Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski

Jakub Borowski
ISBN: 978-83-208-1963-2
eISBN: 978-83-208-2525-1
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
53.90
liczba egzemplarzy:

Przystąpienie do Unii Europejskiej (UE) otworzyło Polsce drogę do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty — euro. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, po uzyskaniu członkostwa w UE Polska stała się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z tzw. derogacją. Status kraju członkowskiego UGiW z derogacją oznacza, że formalnie Polska zobowiązana jest do przyjęcia euro, choć termin wprowadzenia wspólnej waluty nie jest określony.
Perspektywa wprowadzenia euro wywołała w Polsce debatę na temat korzyści i kosztów związanych z przyjęciem wspólnej waluty. Z jednej strony, integracja monetarna, rozumiana jako rezygnacja z waluty krajowej i przystąpienie do obszaru wspólnej waluty, niesie ze sobą istotne konsekwencje dla możliwości prowadzenia niezależnej polityki gospodarczej w krajach uczestniczących we wspólnym obszarze walutowym. Konsekwencją zastąpienia waluty krajowej walutą unii monetarnej jest rezygnacja z możliwości prowadzenia niezależnej polityki monetarnej i przejęcie kompetencji w tym zakresie przez ponadnarodową instytucję, realizującą politykę pieniężną dostosowaną do sytuacji gospodarczej w całym obszarze unii walutowej.
Z drugiej strony, przyjęcie wspólnej waluty umożliwia osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego i procesu realnej konwergencji, rozumianego jako zmniejszanie występujących między krajami różnic w poziomie PKB per capita.
Książka jest próbą oceny bilansu kosztów i korzyści związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro. Dr Jakub Borowski uwzględnił koszt rezygnacji z prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki pieniężnej oraz korzyści z przyjęcia wspólnej waluty.

SPIS TREŚCI
 
Podziękowania autora
Wstęp
 
Rozdział 1. Koszty integracji monetarnej
1.1. Unia monetarna a możliwość prowadzenia niezależnej polityki makroekonomicznej
1.2. Wstrząs asymetryczny i mechanizmy dostosowawcze
1.2.1. Swobodny przepływ siły roboczej
1.2.2. Zmiany cen i płac
1.2.3. Mechanizm kursowy
1.2.4. Stabilizatory fiskalne
1.3. Rozszerzona typologia wstrząsów asymetrycznych
1.4. Podatność gospodarki na wstrząsy asymetryczne
1.5. Skuteczność płynnego kursu walutowego w łagodzeniu wstrząsów gospodarczych
1.6. Ryzyko wystąpienia bąbla spekulacyjnego i destabilizacji systemu finansowego
1.7. Ryzyko zmniejszenia dyscypliny fiskalnej i kryzysu finansów publicznych
 
Rozdział 2. Korzyści z integracji monetarnej
2.1. Eliminacja kosztów transakcyjnych
2.2. Obniżenie stóp procentowych i wzrost inwestycji
2.3. Wzrost wymiany handlowej
2.3.1. Wpływ ryzyka kursowego na handel zagraniczny
2.3.2. Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na handel zagraniczny
2.4. Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich
2.5. Pozostałe korzyści z integracji monetarnej
 
Rozdział 3. Koszty przystąpienia Polski do strefy euro
3.1. Dostosowania w sferze rynku pracy
3.1.1. Mobilność siły roboczej
3.1.2. Elastyczność płac
3.2. Krajowe stabilizatory fiskalne
3.3. Synchronizacja cykli koniunkturalnych
3.4. Trwałość cyklicznej zbieżności
3.5. System płynnego kursu walutowego w Polsce jako potencjalne źródło wstrząsów
3.6. Ryzyko wystąpienia bąbla spekulacyjnego na rynku nieruchomości
3.7. Ryzyko trwałego rozluźnienia dyscypliny fiskalnej
3.8. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro
4.1. Eliminacja kosztów transakcyjnych
4.2. Obniżenie stóp procentowych
4.3. Wpływ wprowadzenia euro na handel zagraniczny
4.4. Wpływ wprowadzenia euro na PKB w Polsce
4.5. Przypadek Portugalii
4.6. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Zagrożenia związane z uczestnictwem w ERM2
5.1. Główne czynniki ryzyka związanego z uczestnictwem w ERM2
5.2. ERM2 jako droga jednokierunkowa
5.3. Skuteczność interwencji walutowych w ERM2
5.4. Wybór terminu akcesji do ERM2
5.5. Znaczenie trwałego spełnienia kryterium inflacyjnego
5.6. Konsensus polityczny wokół akcesji do strefy euro
5.7. Podsumowanie
 
Rozdział 6. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro
6.1. Bilans korzyści i kosztów integracji monetarnej
6.2. Endogeniczność kryteriów optymalnego obszaru walutowego a korzyści netto z członkostwa Polski w strefie euro
6.3. Podsumowanie
 
Literatura

Jakub Borowski

Doktor, adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej, stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Uczestnik staży badawczych Narodowym Banku Austrii, ifo Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, którzy opracowali raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych opracowującym Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. Autor i współautor licznych publikacji naukowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro, m.in. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski (PWE, 2011). Od 2007 r. pracuje na stanowisku głównego ekonomisty Invest-Banku S.A.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy