Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Mikroekonomia

Elżbieta Czarny
ISBN: 83-208-1603-3
Liczba stron: 412
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
61.90
Zapytaj

Podręcznik do studiowania mikroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym. Obejmuje wiedzę dotyczącą gospodarki doskonale konkurencyjnej (postępowanie konsumenta i producenta, funkcjonowanie firmy na rynku doskonale konkurencyjnym, równowaga cząstkowa i ogólna) oraz różnych form niedoskonałej konkurencji (m.in. rozmaite wizje przedsiębiorstwa, monopol, oligopol, teoria gier, rynki czynników produkcji, ryzyko, zawodność rynku).

Spis treści

Wprowadzenie

 
TEORIA POSTĘPOWANIA KONSUMENTA
1.1. Ograniczenie budżetowe 
1.2. Preferencje konsumenta 
  1.2.1. Opisywanie preferencji -- krzywe obojętności 
  1.2.2. Preferencje a funkcja użyteczności 
  1.2.2.1. Funkcja użyteczności CobbaDouglasa 
  1.2.2.2. O krańcowej stopie substytucji analitycznie 
  1.2.3. Preferencje dotyczące nietypowych dóbr 
1.3. Optymalny wybór konsumenta 
  1.3.1. Optymalny wybór -- metoda analizy matematycznej 
  1.3.2. Optymalny wybór w przypadku szczególnych preferencji 
1.4. Zmiany dochodu i cen a równowaga konsumenta 
  1.4.1. Zmiany ceny dobra a równowaga konsumenta
  1.4.1.1. O funkcji indywidualnego popytu analitycznie 
  1.4.1.2. Mierzenie wpływu zmiany ceny na wielkość popytu 
  1.4.1.3. Rynkowa krzywa popytu na dobro 
  1.4.2. Równowaga konsumenta a zmiany dochodu
  1.4.3. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny dobra 
  1.4.3.1. Algebraiczna prezentacja efektów substytucyjnych i dochodowych 
  1.4.3.2. Efekty substytucyjny i dochodowy -- ujęcie Słuckiego a ujęcie Hicksa 
  1.4.3.3. Mierzenie zmian dochodu realnego 
  1.4.4. Przydatność informacji dotyczących optymalnego wyboru konsumenta 
  1.4.5. Nadwyżka konsumenta
1.5. Wykorzystanie teorii wyboru konsumenta do prezentacji problemów wyboru wielookresowego
  1.5.1. Oprocentowanie a wybór konsumenta

TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA
2.1. Możliwości produkcyjne firmy
  2.1.1. Technika a wielkość produkcji
  2.1.2. Możliwości produkcyjne a funkcja produkcji
  2.1.2.1. Korzyści skali 
  2.1.3. Analiza krótkookresowa a analiza długookresowa 
  2.1.4. O krótkookresowej i długookresowej funkcji produkcji inaczej 
  2.1.4.1. Krótkookresowa funkcja produkcji a izokwanty 
  2.1.4.2. Produkcja a produkcyjność czynników produkcji
  2.1.4.3. Teoria postępowania producenta a współczesne techniki produkcji 
2.2. Koszty -- ograniczenie ekonomiczne firmy 
  2.2.1. Funkcje produkcji a funkcje kosztów 
  2.2.1.1. Krótkookresowe funkcje kosztów 
  2.2.1.2. Długookresowe krzywe kosztów 
  2.2.1.3. Minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa 
  2.2.1.4. Zmiany kosztu całkowitego a korzyści skali 
  2.2.1.5. Korzyści produkcji łącznej
2.3. Inwestycje -- wybór wielookresowy producenta 
  2.3.1. Wartość bieżąca przyszłych strumieni pieniądza 
2.4. Od tradycyjnego modelu przedsiębiorstwa do ujęć nowoczesnych 
 

FIRMA I BRANŻA NA RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNYM 
3.1. Charakterystyka rynku doskonale konkurencyjnego 
3.2. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego 
  3.2.1. Warunki maksymalizacji zysku 
  3.2.2. Maksymalizacja zysku a podaż firmy 
  3.2.2.1. Podaż firmy w krótkim okresie 
  3.2.2.2. Podaż firmy w długim okresie 
  3.2.3. Maksymalizacja zysku firmy a nakłady czynników produkcji 
  3.2.3.1. Maksymalizacja zysku a nakłady czynników w krótkim okresie 
  3.2.3.2. Maksymalizacja zysku a nakłady czynników w długim okresie 
3.2.4. Maksymalizacja zysku branży doskonale konkurencyjnej a maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa
3.3. Podaż firmy a podaż branży doskonale konkurencyjnej 
  3.3.1. Branża w bardzo krótkim okresie 
  3.3.2. Podaż branży w krótkim okresie 
  3.3.3. Podaż branży w długim okresie

 
RÓWNOWAGA OGÓLNA
4.1. Stan równowagi na pojedynczym rynku
4.2. Stan równowagi ogólnogospodarczej 
  4.2.1. Produkcja w stanie równowagi rynku doskonale konkurencyjnego 
  4.2.2. Konsumpcja w stanie równowagi 
  4.2.3. Stan równowagi producenta i konsumenta 
  4.2.4.* Algebraiczna prezentacja nachylenia krzywej możliwości produkcyjnych
 

POSTĘPOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU MONOPOLISTYCZNYM
5.1. Przyczyny monopolizacji branży 
5.2. Maksymalizacja zysku monopolisty 
  5.2.1. Ogólne warunki maksymalizacji zysku 
  5.2.2. Maksymalizacja zysku monopolisty a maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego
  5.2.3. Monopol a liniowa funkcja popytu 
  5.2.3.1. Optymalna produkcja monopolu a elastyczność cenowa popytu na jego produkt 
  5.2.4. Maksymalizacja zysku a maksymalizacja przychodu całkowitego 
  5.2.5. Wybór maksymalizujący zysk monopolisty 
5.3. Problem nieefektywności monopolu
  5.3.1. Nieefektywność monopolu a stan równowagi ogólnej 
5.4. Jeszcze o monopolu naturalnym
5.5. Postępowanie monopolisty różnicującego ceny 
  5.5.1. Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia
  5.5.2. Dyskryminacja cenowa drugiego stopnia 
  5.5.3. Dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia

 
RYNEK OLIGOPOLISTYCZNY
6.1. Przyczyny powstawania oligopoli 
6.2. Mierzenie stopnia koncentracji branży 
6.3. Model Cournota 
  6.3.1. Duopol z zerowym kosztem produkcji 
  6.3.2. Duopol z niezerowym kosztem produkcji 
  6.3.3. Duopol z różnymi niezerowymi kosztami produkcji 
  6.3.4. Krytyka modelu Cournota 
  6.3.5. Porozumienie kartelowe duopolistów 
  6.3.6.* Oszustwo kartelowe
6.4. Model Stackelberga 
6.5. Modele rynku oligopolistycznego z cenami jako zmiennymi decyzyjnymi 
  6.5.1. Model Bertranda 
  6.5.2. Model załamanej linii popytu 
  6.5.3. Rynek z firmą dominującą i doskonale konkurencyjnym otoczeniem 
6.6. Polityka gospodarcza wobec firm o silnej pozycji rynkowej
 

ANALIZA POSTĘPOWANIA OLIGOPOLISTÓW W TEORII GIER
7.1. Zasady opisu gry 
7.2. Gra ze strategią dominującą 
7.3. Równowaga Nasha 
  7.3.1.* Gry z wielokrotnymi równowagami a indukcja wsteczna 
7.4.* Strategie czyste i mieszane
7.5. Eliminacja strategii zdominowanych 
7.6. Gra typu dylemat więźnia 
  7.6.1.* Powtarzalny dylemat więźnia 
 

POSTĘPOWANIE FIRM NA RYNKU KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ
8.1. Charakterystyka podaży 
8.2. Charakterystyka popytu 
8.2.1. Skłonność konsumentów do nabywania zróżnicowanych produktów 
  8.2.2. Skłonność konsumentów do nabywania produktu o ściśle określonych cechach 
8.3. Stan równowagi krótkookresowej firmy na rynku konkurencji monopolistycznej 
8.4. Stan równowagi długookresowej firmy na rynku konkurencji monopolistycznej 
  8.4.1.* Stan równowagi długookresowej firmy -- analiza formalna 
8.5.* Teoria lokalizacji 
  8.5.1. Konkurencja cenowa 
  8.5.2. Konkurowanie lokalizacją i ceną 
  8.5.3.* Stopień zróżnicowania produktuiał 9
 

RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI
9.1. Doskonale konkurencyjny rynek czynnika produkcji 
  9.1.1. Czynniki decydujące o popycie firmy na zmienny czynnik produkcji 
  9.1.2. Optymalna wielkość zatrudnienia zmiennego czynnika produkcji w pojedynczej firmie 
  9.1.3. Czynniki decydujące o popycie firmy na wiele zmiennych czynników produkcji 
  9.1.4. Optymalizacja zatrudnienia wielu zmiennych czynników produkcji 
  9.1.5. Popyt rynkowy na czynnik produkcji 
  9.1.6. Doskonale konkurencyjna podaż czynnika produkcji 
  9.1.7. Specyfika podaży pracy 
  9.1.7.1.* Indywidualna podaż pracy -- analiza formalna 
9.2. Stan równowagi na doskonale i niedoskonale konkurencyjnym rynku czynnika produkcji 
9.3. Monopson na rynku czynnika produkcji 
9.4. Monopol na rynku czynnika produkcji 
  9.4.1. Zatrudnienie na rynkach objętych monopolem związków zawodowych i wolnych od niego
9.5. Dwustronny monopol na rynku pracy 
9.6. Specyfika rynku ziemi 
  9.6.1. Zmiany cen ziemi 
  9.6.2. Renta ekonomiczna 

 
RYZYKO I NIEPEWNOŚĆ W DZIAŁANIACH GOSPODARCZYCH
10.1. Ryzyko i niepewność
  10.1.1. Zachowania w przypadku ryzyka i niepewności 
  10.1.1.1. Cena pewności
  10.1.2. Mierzenie ryzykowności gry 
10.2. Preferencje wobec ryzyka
  10.2.1. Koncepcja użyteczności oczekiwanej
  10.2.1.1. Konstruowanie funkcji użyteczności kardynalnej 
  10.2.1.2. Funkcja użyteczności oczekiwanej 
  10.2.1.3. Postępowanie osoby obojętnej wobec ryzyka 
  10.2.1.4. Funkcja użyteczności oczekiwanej asekuranta 
  10.2.1.5. Funkcja użyteczności oczekiwanej ryzykanta 
  10.2.1.6. Asekurant i ryzykant -- porównanie zachowań wobec ryzyka
  10.2.2. Ubezpieczenia -- zastosowanie koncepcji użyteczności oczekiwanej 
  10.2.2.1. Rynek ubezpieczeń -- mechanizm powstawania 
  10.2.2.2. Ubezpieczenie pełne czy częściowe? 
  10.2.3. Problem pokusy nadużycia 
  10.2.4. Problem negatywnej selekcji 
  10.2.4.1. Przeciwdziałanie pokusie nadużycia i negatywnej selekcji 
10.3. Wstęp do analizy rynku papierów wartościowych obciążonych ryzykiem 
  10.3.1. Dywersyfikacja portfela jako sposób na zmniejszenie ryzyka 
  10.3.2. Pokusa nadużycia na rynku papierów wartościowych obarczonych ryzykiem 

 
ZAWODNOŚĆ RYNKU
11.1. Efekty zewnętrzne 
11.2. Produkcja dóbr publicznych 
11.3. Asymetria informacji
11.4. Państwo wobec wybranych form zawodności rynku 
  11.4.1. Państwo wobec efektów zewnętrznych
 11.4.2. Państwo jako dostawca dóbr publicznych 
  11.4.2.1. Państwo wobec tragedii wspólnego pastwiska 
  11.4.2.2. Rachunek kosztów i korzyści w produkcji dóbr publicznych 
  11.4.3. Państwo wobec problemów z informacją 
  11.4.3.1. Skutki asymetrii informacji 
  11.4.3.2. Dobra społecznie pożądane i dobra społecznie niepożądane

 
WSTĘP DO MIKROEKONOMII GOSPODARKI OTWARTEJ
12.1. Zmiany w handlu międzynarodowym 
  12.1.1. Znaczenie korzyści komparatywnych w handlu międzygałęziowym 
  12.1.2. Korzyści z wymiany i korzyści ze specjalizacji w handlu międzygałęziowym 
  12.1.3. Handel międzynarodowy we współczesnej gospodarce światowej 
  12.1.4. Znaczenie handlu wewnątrz gałęziowego we współczesnej wymianie międzynarodowej
 12.1.5. Handel wewnątrz gałęziowy w teoriach handlu międzynarodowego 
12.2. Wybrane aspekty protekcjonizmu 
  12.2.1. Cło jako instrument polityki handlu zagranicznego 
  12.2.2. Instrumenty parataryfowe 
  12.2.3. Instrumenty pozataryfowe 
  12.2.3.1. Kontyngent importowy
  12.2.4. Główne argumenty zwolenników protekcjonizmu 
12.3. Wstęp do analizy działalności firm wielonarodowych 
 12.3.1. Przyczyny powstawania firm wielonarodowych 
  12.3.2. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarek krajów przyjmujących
Indeks 

Elżbieta Czarny

Dr hab. Elżbieta Czarny, profesor nadzwyczajny – jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów doktoranckich w SGPiS. Obecnie jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej specjalizacją naukową jest mikroekonomia oraz ekonomia międzynarodowa, zwłaszcza handel międzynarodowy oraz integracja gospodarcza. Jest dwukrotną laureatką Nagród Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotną laureatką Nagród Rektora SGPiS oraz SGH za pracę naukową. Kierowała zespołami badawczymi realizującymi projekty badawcze zlecane przez Komitet Badań Naukowych, Narodowy Bank Polski i Narodowe Centrum Nauki oraz prowadzone w SGH. Jest współautorką analiz ekonomicznych przygotowywanych na zlecenie m.in. Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji im. F. Eberta. Jest tłumaczką i i redaktorem naukowym tłumaczeń wielu podręczników i ich fragmentów oraz prac naukowych. Ma w dorobku aktywny udział w konferencjach naukowych w wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi wykłady z ekonomii międzynarodowej w uczelniach polskich i niemieckich.

Jest autorką podręcznika akademickiego do mikroekonomii oraz autorką i współautorką monografii na temat m.in. handlu międzynarodowego, współpracy gospodarczej w warunkach kryzysu ekonomicznego oraz integracji gospodarczej, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu mikroekonomii i ekonomii międzynarodowej (w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł