Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich

Jolanta Wojciechowska
ISBN: 978-83-208-2300-4
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

„Książka jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu agroturystyki, w którym przedstawiono tak szerokie spektrum zagadnień dotyczących problematyki uwarunkowań rozwoju usług agroturystycznych i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Temat jest bardzo aktualny i wychodzi naprzeciw potrzebom nauki oraz praktyki rolniczej i turystycznej.

 

Książka powinna znaleźć szerokie grono odbiorców: studentów kierunku agroturystyka, turystyka i rekreacja i kierunków pokrewnych (przydatne w dydaktyce są m.in. zagadnienia do dyskusji i zalecana lektura – przedstawione w książce na zakończenie każdego rozdziału głównego), przedstawicieli samorządów lokalnych (zwłaszcza tych, które czynnie wspierają rozwój agroturystyki, ale i tych, które mają dopiero takie plany, przedstawicieli nauki, branży turystycznej i ekonomicznej, a także branży rolniczej czy ogrodniczej (zwłaszcza osób rozważających podjęcie działalności agroturystycznej), jak też samych usługodawców agroturystyki”.

 

z recenzji dr. hab. prof. nadzw. Cezarego Kwiatkowskiego

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

1. Turystyka a obszary wiejskie Europy

1.1. Definicje i rodzaje turystyki
Ewolucyjność w definiowaniu terminu „turystyka”
Rodzaje turystyki i kryteria ich klasyfikacji
1.2. Obszary wiejskie i model rolnictwa w Unii Europejskiej
Historyczne tło rozwoju obszarów wiejskich w Europie
Kryteria definiowania obszarów wiejskich w krajach europejskich, definicja wiejskości i typy obszarów wiejskich
Współczesny model rolnictwa europejskiego i jego pozakomercyjne funkcje
1.3. Doświadczenia krajów europejskich w aktywizacji wsi poprzez turystykę
Zarys ważniejszych przykładów z wybranych krajów i organizacji
Wiodące cechy agroturystyki w wybranych krajach oraz fale rozwoju agroturystyki w Europie
Zmiana sylwetki turysty wypoczywającego na wsi oraz współczesna klasyfikacja europejskiej agroturystyki
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

2. Obszary wiejskie i fazy rozwoju turystyki w Polsce. Systematyka pojęć
2.1. Obszary wiejskie w Polsce
Definicje terminów: „obszar wiejski” i „wieś” w świetle rodzimej literatury
Ważniejsze procesy zmian polskiej wsi wynikające z członkostwa Polski w UE
Istotne cechy obszarów wiejskich w Polsce oraz modele współczesnego rolnictwa i zmiany w rozwoju funkcji turystycznej w wiejskich gminach
2.2. Fazy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Polski. Ewoluowanie terminów
Pięć faz odpowiadających określonym etapom historycznego rozwoju kraju
Proces ewoluowania w polskiej literaturze naukowej terminów określających turystykę na terenach wiejskich
2.3. Agroturystyka w systemie pojęć bliskoznacznych oraz jej wyróżniki
Definicje pojęć
Wybrane modele systematyki pojęć
Wyróżniki pojęcia „agroturystyka”
2.4. Systematyka pojęć w kontekście wybranych obszarów językowych
Wielość pojęć obcojęzycznych
Koncepcje systematyki pojęć obcojęzycznych .
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

3. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce: cechy rozwoju, oferta, kreatorzy i konsumenci
3.1. Cechy rozwoju liczbowego i tendencje dotyczące lokalizacji gospodarstw agroturystycznych Niedoskonałość danych statystycznych dotyczących agroturystyki
Rozwój liczbowy i tendencje lokalizacyjne gospodarstw agroturystycznych w przestrzeni kraju
Tendencje lokalizacyjne gospodarstw agroturystycznych w środowisku przyrodniczym i osadniczym
3.2. Typy gospodarstw agroturystycznych i sylwetki ich właścicieli
Wybrane typologie gospodarstw agroturystycznych
Sylwetki właścicieli gospodarstw agroturystycznych i rola kobiety w biznesie agroturystycznym
3.3. Oferta i jej rodzaje a produkt agroturystyczny
Implikacje definicyjne pojęć „oferta” i „produkt agroturystyczny”
Struktura oferty agroturystycznej
Wybrane typologie oferty agroturystycznej
3.4. Konsumenci usług agroturystycznych
Sylwetka agroturysty i zachodzące w niej zmiany w czasie
Metody segmentacji rynku agroturystycznego i wybrane segmenty konsumentów
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

4. Uwarunkowania prawno-organizacyjne polskiej agroturystyki
4.1. Uregulowania prawne dotyczące podmiotów rozwijających agroturystykę
Kluczowe pojęcia
Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność agroturystyczną i obowiązki podmiotów zajmujących się agroturystyką
4.2. Stowarzyszenia agroturystyczne i cechy ich działalności
Idea stowarzyszeń agroturystycznych
Cechy strukturalne stowarzyszeń agroturystycznych
Cechy funkcjonalne stowarzyszeń agroturystycznych
Cykle działalności stowarzyszeń agroturystycznych
4.3. Samorząd polskiej agroturystyki
Drogi organizacyjnego formowania się samorządu polskiej agroturystyki
Proces organizacyjnego formowania się agroturystyki w kontekście perspektywy historycznej (od 1918 r.).
Model rewolucyjny i ewolucyjny
Typy struktury organizacyjnej polskiej agroturystyki
4.4. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
Zarys doświadczeń zachodnioeuropejskich
Polski system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
4.5. Mechanizmy działań podmiotów wspierających rozwój agroturystyki
Rodzaje mechanizmów oraz mechanizmy najczęściej stosowane
Formy działań aktywizacyjnych
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

5. Empiryczne egzemplifikacje rozwoju agroturystyki – region łódzki
5.1. Podstawowe informacje o regionie
Informacje o środowisku geograficznym i badaniach nad pobytami turystycznymi
Charakterystyka rozwoju agroturystyki w województwie łódzkim
5.2. Gospodarstwa agroturystyczne w świetle regionalnego konkursu „Złota Grusza”
Forma, cele i zasady konkursu
Portrety osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz motywy ich uczestnictwa w konkursie
Zmiany w ofercie agroturystycznej wynikające z uczestnictwa w konkursie
Ocena efektów konkursu w kontekście praktycznym
Ocena efektów konkursu w świetle teorii
5.3. Polaryzacja oferty agroturystycznej w otoczeniu łódzkiej metropolii
Przestrzenne zróżnicowanie oferty agroturystycznej w regionie łódzkim
Model polaryzacji oferty agroturystycznej w otoczeniu metropolii i jej obecność w łódzkich biurach podróży
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

6. Refleksje teoretyczne w dziedzinie agroturystyki
6.1. Przemiany na wsi pod wpływem agroturystyki
Grupy działań odpowiadające za przemiany gospodarstwa agroturystycznego
Procesy integracji i dezintegracji mieszkańców wsi wokół agroturystyki
6.2. Grupy czynników i klucze uwarunkowań rozwoju agroturystyki od strony podaży
Grupy czynników rozwoju agroturystyki od strony podaży
Teoretyczne klucze rozwoju agroturystyki od strony podaży
6.3. Model bilansu efektów rozwoju agroturystyki
Postrzeganie efektów przez grupy społeczne
Bilans efektów w ujęciu matematycznym i dynamicznym
6.4. Agroturystyka w kreowaniu typów przestrzeni turystycznej
Typy przestrzeni z perspektywy organizatorów agroturystyki i turystów
Rozmieszczenie typów przestrzeni w Polsce i definicja przestrzeni agroturystycznej
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

7. Od bilansu doświadczeń do poszukiwania nowych paradygmatów rozwoju polskiej agroturystyki
7.1. Kazusy dotyczące doświadczania rozwoju agroturystyki
Doświadczanie rozwoju agroturystyki w rodzinie
Doświadczanie rozwoju agroturystyki w lokalnej społeczności
Doświadczanie rozwoju agroturystyki w gminie
7.2. Bilans doświadczania agroturystyki w Polsce
Na płaszczyźnie praktyki
Bilans doświadczania agroturystyki na płaszczyźnie nauki
7.3. Swoistość polskiej agroturystyki
Impulsy, korzenie, innowacyjność, fazowy rozwój, egzogeniczny paradygmat
Znaki tożsamości
7.4. Nowe paradygmaty rozwoju polskiej agroturystyki
Przykłady ważniejszych dyskusji i prognoz
Zadania dla nauki i praktyki
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

8. Światowe kazusy rozwoju agroturystyki z kontekstem polskich doświadczeń
8.1. Szwajcaria
Ważniejsze cechy organizacyjne agroturystyki
Lokalizacja gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju
Zróżnicowanie oferty agroturystycznej
Agroturystyka w Szwajcarii i Polsce – kontekst porównawczy
8.2. Kazachstan
Impulsy i efekty rozwoju agroekoturystyki
Kontekst polskich doświadczeń
Zagadnienia do dyskusji
Lektura zalecana

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

Dr hab. prof. nadzw., nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu w Uniwersytecie Łódzkim. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na dyscyplinie geografii turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. Pierwszą swoją książkę skierowała do mieszkańców wsi pragnących rozwijać turystykę na terenach wiejskich („Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną”). Był to poradnik, pierwszy tego typu w Polsce, napisany na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie (1992 r.). Naukową syntezę wieloaspektowych zagadnień agroturystyki zawarła w rozprawie habilitacyjnej pt. „Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce” (2009). Łącznie opublikowała ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych. Najbardziej ceni sobie publikacje napisane wspólnie ze studentami. Jest redaktorką naczelną czasopisma „Warsztaty z Geografii Turyzmu” adresowanego do młodych adeptów nauki, głównie studentów, pragnących opublikować wyniki pracy magisterskiej, licencjackiej i innej naukowej.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł