Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane

Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein
ISBN: 978-83-208-1930-4
Liczba stron: 324
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zm.
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
Zapytaj

Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe, jego ogólną charakterystykę oraz wszystkie składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, a także informację dodatkową. W części II zaprezentowali sprawozdanie skonsolidowane.
Głównym celem książki jest omówienie poszczególnych składników sprawozdań. Autorzy w przystępny sposób przedstawili poszczególne kategorie występujące w bilansie, w rachunku zysków i strat oraz w pozostałych składnikach sprawozdania finansowego. Opisali metody wyceny tych kategorii oraz sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Rozważania teoretyczne zilustrowali przykładami liczbowymi, które ułatwią zrozumienie zawartości sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa oraz właściwą interpretację poszczególnych kategorii.
Przyjęta objętość książki oraz stosunkowo szeroki jej zakres przedmiotowy sprawiły, że autorzy przedstawiają najważniejsze zagadnienia, nie wyczerpując wszystkich problemów. Odsyłają więc czytelnika do opracowań bardziej szczegółowych, traktujących niekiedy tylko o jednym składniku sprawozdania finansowego.
Pomocny w tym zakresie jest wykaz literatury zamieszczony na końcu książki, z której korzystali również autorzy. Zaletą publikacji jest jej kompleksowy charakter: w jednym opracowaniu przedstawiono zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Z pewnością będzie ona przydatna słuchaczom studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Może być także wykorzystywana w procesie edukacyjnym księgowych, finansistów i kierowników przedsiębiorstw.

Spis treści

Wstęp
 
CZĘŚĆ I
 
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE PRZEDSIĘ BIORSTWA
 
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej
1.1. Sprawozdawczość finansowa w systemie rachunkowości
1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne
1.3. Cele sprawozdań finansowych
1.4. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.5. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.6. Klasyfikacja sprawozdań finansowych
1.7. Sprawozdanie finansowe jednostki i jego elementy
1.8. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 
Rozdział 2. Bilans
2.1. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
2.2. Ogólna charakterystyka aktywów i pasywów
2.3. Aktywa trwałe
2.3.1. Wartości niematerialne i prawne
2.3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.3.2.1. Istota i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
2.3.2.2. Środki trwałe
2.3.2.3. Środki trwałe w budowie
2.3.3. Należności długoterminowe
2.3.4. Inwestycje długoterminowe
2.3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.4. Aktywa obrotowe
2.4.1. Zapasy
2.4.2. Należności krótkoterminowe
2.4.3. Inwestycje krótkoterminowe
2.4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.5. Kapitał (fundusz) własny
2.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 
Rozdział 3. Rachunek zysków i strat
3.1. Istota i zasady sporządzania rachunku zysków i strat
3.2. Formy rachunku zysków i strat
3.3. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży
3.3.1. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat
3.3.2. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
3.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz wynik z działalności operacyjnej
3.5. Przychody i koszty finansowe oraz wynik z działalności gospodarczej
3.6. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz wynik brutto
3.7. Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz wynik netto
 
Rozdział 4. Rachunek przepływów pieniężnych
4.1. Istota i cel rachunku przepływów pieniężnych
4.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4.2.1. Metoda bezpośrednia
4.2.2. Metoda pośrednia
4.3. Rodzaje działalności w rachunku przepływów pieniężnych
4.3.1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
4.3.2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
4.3.3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
4.4. Wartość poznawcza rachunku przepływów pieniężnych
4.5. Przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 
Rozdział 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.1. Istota i struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.2. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.3. Przykład sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 
Rozdział 6. Informacja dodatkowa
6.1. Istota, funkcje i struktura informacji dodatkowej
6.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
6.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
CZĘŚĆ II
 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA GRUP KAPITAŁOWYCH
 
Rozdział 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
7.1. Istota i podstawy prawne funkcjonowania grup kapitałowych
7.2. Istota i cel konsolidacji sprawozdań finansowych
7.3. Zakres podmiotowy konsolidacji sprawozdań finansowych
7.4. Organizacja rachunkowości jednostek grupy kapitałowej dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych
7.5. Metody konsolidacji i wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych
 
Rozdział 8. Konsolidacja metodą pełną
8.1. Istota metody konsolidacji pełnej
8.2. Konsolidacja sprawozdań finansowych na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli
8.2.1 Wycena aktywów netto jednostki zależnej
8.2.2. Sumowanie jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2.3. Korekty kapitałowe
8.3. Konsolidacja sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego
8.3.1. Korekty kapitałowe
8.3.2. Wyłączenia transakcyjne
8.3.3. Odpisy wartości firmy
8.3.4. Wycena kapitałów mniejszości
8.4. Konsolidacja w następnych okresach sprawozdawczych
 
Rozdział 9. Metoda proporcjonalna
9.1. Istota metody proporcjonalnej
9.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej na dzień rozpoczęcia sprawowania współkontroli
9.3. Zastosowanie metody proporcjonalnej na koniec okresu sprawozdawczego
 
Rozdział 10. Metoda praw własności
10.1. Istota metody praw własności
10.2. Wycena udziałów metodą praw własności
 
Literatura

Wiktor Gabrusewicz
Wiktor Gabrusewicz

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do 2012 r., Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o. WLKP, Członek Zarządu Głównego SKwP, biegły rewident. Zainteresowania badawcze: rachunkowość finansowa i zarządcza, rewizja finansowa. Łączy teorię z praktyką rachunkowości. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz wielu artykułów z rachunkowości i analizy finansowej. 

Marzena Remlein
Marzena Remlein

Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości UEP, kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO”.

Specjalizuje się w rachunkowości finansowej jednostek oraz grup kapitałowych. Ekspert w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Autorka kilku książek i wielu artykułów z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Najnowsze pozycje książkowe to: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane (PWE, Warszawa 2011), (współautor W. Gabrusewicz). Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (SKwP, Warszawa 2010), Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak (PWE, Warszawa 2009) (współautor), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł