Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak
ISBN: 978-83-208-2298-4
Liczba stron: 424
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie. Przejrzysty układ całości pozwala łatwo zorientować się w mechanizmach kreujących współczesne stosunki międzynarodowe zarówno polityczne, gospodarcze, społeczne, jak i regionalne, a także lepiej rozumieć międzynarodowe otoczenie naszego kraju i pozycję, jaką zajmuje on we współczesnym świecie.

 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów zajmujących się szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych w zakresie ekonomii, politologii, socjologii i innych nauk społecznych. Jest także adresowana do wszystkich, którzy chcą poznać mechanizmy rządzące współczesnym światem. Jej studiowanie ułatwi selekcję i analizę międzynarodowych wiadomości napływających ze środków masowego przekazu.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Podstawy polityki międzynarodowej

 

1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki (Longin Pastusiak)

 

2. Podmiotowość w stosunkach międzynarodowych (Zbigniew Olesiński)
2.1. Kształtowanie się stron stosunków międzynarodowych
2.2. Podmiotowość państwa w stosunkach międzynarodowych
2.3. Podmiotowość w czasach globalizacji

 

3. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych (Janusz Symonides)
3.1. Prawo międzynarodowe fundamentem porządku międzynarodowego
3.2. Znaczenie i rola prawa międzynarodowego w teoriach stosunków międzynarodowych
3.3. Specyfika prawa międzynarodowego
3.4. Podstawa obowiązywania i przestrzegania prawa międzynarodowego
3.5. Karta Narodów Zjednoczonych — konstytucją społeczności międzynarodowej
3.6. Umacnianie się normatywnych podstaw stosunków międzynarodowych w XXI w

 

4. Dyplomacja (Zdzisław Rapacki)
4.1. Pojęcie i geneza dyplomacji
4.2. Ewolucja dyplomacji
4.3. Uczestnicy stosunków dyplomatycznych
4.4. Organizacja służby dyplomatycznej
4.5. Służba dyplomatyczna i konsularna
4.6. Funkcje dyplomatyczne
4.7. Personel dyplomatyczny
4.8. Przywileje i immunitety dyplomatyczne
4.9. Misja dyplomatyczna
4.10. Protokół dyplomatyczny

 

5. Organizacje międzynarodowe w stosunkach międzynarodowych (Agnieszka Legucka)
5.1. Pojęcie i klasyfikacje organizacji międzynarodowych
5.2. Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa
5.3. Organizacje międzynarodowe w sferze gospodarczej i handlowej

 

Część II
Gospodarka światowa

 

6. Struktura gospodarki światowej (Juliusz Kotyński)
6.1. Struktura produktu światowego w 2016 r. według głównych wytwórców .
6.2. Zróżnicowana dynamika produkcji według grup krajów
6.3. Struktura produkcji światowej według krajów o różnym poziomie dochodów oraz według rodzajów działalności gospodarczej
7. Handel międzynarodowy (Juliusz Kotyński)

 

7.1. Tendencje w światowym handlu towarami i usługami (Juliusz Kotyński)

7.2. Wielkość, struktura i dynamika handlu światowego w latach 2015–2018
7.3. Struktura geograficzna i intensywność handlu między regionami świata w 2012 r.

 

8. Globalizacja (Zbigniew Zimny)
8.1. Globalizacja we współczesnym świecie
8.2. Pojęcie i przejawy globalizacji gospodarczej
8.3. Mierzenie globalizacji
8.4. Rozwój globalizacji
8.5. Rola korporacji transnarodowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w globalizacji
8.6. Znaczenie KTN i BIZ w gospodarce światowej
8.7. Przyszłość globalizacji

 

9. Międzynarodowe migracje ludności (Witold Małachowski)
9.1. Współczesne trendy migracyjne
9.2. Skutki ekonomiczno-społeczne migracji
9.3. Ruchy migracyjne w Polsce

 

10. Bieda i bogactwo w gospodarce światowej (Janusz Kostecki)
10.1. Nierówności społeczno-ekonomiczne jako problem współczesnego świata
10.2. Globalny i regionalny wymiar dysproporcji rozwojowych
10.3. Dysproporcje w poziomie rozwoju krajów
10.4. ,,Wykluczeni’’ w gospodarce światowej
10.5. Zróżnicowanie dochodowe i majątkowe
10.6. Szanse na zmniejszenie rozmiarów światowego ubóstwa

 

11. System walutowy świata (Ryszard Michalski)
11.1. System Bretton Woods i jego instytucje
11.2. Rozwój rynków walutowych
11.3. Epoka pieniądza papierowego
11.4. Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego
11.5. Ponadnarodowa integracja walutowa
11.6. Niebezpieczeństwo wojen walutowych
11.7. Problem reformy międzynarodowego systemu walutowego

 

12. Międzynarodowe przepływy kapitału (Andrzej Dorosz)
12.1. Skala obrotów kapitałowych
12.2. Okres przed wojnami światowymi
12.3. Okres po II wojnie światowej
12.4. Współczesna struktura geograficzna i przedmiotowa transgranicznych przepływów kapitału
12.5. Rozwój międzynarodowych rynków finansowych

 

13. Globalny kryzys finansowy z końca pierwszej dekady XXI w. (Andrzej Dorosz)
13.1. Kryzys finansowy — definicja, przyczyny, objawy
13.2. Międzynarodowe podłoże kryzysu
13.3. Kryzys finansowy w USA
13.4. Rozprzestrzenienie się kryzysu
13.5. Finansowe i instytucjonalne konsekwencje kryzysu

 

Część III
Współczesny ład międzynarodowy

 

14. USA w międzynarodowym układzie sił (Longin Pastusiak)
14.1. Pozycja gospodarczo-społeczna
14.2. Potencjał militarny
14.3. Pozycja w światowej nauce i kulturze
14.4. Pozycja polityczna

 

15. Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej (Renata Pałka)
15.1. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej
15.2. Unia celna
15.3. Ochrona konkurencji i konsumentów w UE
15.4. Polityka pieniężna Unii Gospodarczo-Walutowej
15.5. Ochrona zasobów rybnych w UE
15.6. Nowy wymiar polityki handlowej
15.7. Polityka zagraniczna UE i jej rola w organizacjach międzynarodowych
15.8. Polityka rozszerzenia Unii, jej stosunki sąsiedzkie i makroregionalne
15.9. Pomoc humanitarna
15.10. Rola unijnych regulacji w tworzeniu nowych światowych standardów
15.11. Unijne dziedzictwo kulturowe

 

16. Wzrost znaczenia Azji Wschodniej na scenie globalnej (Bogdan Góralczyk)
16.1. Azja Wschodnia po przełomie 2008 r.
16.2. Chiny jako kluczowy rozgrywający w regionie
16.3. Scenariusz Wielkich Chin
16.4. Japonia w koncepcjach Shinzo Abego
16.5. Półwysep Koreański — nadal podzielony
16.6. Rola Azji Wschodniej w nowym ładzie globalnym

 

17. Rosja w Europie i świecie (J. Paweł Gieorgica)
17.1. Federacja Rosyjska jako mocarstwo światowe
17.2. Pozycja Rosji w wymiarze kontynentalnym
17.3. Hegemonistyczna pozycja Rosji w układzie regionalnym
17.4. Możliwy scenariusz przyszłości

 

18. Perspektywy rozwoju Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej (Zbigniew Olesiński)
18.1. Tożsamość regionu
18.2. Proces globalizacji
18.3. Brazylia — wschodzące mocarstwo
18.4. Miejsce Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej w globalizującym się świecie
18.5. Skutki kryzysu z lat 2008–2009

 

19. Problemy Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej (Janusz Mrowiec)
19.1. Położenie geograficzne i znaczenie regionu
19.2. Rozwój społeczno-gospodarczy
19.3. Bliski Wschód kolebką religii monoteistycznych
19.4. Fundamentalizm
19.5. Państwo islamskie
19.6. Terroryzm
19.7. Różnice cywilizacyjne
19.8. Konflikt arabsko-izraelski
19.9. Problem Kurdów
19.10. Arabska wiosna
19.11. Stosunek do Zachodu
19.12. Perspektywa rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie

 

20. Kraje Afryki (Zbigniew Olesiński)
20.1. Przedkolonialna Afryka Subsaharyjska
20.2. Okres dominacji europejskiej
20.3. Pierwsze lata niepodległości
20.4. Afryka Zachodnia i Środkowa
20.5. Republika Południowej Afryki i inne kraje Afryki Południowej
20.6. Afryka Wschodnia.
20.7. Wyzwania współczesnej Afryki

 

21. Potrzeba stworzenia nowego ładu światowego (Longin Pastusiak)

 

Część IV
Pozycja Polski we współczesnym świecie

 

22. Pozycja Polski — polityczna, społeczna, kulturalna i naukowa (Longin Pastusiak)
22.1. Polska w polityce międzynarodowej
22.2. Problematyka społeczna
22.3. Kultura i nauka

 

23. Pozycja gospodarcza Polski w świecie (Ryszard Michalski)
23.1. Oszczędności krajowe i import kapitału
23.2. Stosunki gospodarcze z zagranicą
23.3. Polska gospodarka a globalny kryzys finansowo-gospodarczy
23.4. Sytuacja finansowa państwa

 

24. Zewnętrzna pozycja finansowa Polski (Andrzej Dorosz)
24.1. Czynniki określające zewnętrzną pozycję finansową kraju
24.2. Sytuacja w bilansie płatniczym
24.3. Oficjalne aktywa rezerwowe
24.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł