Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ubezpieczenia

Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
ISBN: 978-83-208-2586-2
Liczba stron: 496
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
liczba egzemplarzy:

Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz praktykę ubezpieczeniową – przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w niej m.in. historię ubezpieczeń, podstawową terminologię i klasyfikację ubezpieczeń, regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej, nadzór nad sektorem ubezpieczeń, systemy gwarancyjne, zarządzanie finansami i działalność inwestycyjną zakładu ubezpieczeń. Wiele miejsca poświęcono ubezpieczeniom oferowanym zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, w tym ubezpieczeniom emerytalnym, zdrowotnym, na życie, mienia, odpowiedzialności cywilnej, a także scharakteryzowano działalność reasekuracyjną. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień Autorzy oparli się na obecnie obowiązującym
stanie prawnym oraz uwzględnili zmiany, które zaszły w ubezpieczeniach w ostatnich latach. 
 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także praktyków gospodarczych.

Wstęp 
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 
Część I . Istota i historia ubezpieczeń
 
1. Pojęcie ubezpieczenia i podstawowa terminologia 

Piotr Jaworski, Jacek Micał

1.1. Istota ubezpieczeń 
1.2. Wspólnota ryzyka i zasada wzajemności 
1.3. Ubezpieczenia komercyjne – prawo popytu i podaży 
1.4. Ubezpieczenia społeczne – regulacje administracyjne 
1.5. Podstawowa terminologia 
1.6. Ryzyko a niepewność 
1.7. Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniach 
1.8. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń 
1.9. Składka a wartość oczekiwana straty spowodowanej potencjalną szkodą 
1.10. Podstawy kalkulacji składki 
1.10.1. Wycena i procedura klasyfikacyjna 
1.10.2. Zagadnienia matematyczne kalkulacji stawki i składki ubezpieczeniowej 
Pytania sprawdzające 
 
2. Zarys historii ubezpieczeń 
Paweł Różycki
 
2.1. Od praubezpieczeń do współczesności 
2.2. Początki ubezpieczeń – czasy starożytne i wczesne średniowiecze 
2.3. Średniowiecze i czasy nowożytne do końca XVI w. 
2.4. Wieki XVII i XVIII 
2.5. Wieki XIX, XX i początki XXI 
2.6. Rozwój ubezpieczeń w Polsce 
Pytania sprawdzające 
 
3. Klasyfikacja ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia 
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 
3.1. Klasyfikacja ubezpieczeń 
3.2. Podstawowe informacje dotyczące umów ubezpieczenia 
Pytania sprawdzające 
 
Część II. Bezpieczeństwo i finanse w sektorze ubezpieczeń prywatnych
 
4. Sieć bezpieczeństwa finansowego w sektorze ubezpieczeń 
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 
4.1. Regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej 
4.2. Nadzór nad sektorem ubezpieczeń 
4.3. Systemy gwarancyjne w sektorze ubezpieczeń 
Pytania sprawdzające 
 
5. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń. Wypłacalność II 
Marzanna Lament
 
5.1. Podstawy prawne zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń 
5.2. Ryzyko w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń 
5.3. Zarządzanie aktywami 
5.4. Zarządzanie pasywami 
5.5. Zasady tworzenia i podziału wyniku finansowego 
5.6. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i ich znaczenie 
5.7. Wypłacalność zakładu ubezpieczeń i jej ocena 
5.7.1. Pojęcie wypłacalności i czynniki ją kształtujące 
5.7.2. Ogólna charakterystyka systemu oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Wypłacalność II (Solvency II) 
5.7.3. Architektura Wypłacalności II (Solvency II) 
5.7.4. Wymagania kapitałowe 
5.7.5. Znaczenie mechanizmów kontrolnych w Wypłacalności II (Solvency II) 
Pytania sprawdzające 
 
6. Działalność inwestycyjna/lokacyjna zakładów ubezpieczeń 
Marzanna Lament
 
6.1. Pojęcie polityki inwestycyjnej i jej cele 
6.2. Uwarunkowania prawne działalności inwestycyjnej/lokacyjnej zakładów ubezpieczeń 
6.3. Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń 
6.4. Wycena lokat w zakładzie ubezpieczeń 
6.4.1. Ogólne zasady wyceny 
6.4.2. Wycena według polskiego prawa bilansowego 
6.4.3. Wycena według MSR/MSSF 
6.5. Asset and liability management (ALM) jako metoda zarządzania aktywami zakładu ubezpieczeń 
Pytania sprawdzające 
 
7. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej  zakładu ubezpieczeń 
Marzanna Lament
 
7.1. Podmioty zainteresowane oceną sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń 
7.2. Charakterystyka wybranych wskaźników finansowych 
7.2.1. Wskaźniki rentowności 
7.2.2. Wskaźniki wypłacalności 
7.2.3. Wskaźniki płynności finansowej i zdolności płatniczej  
7.2.4. Wskaźniki sprawności działania i współzależności 
7.3. Przykład oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń 
Pytania sprawdzające 
 
Część III. Ubezpieczenia oferowane przez sektor publiczny
 
8. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 
Kamila Bielawska
 
8.1. Istota i cechy ubezpieczenia społecznego 
8.2. Konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych 
Pytania sprawdzające 
 
9. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych 
Daniela Kitala, Ewa Cichowicz
 
9.1. Wprowadzenie do organizacji systemu ubezpieczeń społecznych 
9.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
9.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 
9.4. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) 
9.5. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
Pytania sprawdzające 
 
10. Ubezpieczenia emerytalne. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych 
Kamila Bielawska
 
10.1. Istota zabezpieczenia emerytalnego 
10.2. Charakterystyka ubezpieczenia emerytalnego 
10.3. Reformy emerytalne 
10.4. Ubezpieczenie emerytalne w Polsce po reformie strukturalnej (1 stycznia 1999 r.) 212
10.4.1. Ewolucja ubezpieczenia emerytalnego w Polsce 
10.4.2. Zakres podmiotowy 
10.4.3. Źródła i metody finansowania emerytur 
10.4.4. Warunki uprawniające do emerytury i sposób jej obliczania 
Pytania sprawdzające 
 
11. Ubezpieczenia zdrowotne 
Ewa Cichowicz
 
11.1. Historia i istota ubezpieczenia zdrowotnego 
11.2. Zakres ubezpieczenia zdrowotnego 
11.3. Źródło i metody finansowania ubezpieczenia zdrowotnego 
11.4. Warunki i sposób ustalania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 
Pytania sprawdzające 
 
12. Ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie 
Ewa Cichowicz
 
12.1. Historia oraz istota ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego 
12.2. Zakres ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
12.3. Źródło i metody finansowania ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa
12.4. Warunki i sposób ustalania świadczeń z tytułu ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa 
Pytania sprawdzające 
 
13. Ubezpieczenia wypadkowe 
Radosław Kitala, Ewa Cichowicz
 
13.1. Historia i istota ubezpieczenia wypadkowego 
13.2. Zakres ubezpieczenia wypadkowego 
13.3. Źródło i metody finansowania ubezpieczenia wypadkowego 
13.4. Warunki i sposób ustalania świadczeń 
Pytania sprawdzające 
 
14. Ubezpieczenia rentowe 
Ewa Cichowicz 
 
14.1. Historia i istota ubezpieczeń rentowych 
14.2. Zakres ubezpieczeń rentowych 
14.3. Źródło i metody finansowania ubezpieczeń rentowych 
14.4. Warunki i sposób ustalania świadczeń z tytułu ubezpieczeń rentowych 
Pytania sprawdzające 
 
Część IV. Ubezpieczenia oferowane przez sektor prywatny
 
15. Organizacja działalności prywatnych zakładów ubezpieczeń 
Magdalena Dominiak
 
15.1. Charakterystyka procesów związanych z działalnością ubezpieczeniową 
15.2. Kanały dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń 
15.3. Bancassurance jako szczególny kanał dystrybucji 
15.4. Wybrane zagadnienia systemu zarządzania zakładów ubezpieczeń 
15.5. Czynniki mające wpływ na organizację procesów w zakładzie ubezpieczeń
Pytania sprawdzające 
 
16. Transformacja cyfrowa w ubezpieczeniach 
Marcin Kawiński
 
16.1. Wprowadzenie do ubezpieczeń cyfrowych 
16.2. Technologie cyfrowe i ich zastosowania w ubezpieczeniach 
16.2.1. Bazy danych i chmury obliczeniowe 
16.2.2. Telematyka 
16.2.3. Automatyzacja 
16.2.4. Blockchain 
16.2.5. Sztuczna inteligencja 
16.2.6. Komputery kwantowe 
16.2.7. Otwarte ubezpieczenia (open insurance) 
16.3. Technologie cyfrowe jako nośnik zysku i ryzyka – zarządzanie transformacją cyfrową 
16.4. Podaż i popyt na nowe technologie w ubezpieczeniach 
16.5. Regulacje i trendy 
Pytania sprawdzające 
 
17. Ubezpieczenia na życie 
Ewa Dąbrowska
 
17.1. Znaczenie i rodzaje ubezpieczeń na życie 
17.2. Podstawowe produkty z zakresu indywidualnych ubezpieczeń na życie 
17.2.1. Podstawy konstrukcji ubezpieczeń na życie 
17.2.2. Zakres ubezpieczenia 
17.2.3. Podstawy oceny ryzyka w indywidualnych ubezpieczeniach na życie 
17.3. Podstawowe produkty z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie 
17.3.1. Ubezpieczenia grupowe dla pracowników 
17.3.2. Ubezpieczenia grupowe dla klientów instytucji 
Pytania sprawdzające 
 
18. Ubezpieczenia zdrowotne 
Ewa Dąbrowska
18.1. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 
18.2. Model ubezpieczeń zdrowotnych – organizacja dostępu do leczenia 
18.3. Zakres ubezpieczeń 
18.4. Zasady odpłatności za świadczenia medyczne 
18.5. Podstawy oceny ryzyka 
Pytania sprawdzające 
 
19. Ubezpieczenia emerytalne 
Kamila Bielawska
19.1. Istota i funkcje ubezpieczenia emerytalnego 
19.2. Formy zabezpieczenia emerytalnego w III filarze polskiego systemu emerytalnego 
19.2.1. Rozwój dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 
19.2.2. Formy zabezpieczenia emerytalnego inicjowane przez pracodawcę  (zatrudniającego) 
19.2.3. Indywidualne formy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 
19.3. Ubezpieczeniowe formy kwalifikowanego zabezpieczenia emerytalnego 
w Polsce – charakterystyka i sposób oceny ryzyka 
Pytania sprawdzające 
 
20. Ubezpieczenia mienia 
Monika Wieczorek-Kosmala
20.1. Znaczenie i rodzaje ubezpieczeń mienia 
20.2. Podstawowe standardy w ubezpieczeniach mienia 
20.2.1. Standardy dotyczące sposobu formułowania zakresu ubezpieczenia 
20.2.2. Standardy dotyczące sum ubezpieczenia 
20.2.3. Standardy dotyczące systemów ubezpieczenia 
20.2.4. Standardy dotyczące ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
20.3. Podstawowe produkty z zakresu ubezpieczeń mienia 
20.3.1. Ujęcie produktowe ubezpieczeń mienia 
20.3.2. Ubezpieczenia ogniowe, kradzieżowe i od wszystkich rodzajów ryzyka 
20.3.3. Ubezpieczenia techniczne 
20.3.4. Ubezpieczenia transportowe 
20.4. Podstawy oceny ryzyka w ubezpieczeniach mienia 
Pytania sprawdzające 
 
21. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Daniel Szewieczek
21.1. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
21.1.1. Odpowiedzialność cywilna i jej implikacje ubezpieczeniowe 
21.1.2. Charakterystyka ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
21.2. Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej 
21.2.1. Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej w systemie finansowym 
21.2.2. Standardy powszechnych (ustawowych) ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
21.2.3. Standardy pozostałych szczególnych ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej 
21.3. Ubezpieczenia dobrowolne odpowiedzialności cywilnej 
21.3.1. Ubezpieczenia dobrowolne OC z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu 
21.3.2. Ubezpieczenia dobrowolne OC z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez członków gospodarstw domowych 
21.4. Podstawy oceny ryzyka w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 
Pytania sprawdzające 
 
22. Ubezpieczenia finansowe 
Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala
 
22.1. Znaczenie i rodzaje ubezpieczeń finansowych 
22.2. Ubezpieczenia kredytu 
22.2.1. Istota i rodzaje ubezpieczeń kredytu 
22.2.2. Ubezpieczenie kredytu bankowego 
22.2.3. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego 
22.2.4. Ubezpieczenie należności ratalnych, czynszów leasingowych oraz należności faktoringowych i forfaitingowych 
22.3. Gwarancje ubezpieczeniowe 
22.3.1. Istota i rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych 
22.3.2. Charakterystyka wybranych rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych z punktu widzenia ich przeznaczenia i przedmiotu zabezpieczenia 
22.4. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych 
22.5. Podstawy oceny ryzyka w ubezpieczeniach finansowych 
Pytania sprawdzające 
 
23. Działalność reasekuracyjna 
Ewa Cichowicz
 
23.1. Pojęcie i mechanizm reasekuracji 
23.2. Funkcje i cele reasekuracji 
23.3. Formy i metody reasekuracji 
23.4. Rozwój rynku reasekuracyjnego 
Pytania sprawdzające 
 
Bibliografia 
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł