzrost
3.1. Wzrost gospodarczy na świecie
3.2. Teoria wzrostu gospodarczego
3.3. Znaczenie produkcyjności i warunkujące ją czynniki
3.3.1. Dlaczego produkcyjność jest taka ważna
3.3.2. Czynniki warunkujące wzrost gospodarczy
3.3.3. Co decyduje o poziomie produkcyjności
3.4. Wzrost gospodarczy a polityka państwa
3.4.1. Znaczenie oszczędności i inwestycji
3.4.2. Malejące przychody i efekt doganiania
3.4.3. Inwestycje zagraniczne
3.4.4. Edukacja
3.4.5. Zdrowie i odżywianie
3.4.6. Prawa własności, stabilność polityczna i ład publiczny
3.4.7. Wolny handel
3.4.8. Prace badawczo-rozwojowe
3.4.9. Przyrost naturalny
3.5. Podsumowanie: znaczenie długofalowego wzrostu gospodarczego

 

Rozdział 4. Bezrobocie
4.1. Definicja bezrobocia
4.1.1. Co to jest bezrobocie?
4.1.2. Jak mierzymy poziom bezrobocia?
4.1.3. Naturalna stopa bezrobocia
4.1.4. Ile czasu bezrobotni pozostają bez pracy?
4.1.5. Dlaczego zawsze ktoś jest bezrobotny?
4.2. Poszukiwanie pracy
4.2.1. Dlaczego bezrobocie frykcyjne jest nieuniknione?
4.2.2. Polityka państwa w kontekście poszukiwania pracy
4.2.3. Ubezpieczenie od bezrobocia
4.3. Ustawowa płaca minimalna
4.4. Związki zawodowe i negocjacje zbiorowe
4.4.1. Ekonomiczne aspekty obecności związków zawodowych
4.4.2. Czy związki zawodowe służą czy szkodzą gospodarce?
4.5. Teoria płac efektywnościowych
4.5.1. Zdrowie pracowników
4.5.2. Rotacja personelu
4.5.3. Zaangażowanie pracowników
4.5.4. Jakość pracowników
4.6. Koszty bezrobocia
4.6.1. Indywidualne koszty bezrobocia
4.6.2. Koszty bezrobocia dla społeczeństwa i gospodarki
4.7. Podsumowanie

 

Część III Stopy procentowe, pieniądz i ceny w długim okresie

 

Rozdział 5. Oszczędności, inwestycje i system finansowy
5.1. Instytucje finansowe w gospodarce
5.1.1. Rynki finansowe
5.1.2. Pośrednicy finansowi
5.1.3. Swapy ryzyka kredytowego
5.1.4. Dłużne papiery wartościowe zabezpieczone wierzytelnościami
5.1.5. Wnioski
5.2. Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych
5.2.1. Kilka ważnych tożsamości
5.2.2. Istota oszczędności i inwestycji
5.3. Rynek funduszy pożyczkowych
5.3.1. Podaż i popyt na fundusze pożyczkowe
5.3.2. Polityka nr 1: instrumenty zachęcające do oszczędzania
5.3.3. Polityka nr 2: instrumenty zachęcające do inwestowania
5.3.4. Polityka nr 3: deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa
5.4. Podsumowanie

 

Rozdział 6. Podstawowe narzędzia finansów
6.1. Wartość bieżąca, czyli jak zmienia się wartość pieniądza w czasie
6.1.1. Zastosowanie koncepcji wartości bieżącej
6.2. Kontrolowanie ryzyka
6.2.1. Awersja do ryzyka
6.2.2. Rynek ubezpieczeń
6.2.3. Dywersyfikacja ryzyka indywidualnego
6.2.4. Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu
6.3. Wycena aktywów
6.3.1. Analiza fundamentalna
6.3.2. Hipoteza o efektywności rynku
6.3.3. Irracjonalność rynku
6.4. Podsumowanie

 

Rozdział 7. System pieniężny
7.1. Czym jest pieniądz?
7.1.1. Funkcje pieniądza
7.1.2. Płynność aktywów
7.1.3. Rodzaje pieniądza
7.1.4. Pieniądz w gospodarce
7.2. Rola banków centralnych
7.3. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta
7.4. Bank Anglii
7.5. Banki i podaż pieniądza
7.5.1. System bankowy oparty na rezerwie pełnej
7.5.2. Kreacja pieniądza w ramach systemu bankowego opartego na rezerwie cząstkowej
7.5.3. Mnożnik kreacji pieniądza
7.5.4. Metody kontrolowania podaży pieniądza przez bank centralny
7.5.5. Łagodzenie ilościowe
7.5.6. Problemy utrudniające kontrolowanie podaży pieniądza
7.5.7. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy
7.6. Podsumowanie

 

Rozdział 8. Wzrost ilości pieniądza i inflacja
8.1. Klasyczna teoria inflacji
8.1.1. Poziom cen i wartość pieniądza
8.1.2. Podaż, popyt i równowaga na rynku pieniężnym
8.1.3. Skutki zwiększania podaży pieniądza
8.1.4. Proces dostosowawczy
8.1.5. Klasyczna dychotomia i neutralność pieniądza
8.1.6. Szybkość obiegu pieniądza i równanie ilościowe
8.1.7. Podatek inflacyjny
8.1.8. Efekt Fishera
8.2. Koszty inflacji
8.2.1. Spadek siły nabywczej? Złudzenie inflacyjne
8.2.2. Koszt zdartych zelówek
8.2.3. Koszty zmieniania jadłospisów
8.2.4. Zmienność cen względnych i nieefektywna alokacja zasobów
8.2.5. Zakłócenia podatkowe spowodowane inflacją
8.2.6. Zamieszanie i niedogodności
8.2.7. Dodatkowy koszt nieoczekiwanej inflacji: arbitralna redystrybucja dochodów
8.2.8. Cena batonów lodowych
8.2.9. Deflacja
8.3. Podsumowanie

 

Część IV Makroekonomia gospodarki otwartej

 

Rozdział 9. Makroekonomia gospodarki otwartej: podstawowe pojęcia
9.1. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału
9.1.1. Przepływ dóbr i usług: eksport, import i eksport netto
9.1.2. Przepływ zasobów finansowych: odpływy kapitałowe netto
9.1.3. Równość eksportu netto i odpływów kapitałowych netto
9.1.4. Oszczędności i inwestycje oraz ich związek z przepływami międzynarodowymi
9.1.5. Wnioski
9.2. Ceny transakcji międzynarodowych: realne i nominalne kursy walutowe
9.2.1. Nominalne kursy walutowe
9.2.2. Realne kursy walutowe
9.3. Teoria parytetu siły nabywczej
9.3.1. Logika parytetu siły nabywczej
9.3.2. Wnioski z teorii parytetu siły nabywczej
9.3.3. Ograniczenia teorii parytetu siły nabywczej
9.4. Podsumowanie

 

Rozdział 10. Makroekonomiczna teoria gospodarki otwartej
10.1. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym
10.1.1. Rynek funduszy pożyczkowych
10.1.2. Rynek walutowy
10.2. Stan równowagi w gospodarce otwartej
10.2.1. Odpływy kapitałowe netto jako łącznik między rynkami
10.2.2. Jednoczesne zrównoważenie dwóch rynków
10.3. Wpływ państwa i różnych zdarzeń na gospodarkę otwartą
10.3.1. Deficyt budżetowy państwa
10.3.2. Polityka handlowa
10.3.3. Ucieczka kapitału
10.4. Podsumowanie

 

Część V Krótkookresowe wahania w gospodarce

 

Rozdział 11. Cykle koniunkturalne
11.1. Trend rozwojowy
11.1.1. Pojęcia związane z analizą danych
11.1.2. Rodzaje trendów
11.1.3. Procykliczne i antycykliczne zmiany danych makroekonomicznych
11.1.4. Zmienne jako wskaźniki
11.2. Przyczyny wahań koniunktury
11.2.1. Decyzje gospodarstw domowych dotyczące wydatków
11.2.2. Decyzje przedsiębiorstw
11.2.3. Czynniki zewnętrzne
11.2.4. Polityka państwa
11.2.5. Poczucie pewności i oczekiwania
11.3. Modele cykli koniunkturalnych
11.3.1. Strona podażowa — model neoklasyczny
11.3.2. Strona podażowa — model Keynesa
11.3.3. Strona popytowa — model neoklasyczny
11.3.4. Strona popytowa — model Keynesa
11.3.5. Realny cykl koniunkturalny
11.4. Wnioski

 

Rozdział 12. Ekonomia keynesowska i model IS–LM
12.1. Krzyż keynesowski
12.1.1. Wydatki planowane i rzeczywiste
12.1.2. Równowaga gospodarki
12.2. Efekt mnożnikowy
12.2.1. Wzór na mnożnik wydatkowy
12.2.2. Inne zastosowania efektu mnożnikowego
12.2.3. Równowaga między planowanymi odpływami i dopływami
12.3. Krzywe IS i LM
12.3.1. Krzywa IS
12.3.2. Krzywa LM
12.4. Określanie stanu równowagi ogólnej za pomocą modelu IS–LM
12.4.1. Skutki zmiany polityki fiskalnej
12.4.2. Skutki zmiany polityki pieniężnej
12.5. Od modelu IS–LM do zagregowanego popytu
12.5.1. Krytyka modelu IS–LM i model Romera
12.5.2. Powrót do keynesizmu?
12.6. Podsumowanie

 

Rozdział 13. Zagregowany popyt i zagregowana podaż
13.1. Trzy podstawowe fakty dotyczące wahań koniunktury
13.1.1. Fakt 1. Wahania aktywności gospodarczej są nieregularne i nieprzewidywalne
13.1.2. Fakt 2. Większość zmiennych makroekonomicznych podlega równoległym wahaniom
13.1.3. Fakt 3. Kiedy maleje produkcja, wzrasta bezrobocie
13.2. Wyjaśnienie krótkookresowych wahań koniunktury
13.2.1. Czym perspektywa krótkookresowa różni się od długookresowej?
13.2.2. Podstawowy model wahań koniunktury
13.3. Krzywa zagregowanego popytu
13.3.1. Dlaczego krzywa zagregowanego popytu ma przebieg opadający?
13.3.2. Przyczyny przesunięć krzywej zagregowanego popytu
13.4. Krzywa zagregowanej podaży
13.4.1. Dlaczego krzywa zagregowanej podaży jest w długim okresie pionowa?
13.4.2. Przyczyny przesunięć krzywej zagregowanej podaży
13.4.3. Długookresowy wzrost gospodarczy i inflacja w nowym ujęciu
13.4.4. Dlaczego krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży ma przebieg wznoszący?
13.4.5. Przyczyny przesunięć krótkookresowej krzywej zagregowanej podaży
13.5. Dwie przyczyny wahań koniunktury
13.5.1. Skutki zmiany zagregowanego popytu
13.5.2. Skutki zmiany zagregowanej podaży
13.6. Nowa ekonomia keynesowska
13.6.1. Charakterystyka nowej ekonomii keynesowskiej
13.7. Podsumowanie

 

Rozdział 14. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt
14.1. Jak polityka pieniężna wpływa na zagregowany popyt?
14.1.1. Teoria preferencji płynności
14.1.2. Opadający przebieg krzywej zagregowanego popytu
14.1.3. Zmiany podaży pieniądza
14.1.4. Rola stóp procentowych
14.2. Wpływ polityki fiskalnej na zagregowany popyt
14.2.1. Zmiana wysokości wydatków publicznych
14.2.2. Efekt wypierania
14.2.3. Zmiany wysokości podatków
14.3. Rola państwa w stabilizowaniu gospodarki
14.3.1. Argumenty za aktywną polityką stabilizacyjną
14.3.2. Argumenty przeciwka aktywnej polityce stabilizacyjnej
14.3.3. Automatyczne mechanizmy stabilizujące
14.4. Podsumowanie

 

Rozdział 15. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie
15.1. Krzywa Phillipsa
15.1.1. Pochodzenie krzywej Phillipsa
15.1.2. Zagregowany popyt i zagregowana podaż a krzywa Phillipsa
15.2. Wpływ oczekiwań na położenie krzywej Phillipsa
15.2.1. Długookresowa krzywa Phillipsa
15.2.2. Pogodzenie teorii z danymi empirycznymi
15.2.3. Krótkookresowa krzywa Phillipsa
15.2.4. Wybór między inflacją a bezrobociem
15.3. Długookresowa krzywa Phillipsa jako argument za niezależnością banku centralnego
15.4. Wpływ wstrząsów podażowych na położenie krzywej Phillipsa
15.5. Koszty tłumienia inflacji
15.5.1. Współczynnik poświęcenia
15.5.2. Teoria racjonalnych oczekiwań i możliwości bezbolesnego zwalczania inflacji
15.5.3. Polityka antyinflacyjna Margaret Thatcher
15.6. Polityka celu inflacyjnego
15.6.1. Ustalanie celów polityki pieniężnej
15.7. Podsumowanie

 

Rozdział 16. Polityka podażowa
16.1. Przesunięcie krzywej zagregowanej podaży
16.2. Instrumenty polityki podażowej
16.2.1. Rynkowe instrumenty polityki podażowej
16.2.2. Interwencyjne instrumenty polityki podażowej
16.3. Podsumowanie

 

Część VI Makroekonomia międzynarodowa

 

Rozdział 17. Wspólne obszary walutowe i europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
17.1. Euro
17.2. Jednolity rynek europejski i euro
17.3. Korzyści i koszty związane ze wspólną walutą
17.3.1. Korzyści
17.3.2. Koszty
17.4. Teoria optymalnego obszaru walutowego
17.4.1. Warunki sprzyjające ograniczeniu kosztów przyjęcia wspólnej waluty
17.4.2. Warunki sprzyjające zwiększeniu korzyści z przyjęcia wspólnej waluty
17.5. Czy Europa jest optymalnym obszarem walutowym?
17.5.1. Stosunki handlowe
17.5.2. Elastyczność płac realnych
17.5.3. Mobilność siły roboczej
17.5.4. Mobilność kapitału finansowego
17.5.5. Symetryczne wstrząsy popytowe
17.5.6. Czy zatem Europa jest optymalnym obszarem walutowym?
17.6. Polityka fiskalna a wspólne obszary walutowe
17.6.1. Federalizm fiskalny
17.6.2. Krajowa polityka fiskalna w unii walutowej i problem gapowicza
17.6.3. Pakt fiskalny
17.7. Podsumowanie 

 

Rozdział 18. Kryzys finansowy i problem długu publicznego
18.1. Bańki inwestycyjne i spekulacja
18.1.1. Deregulacja rynków
18.1.2. Wzrost cen na rynku mieszkaniowym
18.1.3. Rynek subprime
18.1.4. Pęknięcie bańki
18.1.5. Na drodze do globalnej recesji
18.1.6. Rola banków centralnych
18.1.7. Wnioski na przyszłość?
18.2. Kryzys zadłużenia publicznego
18.2.1. Grecki kryzys zadłużeniowy
18.2.2. Ekspansja kryzysu
18.3. Wątpliwości dotyczące programów oszczędnościowych .
18.3.1. Deficyt strukturalny i cykliczny
18.3.2. Konsolidacja fiskalna
18.3.3. Zaciskanie pasa czy wzrost gospodarczy?
18.3.4. Co dalej?

 

Indeks

N. Gregory Mankiw

N. GREGORY MANKIW jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Princeton i w Massachusetts Institute of Technology. Wykłada makroekonomię, mikroekonomię, statystykę oraz podstawy ekonomii. Profesor ma na swoim koncie wiele publikacji; regularnie uczestniczy w debatach akademickich i politycznych. Poza prowadzeniem wykładów, badań i pisaniem pełni także funkcje pracownika naukowego w amerykańskim Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych (NBER), a także doradcy Banków Rezerwy Federalnej w Bostonie i Nowym Jorku oraz Biura Budżetu Kongresu Stanów Zjednoczonych. W latach 2003–2005 przewodniczył Radzie Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a podczas wyborów prezydenckich w 2012 roku został doradcą Mita Romneya.

Mark P. Taylor

MARK P. TAYLOR pełni funkcje dziekana szkoły biznesu na Uniwersytecie Waszyngtona w St Louis (Stany Zjednoczone), a wcześniej był dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick (Wlk. Brytania). Pierwszy stopień naukowy, w dziedzinie filozofii, polityki i ekonomii, uzyskał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Później studiował na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie otrzymał tytuł magistra ekonomii, a następnie doktora ekonomii i finansów międzynarodowych. Profesor wykłada ekonomię i finanse na wielu uniwersytetach (w tym w Warwick, Oksfordzie i Nowym Jorku) oraz na wielu poziomach zaawansowania (w ramach kursów licencjackich, magisterskich i podyplomowych). Przez pewien czas pracował jako starszy ekonomista w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w Banku Anglii. Zanim został dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w BlackRock, największej na świecie firmie specjalizującej się w zarządzaniu aktywami finansowymi, gdzie zajmował się planowaniem inwestycji międzynarodowych na podstawie analizy makroekonomicznej. Ma na koncie liczne publikacje w czasopismach naukowych i obecnie należy do najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie. Był również członkiem Akademickiej Grupy Doradczej uczestniczącej w sporządzaniu raportów z serii „Fair and Effective Markets Review” publikowanych przez Bank Anglii.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy