Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Mikroekonomia

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
ISBN: 978-83-208-2478-0
Liczba stron: 762
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
Tłum.: Jarosław Sawicki
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
liczba egzemplarzy:

Niniejsze wydanie Mikroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym wydaniu uwzględniono wybrane efekty tej debaty, zachowując dotychczasowy układ materiału. Jest to jeden z najpopularniejszych podręczników ekonomii w Stanach Zjednoczonych, dostosowany do potrzeb studentów i wykładowców z Europy. W tym wydaniu jeszcze wyraźniej widać zmiany w stosunku do amerykańskiej wersji podręcznika.
Staraliśmy się zachować żywy, wciągający styl przekazu, mając na uwadze przede wszystkim początkujących adeptów ekonomii. Zamieszczone w książce przykłady, studia przypadków i artykuły prasowe pozwalają lepiej zrozumieć zagadnienia i rozważania teoretyczne. Artykułom prasowym towarzyszą pytania, które mają zachęcić do samodzielnego myślenia oraz krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy i wszelkich wypowiedzi na tematy ekonomiczne.

Witaj we wspaniałym świecie ekonomii — naucz się myśleć jak ekonomista, a otworzy się przed Tobą nowa rzeczywistość.

 

Wstęp
O autorach
Podziękowania
 
Część I
Wprowadzenie do ekonomii
 
Rozdział 1. Czym jest ekonomia
 
1.1. Ekonomia i systemy ekonomiczne
1.1.1. Problem ekonomiczny
1.1.2. Rzadkość zasobów i konieczność wyboru
1.2. Jak ludzie podejmują decyzje
1.2.1. Ludzie są skazani na kompromisy
1.2.2. Koszt alternatywny (utraconych korzyści)
1.2.3. Myślenie w kategoriach wielkości krańcowych
1.2.4. Ludzie reagują na bodźce
1.3. Jak ludzie współdziałają ze sobą
1.3.1. Handel może się opłacać wszystkim
1.3.2. System kapitalistyczny
1.3.3. Rynek może być dobrą formą organizacji aktywności gospodarczej
1.3.4. Czasami państwo może usprawnić funkcjonowanie rynku
1.4. Jak działa gospodarka
1.4.1. Mikroekonomia i makroekonomia
1.4.2. Poziom życia zależy od ilości wytwarzanych dóbr i usług
1.4.3. Ceny rosną, gdy państwo drukuje zbyt dużo pieniędzy
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 2. Myśleć jak ekonomista
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Metodologia ekonomii
2.2.1. Ekonomia jako nauka
2.2.2. Modele
2.2.3. Rodzaje rozumowania
2.2.4. Eksperymenty w ekonomii
2.2.5. Teorie
2.2.6. Falsyfikowalność
2.2.7. Rola założeń
2.3. Szkoły myślenia
2.3.1. Ekonomia neoklasyczna
2.3.2. Ekonomia feministyczna
2.3.3. Ekonomia marksistowska
2.3.4. Szkoła austriacka
2.4. Ekonomista jako doradca polityczny. Analiza pozytywna a analiza normatywna
2.5. Dlaczego ekonomiści się ze sobą nie zgadzają
2.5.1. Rozbieżność poglądów naukowych
2.5.2. Rozbieżność wyznawanych wartości
2.5.3. Podejmowanie decyzji w ekonomii
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część II
Teoria rynków konkurencyjnych
 
Rozdział 3. Podaż i popyt jako siły rynkowe
 
3.1. Założenia modelu rynku konkurencyjnego
3.2. Popyt
3.2.1. Krzywa popytu: zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania
3.2.2. Przesunięcie wzdłuż krzywej popytu
3.2.3. Popyt rynkowy a popyt indywidualny
3.2.4. Przesunięcie krzywej popytu a przesunięcie wzdłuż krzywej popytu
3.2.5. Przesunięcie krzywej popytu
3.3. Podaż
3.3.1. Krzywa podaży: zależność między ceną a ilością oferowaną
3.3.2. Przesunięcie wzdłuż krzywej podaży
3.3.3. Podaż rynkowa a podaż indywidualna
3.3.4. Przesunięcie krzywej podaży
3.4. Równowaga rynkowa
3.5. Cena jako wskazówka
3.5.1. Cena jako wskazówka dla nabywców
3.5.2. Cena jako wskazówka dla sprzedawców
3.5.3. Wzrost cen na rynku konkurencyjnym
3.6. Analiza zmian stanu równowagi rynkowej
3.7. Elastyczność
3.8. Elastyczność cenowa popytu
3.8.1. Elastyczność cenowa popytu i warunkujące ją czynniki
3.8.2. Elastyczność cenowa popytu w ujęciu matematycznym
3.8.3. Obliczanie elastyczności cenowej
3.8.4. Różnorodność krzywych popytu
3.8.5. Suma wydatków i utarg całkowity a elastyczność cenowa popytu
3.8.6. Elastyczność i suma wydatków a krzywa popytu o przebiegu liniowym
3.9. Inne rodzaje elastyczności popytu
3.9.1. Elastyczność dochodowa popytu
3.9.2. Mieszana elastyczność cenowa popytu
3.10. Elastyczność cenowa podaży
3.10.1. Elastyczność cenowa podaży i warunkujące ją czynniki
3.10.2. Elastyczność cenowa podaży w ujęciu matematycznym
3.10.3. Różnorodność krzywych podaży
3.10.4. Utarg całkowity a elastyczność cenowa podaży
3.11. Elastyczność podaży i popytu w praktyce
3.11.1. Dlaczego ceny biletów kolejowych zmieniają się w zależności od pory dnia
3.11.2. Dlaczego dochody rolników spadły mimo wzrostu wydajności
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 4. Popyt a teoria wyboru konsumenta
 
4.1. Standardowy model ekonomiczny
4.2. Ograniczenie budżetowe: na co stać konsumenta
4.2.1. Zmiana dochodu
4.2.2. Zmiana ceny
4.3. Preferencje, czyli czego chce konsument
4.3.1. Krzywe obojętności jako odzwierciedlenie preferencji
4.3.2. Graficzne przedstawienie krzywych obojętności
4.3.3. Cztery cechy krzywych obojętności
4.3.4. Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa
4.3.5. Krańcowa stopa substytucji
4.3.6. Krzywe obojętności: dwa skrajne przypadki
4.4. Optymalizacja, czyli co wybiera konsument
4.4.1. Optymalny wybór konsumenta
4.4.2. Jak zmiana dochodu wpływa na decyzje konsumenta
4.4.3. Jak zmiana cen wpływa na decyzje konsumenta
4.4.4. Efekt dochodowy i efekt substytucyjny
4.4.5. Wykreślanie krzywej popytu
4.4.6. Ścieżka ekspansji dochodowej
4.4.7. Krzywa Engla
4.5. Czy ludzie rzeczywiście tak się zachowują
4.6. Behawioralne spojrzenie na zachowania konsumentów
4.6.1. Ludzie są zbyt pewni siebie
4.6.2. Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do pojedynczych, sugestywnych spostrzeżeń
4.6.3. Ludzie niechętnie zmieniają zdanie
4.6.4. Ludzie przejawiają tendencję do wyszukiwania przykładów potwierdzających ich obecne poglądy
4.6.5. Ludzie stosują uproszczone reguły wnioskowania 
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 5. Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych
 
5.1. Koszty produkcji
5.2. Produkcja i koszty
5.2.1. Funkcja produkcji
5.2.2. Od funkcji produkcji do krzywej kosztu całkowitego
5.3. Miary kosztów
5.3.1. Koszty stałe i zmienne
5.3.2. Koszt przeciętny i koszt krańcowy
5.3.3. Krzywe kosztów i ich kształty
5.3.4. Typowe krzywe kosztów
5.4. Koszty w krótkim i długim okresie
5.5. Podsumowanie: rodzaje kosztów
5.6. Przychody ze skali produkcji
5.6.1. Korzyści i niekorzyści skali
5.6.2. Rodzaje korzyści skali
5.6.3. Zewnętrzne korzyści skali
5.6.4. Korzyści skali w praktyce
5.7. Czym jest rynek konkurencyjny
5.7.1. Utarg przedsiębiorstwa konkurencyjnego
5.7.2. Utarg całkowity, koszt całkowity i zysk
5.8. Maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa konkurencyjnego
5.8.1. Prosty przykład maksymalizacji zysku
5.8.2. Zysk normalny i zysk nadzwyczajny
5.8.3. Krzywa kosztu krańcowego i decyzje dotyczące podaży
5.8.4. Decyzja o tymczasowym wstrzymaniu produkcji
5.8.5. Koszty utopione
5.8.6. Decyzja o wyjściu z rynku lub wejściu na rynek
5.8.7. Graficzny pomiar zysku
5.9. Krzywa podaży na rynku konkurencyjnym
5.9.1. Ujęcie krótkookresowe: podaż rynkowa przy stałej liczbie przedsiębiorstw
5.9.2. Ujęcie długookresowe: podaż rynkowa przy zmiennej liczbie przedsiębiorstw
5.9.3. Zmiana popytu w krótkim i długim okresie
5.9.4. Dlaczego długookresowa krzywa podaży może mieć przebieg wznoszący
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 6. Konsumenci, producenci i efektywność rynków
 
6.1. Nadwyżka konsumenta
6.1.1. Skłonność do płacenia
6.1.2. Pomiar nadwyżki konsumenta za pomocą krzywej popytu
6.1.3. Nadwyżka konsumenta przy niższej cenie
6.1.4. Zastosowanie nadwyżki konsumenta
6.1.5. Czy nadwyżka konsumenta zawsze stanowi dobrą miarę dobrobytu ekonomicznego
6.2. Nadwyżka producenta
6.2.1. Koszt i skłonność do sprzedaży
6.2.2. Pomiar nadwyżki producenta za pomocą krzywej podaży
6.2.3. Wpływ zmiany ceny na nadwyżkę producenta
6.3. Efektywność rynku
6.3.1. Efektywność ekonomiczna i marnotrawstwo
6.3.2. Ocena stanu równowagi rynkowej
6.3.3. Efektywność a sprawiedliwość
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część III
Interwencjonizm państwowy
 
Rozdział 7. Podaż, popyt i polityka państwa
 
7.1. Regulacja cen
7.1.1. Wpływ ceny maksymalnej na sytuację rynkową
7.1.2. Wpływ ceny minimalnej na sytuację rynkową
7.2. Podatki
7.2.1. Wpływ podatków obciążających sprzedawców na sytuację rynkową
7.2.2. Elastyczność a rozkład ciężaru opodatkowania
7.3. Subwencje
7.3.1. Wpływ subwencji na sytuację rynkową
7.3.2. Skutki subwencji
7.4. System podatkowy. Podatki a efektywność
7.5. Zbędna strata społeczna z tytułu opodatkowania
7.5.1. Wpływ podatku na uczestników rynku
7.5.2. Zbędne straty społeczne i korzyści z wymiany handlowej
7.5.3. Czynniki determinujące zbędną stratę społeczną
7.5.4. Wpływ wysokości podatków na zbędną stratę społeczną i dochody podatkowe
7.6. Obciążenia administracyjne
7.7. Konstrukcja systemu podatkowego
7.7.1. Cztery zasady podatkowe według Adama Smitha
7.7.2. Krańcowa i przeciętna stopa podatkowa
7.7.3. Podatek ryczałtowy
7.8. Podatki i sprawiedliwość
7.8.1. Zasada korzyści
7.8.2. Zasada zdolności do płacenia
7.8.3. Rozkład ciężaru opodatkowania a sprawiedliwość opodatkowania
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 8. Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane
 
8.1. Różne rodzaje dóbr
8.2. Dobra publiczne
8.2.1. Problem gapowicza
8.2.2. Najważniejsze dobra publiczne
8.2.3. Problemy analizy kosztów i korzyści
8.2.4. Punkt optimum dla dobra publicznego
8.3. Zasoby wspólne
8.3.1. Tragedia wspólnego pastwiska
8.3.2. Najważniejsze zasoby wspólne
8.4. Dobra społecznie pożądane
8.4.1. Edukacja 
8.4.2. Opieka zdrowotna, ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
8.5. Dobra społecznie niepożądane
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 9. Zawodność rynku i efekty zewnętrzne
 
9.1. Zawodność rynku
9.2. Efekty zewnętrzne
9.2.1. Systemy przekonań
9.2.2. Koszty i korzyści społeczne wynikające z decyzji podmiotów rynkowych
9.3. Efekty zewnętrzne a nieefektywność rynku
9.3.1. Ekonomia dobrobytu — krótkie przypomnienie
9.3.2. Negatywne efekty zewnętrzne
9.3.3. Optimum społeczne albo rezultat efektywny społecznie
9.3.4. Pozytywne efekty zewnętrzne
9.3.5. Pozycjonalne efekty zewnętrzne
9.4. Prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
9.4.1. Rodzaje rozwiązań prywatnych
9.4.2. Twierdzenie Coase’a
9.4.3. Dlaczego prywatne rozwiązania nie zawsze się sprawdzają
9.5. Polityka państwa w obszarze efektów zewnętrznych
9.5.1. Podejście nakazowo-kontrolne: regulacja
9.5.2. Polityka rynkowa: podatki i subwencje interwencyjne
9.5.3. Zbywalne pozwolenia na emisję zanieczyszczeń
9.6. Publiczno-prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
9.6.1. Prawa własności
9.6.2. Przeciwdziałanie pozycyjonalnemu wyścigowi zbrojeń
9.6.3. Zastrzeżenia do ekonomicznego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska
9.7. Zawodność państwa
9.7.1. Czynnik władzy
9.7.2. Teoria wyboru publicznego
9.7.3. Niewidzialna ręka rynku kontra interes publiczny
9.7.4. Motywy wyborców
9.7.5. Motywy polityków
9.7.6. Motywy biurokratów
9.7.7. Efekt wąskich interesów
9.7.8. Pogoń za rentą
9.7.9. Krótkoterminowość
9.7.10. Nieefektywność sektora publicznego
9.7.11. Kumoterstwo
9.7.12. Nieefektywność systemu podatkowego
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część IV
Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe
 
Rozdział 10. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw
 
10.1. Izokwanty i izokoszty
10.1.1. Izokwanty produkcji
10.1.2. Izokoszty
10.2. Kombinacja nakładów o najniższym koszcie
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 11. Struktury rynkowe: monopol
 
11.1. Konkurencja niedoskonała
11.2. Przyczyny powstawania monopoli
11.2.1. Monopolizacja zasobów
11.2.2. Monopole państwowe
11.2.3. Monopole naturalne
11.2.4. Wzrost zewnętrzny
11.3. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsiębiorstw monopolistycznych
11.3.1. Monopol a konkurencja
11.3.2. Utarg przedsiębiorstwa monopolistycznego
11.3.3. Maksymalizacja zysku
11.3.4. Zysk monopolowy
11.4. Koszt społeczny monopolu
11.5. Czy zysk monopolowy jest kosztem społecznym
11.6. Różnicowanie cen
11.6.1. Przykład ustalania ceny
11.6.2. Wnioski
11.6.3. Analiza mechanizmu różnicowania ceny
11.6.4. Przykłady różnicowania ceny
11.7. Polityka państwa wobec monopoli
11.8. Regulacja
11.8.1. Własność publiczna
11.8.2. Bezczynność
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 12. Konkurencja monopolistyczna
 
12.1. Konkurencja między zróżnicowanymi produktami
12.1.1. Konkurencja monopolistyczna w ujęciu krótkookresowym
12.1.2. Równowaga długookresowa
12.1.3. Konkurencja monopolistyczna a konkurencja doskonała
12.1.4. Konkurencja monopolistyczna a dobrobyt społeczny
12.2. Reklama i budowanie marki
12.2.1. Kontrowersje wokół reklamy
12.2.2. Reklama jako wskaźnik jakości
12.2.3. Marki
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 13. Oligopol
 
13.1. Charakterystyka oligopolu
13.2. Różnicowanie produktów
13.2.1. Współzależność
13.2.2. Przykład duopolu
13.2.3. Konkurencja, monopole i kartele
13.2.4. Równowaga w warunkach oligopolu
13.2.5. Jak wielkość oligopolu wpływa na sytuację rynkową
13.3. Teoria gier i ekonomia kooperacji
13.3.1. Dylemat więźnia
13.3.2. Oligopol jako przykład dylematu więźnia
13.3.3. Inne przykłady dylematu więźnia
13.3.4. Dylemat więźnia a dobrobyt społeczny
13.3.5. Dlaczego ludzie czasami kooperują
13.3.6. Gry pozycyjne
13.3.7. Istota wiarygodności
13.3.8. Groźby i wiarygodność
13.4. Bariery wejścia w oligopolu
13.5. Polityka państwa wobec oligopoli
13.5.1. Ograniczanie handlu i prawo o ochronie konkurencji
13.5.2. Kontrowersje wokół polityki ochrony konkurencji
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 14. Rynki kontestowalne
 
14.1. Istota rynku kontestowalnego
14.2. Rynki doskonale kontestowalne a efektywność
14.3. Ekonomia skali na rynku kontestowalnym
14.4. Ograniczenia teorii rynków kontestowalnych
14.4.1. Koszty stałe jako bariera wejścia
14.4.2. Koszty utopione
14.4.3. Ceny zaporowe
14.4.4. Różnicowanie produktu
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część V
Rynki czynników produkcji
 
Rozdział 15. Ekonomia rynków czynników produkcji
 
15.1. Teoria dystrybucji oparta na koncepcji produktu krańcowego
15.2. Popyt na pracę
15.2.1. Przedsiębiorstwo konkurencyjne maksymalizujące zysk
15.2.2. Funkcja produkcji i produkt krańcowy pracy
15.2.3. Wartość produktu krańcowego pracy i popyt na pracę
15.2.4. Popyt na czynniki produkcji i podaż produktów, czyli dwie strony tego samego medalu
15.2.5. Powody przesunięcia krzywej popytu na pracę
15.3. Podaż pracy
15.3.1. Wpływ płac na podaż pracy
15.3.2. Powody przesunięcia krzywej podaży pracy
15.4. Równowaga na rynku pracy
15.4.1. Zmiany podaży pracy
15.4.2. Zmiany popytu na pracę
15.6. Marksistowska teoria pracy
15.7. Rynek pracy w świetle ekonomii feministycznej
15.8. Monopson
15.9. Zróżnicowanie płac
15.9.1. Zróżnicowanie kompensacyjne
15.9.2. Kapitał ludzki
15.9.3. Zdolności, zaangażowanie i przypadek
15.9.4. Alternatywne spojrzenie na wykształcenie: sygnalizacja
15.9.5. Fenomen megagwiazdy
15.9.6. Płace przewyższające poziom równowagi
15.10. Ekonomia dyskryminacji
15.10.1. Dyskryminacja na rynku pracy
15.10.2. Dyskryminacja ze strony pracodawców
15.10.3. Dyskryminacja ze strony klientów i państwa
15.10.4. Model gustu pracodawcy Beckera
15.11. Pozostałe czynniki produkcji: ziemia i kapitał
15.11.1. Równowaga na rynkach ziemi i kapitału
15.11.2. Powiązania między czynnikami produkcji
15.12. Renta ekonomiczna
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część VI
Nierówność
 
Rozdział 16. Nierówność dochodowa i ubóstwo
 
16.1. Metody pomiaru nierówności dochodowych
16.1.1. Nierówności dochodowe
16.1.2. Krzywa Lorenza
16.1.3. Współczynnik Giniego
16.1.4. Problemy z pomiarem nierówności
16.1.5. Mobilność ekonomiczna
16.1.6. Stopa ubóstwa
16.2. Filozofia polityczna redystrybucji dochodu
16.2.1. Utylitaryzm
16.2.2. Liberalizm
16.2.3. Libertarianizm
16.2.4. Libertariański paternalizm
16.3. Metody zwalczania ubóstwa
16.3.1. Płaca minimalna
16.3.2. Zasiłki pieniężne
16.3.3. Ujemny podatek dochodowy
16.3.4. Zasiłki rzeczowe
16.3.5. Wpływ metod zwalczania ubóstwa na motywację do pracy
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część VII
Wymiana handlowa
 
Rozdział 17. Współzależność i korzyści z wymiany handlowej
 
17.1. Granica możliwości produkcyjnych
17.1.1. Przebieg granicy możliwości produkcyjnych
17.1.2. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych
17.2. Handel międzynarodowy
17.2.1. Ilustracja współczesnej gospodarki
17.2.2. Możliwości produkcyjne
17.2.3. Specjalizacja i wymiana handlowa
17.3. Zasada przewagi komparatywnej
17.3.1. Przewaga absolutna
17.3.2. Koszt alternatywny i przewaga komparatywna
17.3.3. Przewaga komparatywna i wymiana handlowa
17.3.4. Czy kraje europejskie powinny handlować z innymi krajami
17.4. Uwarunkowania wymiany handlowej
17.4.1. Stan równowagi bez wymiany handlowej
17.4.2. Cena światowa i przewaga komparatywna
17.5. Kto zyskuje, a kto traci na wymianie handlowej
17.5.1. Korzyści i straty kraju eksportującego
17.5.2. Korzyści i straty kraju importującego
17.6. Bariery handlowe
17.6.1. Skutki stosowania ceł
17.6.2. Skutki wprowadzenia kontyngentu przywozowego
17.6.3. Bariery pozataryfowe
17.6.4. Wnioski dotyczące polityki handlowej
17.6.5. Argumenty za ograniczeniem wolnego handlu
17.7. Krytyka teorii przewagi komparatywnej
17.8. Inne teorie handlu międzynarodowego
17.8.1. Zasoby czynników produkcji: teoria Heckschera–Ohlina
17.8.2. Teoria Stolpera–Samuelsona
17.8.3. Hipoteza luki/zwłoki imitacyjnej
17.8.4. Cykl życia produktu
17.8.5. Teoria podobieństwa preferencji Lindera
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część VIII
Ekonomia heterodoksyjna
 
Rozdział 18. Ekonomia behawioralna i ekonomia informacji
 
18.1. Pryncypał i agent
18.2. Asymetria informacji
18.2.1. Ukryte działania i pokusa nadużycia
18.2.2. Ukryte właściwości: negatywna selekcja i problem ,,cytryny’’
18.2.3. Sygnalizowanie ukrytych informacji
18.2.4. Odsiew jako metoda ujawniania informacji
18.2.5. Asymetria informacji a polityka państwa
18.3. Ekonomia behawioralna
18.3.1. Ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie
18.3.2. Ludziom zależy na sprawiedliwości
18.3.3. Ludzie podejmują odmienne decyzje w zależności od horyzontu czasowego
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 19. Teorie heterodoksyjne w ekonomii
 
19.1. Wprowadzenie
19.1.1. Świat przed rynkami
19.1.2. Ekonomia klasyczna
19.1.3. Ekonomia neoklasyczna i marginalizm
19.1.4. Krytyka pokryzysowa
19.2. Ekonomia instytucjonalna
19.2.1. Ograniczona racjonalność
19.2.2. Koszty transakcyjne
19.2.3. Nurty w ekonomii instytucjonalnej
19.3. Ekonomia feministyczna
19.3.1. Metodologia
19.3.2. Makroekonomia
19.3.3. Rynki pracy
19.4. Ekonomia złożoności
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Słownik pojęć
Indeks
N. Gregory Mankiw

N. GREGORY MANKIW jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Princeton i w Massachusetts Institute of Technology. Wykłada makroekonomię, mikroekonomię, statystykę oraz podstawy ekonomii. Profesor ma na swoim koncie wiele publikacji; regularnie uczestniczy w debatach akademickich i politycznych. Poza prowadzeniem wykładów, badań i pisaniem pełni także funkcje pracownika naukowego w amerykańskim Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych (NBER), a także doradcy Banków Rezerwy Federalnej w Bostonie i Nowym Jorku oraz Biura Budżetu Kongresu Stanów Zjednoczonych. W latach 2003–2005 przewodniczył Radzie Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a podczas wyborów prezydenckich w 2012 roku został doradcą Mita Romneya.

Mark P. Taylor

MARK P. TAYLOR pełni funkcje dziekana szkoły biznesu na Uniwersytecie Waszyngtona w St Louis (Stany Zjednoczone), a wcześniej był dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick (Wlk. Brytania). Pierwszy stopień naukowy, w dziedzinie filozofii, polityki i ekonomii, uzyskał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Później studiował na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie otrzymał tytuł magistra ekonomii, a następnie doktora ekonomii i finansów międzynarodowych. Profesor wykłada ekonomię i finanse na wielu uniwersytetach (w tym w Warwick, Oksfordzie i Nowym Jorku) oraz na wielu poziomach zaawansowania (w ramach kursów licencjackich, magisterskich i podyplomowych). Przez pewien czas pracował jako starszy ekonomista w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w Banku Anglii. Zanim został dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w BlackRock, największej na świecie firmie specjalizującej się w zarządzaniu aktywami finansowymi, gdzie zajmował się planowaniem inwestycji międzynarodowych na podstawie analizy makroekonomicznej. Ma na koncie liczne publikacje w czasopismach naukowych i obecnie należy do najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie. Był również członkiem Akademickiej Grupy Doradczej uczestniczącej w sporządzaniu raportów z serii „Fair and Effective Markets Review” publikowanych przez Bank Anglii.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł