Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metodologia badań nad turystyką Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-instytucjonalny

Leszek Butowski
ISBN: 978-83-208-2595-4
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi drugie, gruntownie zmienione i uzupełnione wydanie opracowania, które ukazało się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego w 2020 r. Podjęta w nim problematyka dotyczy najbardziej fundamentalnych aspektów badań nad turystyką, jakim są ich podstawy ontologiczne, epistemologiczne oraz metodologiczne. W zamyśle autora przybliżenie tych zagadnień powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia badań empirycznych, ukierunkowanych na poznanie złożonej rzeczywistości turystycznej w jej różnorodnych przejawach. Opracowanie niniejsze, w stosunku do jego pierwszego wydania, zostało uzupełnione o dwie zupełnie nowe części. W pierwszej z nich (rozdział 6) skupiono się na tematyce geograficznych studiów nad turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem wyspecjalizowanej w tym zakresie subdyscypliny, jaką jest geografia turyzmu. W szczególności, prowadzona refleksja dotyczyła ontologii i epistemologii dziedziny empirycznej geografii turyzmu, która została utożsamiona z dziedziną empiryczną turystyki, eksplorowaną w aspekcie przestrzennym (geograficznym). Z kolei w rozdziale 7 opracowania podjęto próbę zastosowania ogólnych założeń ontologii Searle’a do refleksji nad ontologią i epistemologią dziedziny empirycznej geografii jako nauki złożonej, obejmującej dwa odmienne pola badawcze. Oznacza to, że rozdział ten jest jedynym w pracy, w którym nie podnosi się aspektów turystycznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że dodanie dwóch wymienionych rozdziałów „geograficznych” było w pełni świadomym zabiegiem autora, który jako geograf chciał w ten sposób wnieść swój skromny wkład do dyskusji nad podstawami metodologicznymi geografii turyzmu – dziedziny, którą na co dzień uprawia; a także do geografii jako całości. Na ile się to udało, niech ocenią Czytelnicy.

Praca jest bardzo dojrzałym studium dotyczącym metodologii oraz ontologii i epistemologii turystyki. […] Ujęcie proponowanej tematyki jest kompletne i wielowątkowe, poczynając od samej kwestii metodologii, aspektów teoretycznych, historii metodologii i rozwoju turystyki, kończąc na aspektach organizacyjno-instytucjonalnych rozwoju tej dziedziny wiedzy. […] Na rynku polskim liczba prac o zbliżonej tematyce jest bardzo skromna. […] Książka jest przygotowana bardzo starannie. Zawiera przykłady i dużo szczegółowych informacji, ale nie jest nimi przeładowana. Pozycja powinna bez trudu znaleźć swoich odbiorców, a nawet miłośników. 

Z recenzji dr. hab. Marka Więckowskiego, prof. IGiPZ PAN

 

Mając na uwadze dosyć krytycznie oceniany stan badań nad turystyką oraz fakt, że za jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy uznaje się ich mankamenty metodologiczne, wybór tematu książki wydaje się ze wszech miar słuszny. […] kwestie terminologiczne i definicyjne oraz szerokie przedstawienie problematyki rzeczywistości turystycznej jako fragmentu rzeczywistości społecznej, który jest niełatwym przedmiotem badań i studiów prowadzonych na gruncie różnych dyscyplin nauki, stanowiło podstawę dyskusji nad naturą zjawiska turystyki oraz możliwościami jego poznania. […] Książka jest potrzebnym na rynku wydawniczym opracowaniem, które z jednej strony dobrze opisuje uwarunkowania oraz genezę i dotychczasowy rozwój badań nad turystyką, z drugiej zaś próbuje wskazać kierunek ich dalszego rozwoju, pokazując najważniejsze koncepcje metodologiczne, które w dużym stopniu o tym rozwoju zadecydują.

Z recenzji dr. hab. Wiesława Alejziaka, prof. AWF w Krakowie

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE TURYSTYKI – ANALIZA ETYMOLOGICZNA I SEMANTYCZNA, DEFINICJE

1.1. Etymologia nazwy „turystyka”

1.2. Analiza semantyczna – zakres znaczeniowy pojęcia turystyki

1.3. Ramy definicyjne turystyki – matryca analityczna pojęcia

1.3.1. Kryterium logiczne – denotacja i konotacja nazwy „turystyka”

1.3.2. Kryterium zakresu pojęciowego – turystyka sensu stricto i sensu largo

1.3.3. Kryterium aksjologiczne – turystyka w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

1.3.4. Kryterium rynkowe – strona popytowa i podażowa turystyki

1.3.5. Kryterium funkcjonalne – definicje operacyjne i konceptualne turystyki

1.3.6. Matryca analityczna definicji turystyki

1.4. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT BADAŃ NAD TURYSTYKĄ

2.1. Dziedzina i zbiory empiryczne turystyki

2.2. Matryca przedmiotowa dziedziny empirycznej turystyki

2.3. Matryca przedmiotowa – zastosowania praktyczne

2.4. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 3. TURYSTYKA W PERSPEKTYWACH: ONTOLOGICZNEJ I EPISTEMOLOGICZNEJ

3.1. Podstawowe założenia (nowo)realistycznej ontologii społecznej Johna Searle’a

3.2. Ontologia społeczna Johna Searle’a jako podstawa ontologii turystyki

3.3. Ontologia społeczna Johna Searle’a jako podstawa epistemologii turystyki

3.4. Ontologia i epistemologia turystyki w ujęciu realistycznym – podsumowanie

3.5. Konstrukcjonizm społeczny jako relatywistyczna wizja świata

3.6. Konstrukcjonizm społeczny w badaniach nad turystyką

3.7. Rzeczywistość turystyczna – między obiektywizmem a subiektywizmem

3.8. Podejście realistyczno-humanistyczne jako podstawa metodologiczna badań nad turystyką

 

ROZDZIAŁ 4. BADANIA NAD TURYSTYKĄ – PERSPEKTYWA METODOLOGICZNA

4.1. Badania nad turystyką w tradycji naturalistycznej

4.2. Badania nad turystyką w tradycji humanistyczno-interpretacyjnej

4.3. Tradycja naturalistyczna i humanistyczno-interpretacyjna w badaniach nad turystyką – podsumowanie

4.4. Turystyka jako dziedzina badań czy dyscyplina naukowa?

4.4.1. Dyscyplinarność studiów nad turystyką – ujęcie metodologiczne

4.4.2. Dyscyplinarność studiów nad turystyką – ujęcie organizacyjno-instytucjonalne

4.4.3. Turystyka jako dyscyplina naukowa czy dziedzina badań? Próba kompromisu

 

ROZDZIAŁ 5. GENEZA I EWOLUCJA BADAŃ NAUKOWYCH NAD TURYSTYKĄ

5.1. Analiza retrospektywna studiów nad turystyką

5.1.1. Okres prekursorski

5.1.2. Okres studiów właściwych

5.2. Geneza studiów nad turystyką – przykład Polski

5.3. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 6. BADANIA NAD TURYSTYKĄ – PERSPEKTYWA GEOGRAFICZNA

6.1. Geograficzne studia nad turystyką – rys historyczny

6.2. Geografia turyzmu, geografia turystyki czy geografia turystyczna?

6.3. Geografia turyzmu – podstawy metodologiczne

6.4. Ontologia i epistemologia dziedziny empirycznej geografii turyzmu

6.4.1. Ontologia dziedziny empirycznej geografii turyzmu

6.4.2. Epistemologia dziedziny empirycznej geografii turyzmu

6.5. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 7. DZIEDZINA EMPIRYCZNA GEOGRAFII W ŚWIETLE ONTOLOGII SPOŁECZNEJ JOHNA SEARLE’A

7.1. Dziedzina empiryczna geografii – ujęcie teoretyczne

7.2. Dziedzina empiryczna geografii jako zbiór uporządkowany

7.3. Podsumowanie

 

REFLEKSJA KOŃCOWA. JAK PODĄŻAĆ KU PRAWDZIE O TURYSTYCE?

 

BIBLIOGRAFIA

 

SPIS TABEL

 

SPIS RYSUNKÓW

 

Leszek Butowski

Leszek Butowski – (ur. w 1965 r.) geograf, specjalizuje się w zakresie me¬todologii badań geograficzno-społecznych oraz studiów nad turyzmem. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą na kilku uczel¬niach krajowych i zagranicznych, a także członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W przeszłości był również urzędnikiem państwowym. Jego pasja to żeglarstwo morskie – jest kapitanem jachtowym i motorowodnym. Żegluje po morzach Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym oraz po Atlantyku. Jest miłośnikiem starej Warszawy i Mokotowa, gdzie się urodził i mieszka.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł