Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej

Józef Misala
ISBN: 978-83-208-1925-0
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
68.90
Zapytaj

Głównym, ogólnym celem prezentowanej książki jest przedstawienie podstawowych elementów teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Temu celowi są podporządkowane rozważania zawarte w kolejnych ośmiu rozdziałach, przy czym w każdym z nich koncentruje się uwagę na teorii i polityce konkurencyjności międzynarodowej w skali makro, a zatem ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych przyczyn i skutków konkurowania między sobą poszczególnych krajów (państw) oraz ich ugrupowań . Nie oznacza to wcale, że pomija się problemy międzynarodowego konkurowania innego typu podmiotów gospodarczych, zwłaszcza różnego typu przedsiębiorstw i ich zrzeszeń . Te problemy traktuje się jednak z założenia jako drugoplanowe, co nie jest zarazem równoznaczne z niedostrzeganiem ich znaczenia, które jest w sumie duże i rosnące.
Prezentowana książka stanowi rozwinięcie wcześniejszej publikacji prof. Józefa Misali Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne (2007, Politechnika Radomska). Jej treść jest efektem dalszych badań prowadzonych w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także od kilku lat w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej Politechniki Radomskiej.

Wstęp

 
1. Zarys rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej
1.1. Podstawowe wnioski z historii gospodarczej świata
1.2. Konkurowanie w skali międzynarodowej w świetle ważniejszych hipotez i teorii handlu międzynarodowego
1.3. Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych i konkurencyjność międzynarodowa
1.4. Konkurowanie w skali międzynarodowej w świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej w świecie
1.5. Teoretyczne podstawy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność międzynarodowa
1.6. Podsumowanie
 

2. Współczesne ujęcia istoty międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
2.1. Definicje międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej i pojęć pokrewnych
2.1.1. Przegląd definicji syntetycznych
2.1.2. Przegląd definicji wieloczłonowych
2.1.3. Ogólna ocena i wstępne wnioski
2.2. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna, międzynarodowa konkurencyjność i międzynarodowa pozycja konkurencyjna
2.2.1. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna
2.2.2. Międzynarodowa konkurencyjność sensu stricto
2.2.3. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna
2.3. Podstawowe zależności między kształtowaniem się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej, międzynarodowej konkurencyjności oraz międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki narodowej
2.4. Podsumowanie
 

3. Czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
3.1. Kryteria podziału czynników i ich wstępna specyfikacja
3.2. Czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej
3.2.1. Czynniki zależne i niezależne od analizowanego kraju
3.2.2. Czynniki podażowe, popytowe i podażowo-popytowe
3.2.3. Czynniki ujmowane w sposób eklektyczny
3.2.4. Czynniki ujawniające się w sferze realnej oraz w sferze regulacji
3.2.5. Czynniki syntetyczne jako informacje dla polityków gospodarczych
3.3. Czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności sensu stricto
3.3.1. Istota problemu
3.3.2. Rodzaje czynników i ich ogólna ocena
3.4. Kluczowe znaczenie sprawności systemu gospodarczego
3.5. System gospodarczy oraz kształtowanie się narodowych przewag komparatywnych i konkurencyjnych
3.6. Podsumowanie
 

4. Sposoby mierzenia konkurencyjności międzynarodowej
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Pomiar międzynarodowej zdolności konkurencyjnej
4.3. Mierniki i metody pomiaru międzynarodowej konkurencyjności sensu stricto
4.3.1. Mierniki poziomu międzynarodowej konkurencyjności systemowej
4.3.2. Mierniki i metody analizy poziomu realnych zdolności gospodarki narodowej do konkurowania w skali międzynarodowej
4.4. Mierniki i metody pomiaru międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
4.5. Wstępna ocena mierników i metod oraz zarys problemów do rozwiązania
 

5. Podstawowe modele analizy przewag komparatywnych i konkurencyjnych
5.1. Zarys rozwoju zasady Ricardo i możliwości pomiaru skutków jej stosowania
5.2. Model przewag komparatywnych typu ricardiańskiego Guzka
5.3. Model przewag komparatywnych Griesa-Hentschela-Wiggera oraz jego rozwinięcia
5.4. Model przewag komparatywnych i konkurencyjnych Ezeali-Harrisona
5.5. Model przewag komparatywnych i konkurencyjnych Siggela
5.6. Podsumowanie
 

6. Konkurencyjność międzynarodowa oraz procesy zbieżności i rozbieżności gospodarczej
6.1. Istota problemu i zarys prób jego rozwiązywania w literaturze fachowej
6.2. Definicje międzynarodowej zbieżności i rozbieżności gospodarczej oraz podstawowe sposoby ich pomiaru
6.3. Charakter wzrostu gospodarczego i możliwości zbieżności realnej w świetle współczesnego dorobku teoretycznego
6.4. Podstawowe zagadnienia procesów zbieżności i rozbieżności gospodarczej w ujęciu przestrzennym
6.5. Znaczenie zbieżności systemowej
 

7. Podstawowe problemy kształtowania międzynarodowej konkurencyjności w okresie transformacji systemowej
7.1. Główne różnice między gospodarką wolnorynkową i gospodarką centralnie planowaną oraz najważniejsze implikacje
7.2. Mechanizmy kształtowania międzynarodowej konkurencyjności oraz rozwoju powiązań zewnętrznych w gospodarce wolnorynkowej i centralnie planowanej
7.3. Strategie realizacji procesu transformacji
7.3.1. Strategia szokowa
7.3.2. Strategia stopniowego przechodzenia
7.4. Strategie transformacji mechanizmów rozwoju powiązań zewnętrznych
7.4.1. Strategia szokowa
7.4.2. Strategia powolnego otwierania gospodarki
7.5. Realizacja procesów dostosowawczych i regionalnej integracji gospodarczej jako wyzwanie rozwojowe
7.5.1. Istota regionalnej integracji gospodarczej oraz teoretyczne uwarunkowania jej skutecznego rozwoju
7.5.2. Instytucjonalne formy regionalnych ugrupowań integracyjnych oraz teoretyczne korzyści z regionalnej integracji i funkcjonowania mechanizmów dostosowawczych
7.5.3. Metody realizacji poszczególnych form instytucjonalnych integracji regionalnej
7.5.4. Procesy dostosowawcze do regionalnej integracji gospodarczej w okresie transformacji jako rozszerzenie procesu zmian instytucjonalnych
7.6. Transformacja systemowa jako przesłanka budowy gospodarki konkurencyjnej w skali międzynarodowej
 

8. Polityka kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
8.1. Zewnętrzne ograniczenia prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej w warunkach współczesnej gospodarki światowej
8.2. Istota i cele narodowej polityki gospodarczej
8.3. Instrumenty krajowej polityki gospodarczej
8.4. Istota oraz instrumenty i środki zagranicznej polityki ekonomicznej
8.4.1. Zagraniczna polityka ekonomiczna jako część składowa krajowej polityki gospodarczej i polityki sensu largo
8.4.2. Instrumenty makroekonomiczne zagranicznej polityki ekonomicznej
8.4.3. Sfery bezpośredniego oddziaływania krajowych władz gospodarczych oraz instrumenty mikroekonomiczne zagranicznej polityki ekonomicznej
8.5. Współczesne koncepcje kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
8.5.1. Koncepcja strategicznej polityki handlowej
8.5.2. Koncepcja zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjności międzynarodowej
8.6. Uwagi końcowe
 

Bibliografia

Józef Misala
Józef Misala
Józef Misala (ur. 15 maja 1950, zm. 24 listopada 2011) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych o specjalności gospodarka światowa, handel zagraniczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, regionalna integracja gospodarcza, konkurencyjność międzynarodowa.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy