Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania

Piotr Blaik
ISBN: 978-83-208-1878-9
eISBN: 978-83-208-2180-2
Liczba stron: 480
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III poprawione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
66.90
50.00
liczba egzemplarzy:

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje wyraźnie na rosnącą potrzebę i na coraz liczniejsze przejawy systemowego traktowania oraz kształtowania funkcji i procesów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje wyraz w rozwoju logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarządzania.

W obecnym, trzecim wydaniu książki Piotr Blaik zawarł próbę pogłębionej — w stosunku do poprzedniego wydania — interpretacji i reinterpretacji oraz identyfikacji, a w miarę możliwości także kwantyfikacji, podstawowych odniesień i przewartościowań zarządczych logistyki, zorientowanych na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem, na integrację procesów i efektywność gospodarowania, na sukces rynkowy przedsiębiorstwa itp.
Główną intencją i uzasadnieniem dokonanych zmian w strukturze i w treści poszczególnych rozdziałów jest dążenie do ich wzbogacenia o zagadnienia zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i rynku, co podnosi walory tego wydania.
Uaktualnione i uzupełnione zostały także w poszczególnych rozdziałach przykłady ilustrujące stan rozwoju oraz przejawy i korzyści wdrożenia zarządzania logistycznego na podstawie możliwie najnowszych wyników badań i doświadczeń przedsiębiorstw w krajach zachodnich (m.in. badania empiryczne w zakresie kształtowania i oceny determinant określających popyt i możliwości podaży w sferze logistyki, wdrażania orientacji przepływowej w strukturę systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rachunku kosztów logistyki, potencjałów i korzyści związanych z rozwojem koncepcji SCM).
Zawartość książki jest przedstawiona w dwunastu rozdziałach.

Książka, ze względu na podejmowane w niej aspekty poznawcze i pragmatyczne zarządzania logistycznego, będzie przydatna przy realizacji unowocześnianych programów kształcenia w polskich uczelniach, jak i dla dalszego rozwijania badań naukowych i sensownie realizowanej praktyki gospodarczej.
O znacznym w ostatnich latach ożywieniu zainteresowania logistyką świadczy niemal powszechne uruchamianie i rozwój studiów na kierunku logistyki. Logistyka jest obecnie jakby symbolem unowocześniania systemu i oferty kształcenia na wydziałach ekonomii i zarządzania w polskich uczelniach różnych typów. Pociąga to za sobą szersze zapotrzebowanie na nowe podręczniki obejmujące różne obszary współczesnej logistyki, rozpatrywane z różnych punktów widzenia.

Spis treści
 
Od Autora
 
Rozdział 1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki
1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki
1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki
1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania
1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki


Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce
2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki
2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki — próba klasyfikacji i hierarchizacji
2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich
2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej
2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce
2.6. Wizja rozwoju logistyki
2.6.1. Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki
2.6.2. Scenariusze wizji logistyki w 2015 roku
2.6.3. Scenariusze wizji przyszłości mobilności i transportu w Niemczech w 2025 roku
 
Rozdział 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki
3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki
3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3.1. Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem
3.3.2. Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa
3.3.3. Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości
3.3.4. Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności w skali przedsiębiorstwa i rynku
3.3.5. Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych
4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki
4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych
4.3. Powiązania między systemami logistycznymi — wstępna identyfikacja
4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych
4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej
 
Rozdział 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania
5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu
5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu
5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów
5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości
5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych
5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości
5.8. Proces cyrkulacji logistycznej
 
Rozdział 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego
6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych
6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego — próba systematyki
6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego
6.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach
 
Rozdział 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego
7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie
7.4. Opcje strategiczne logistyki
7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego
7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego
7.6.1. Ogólna charakterystyka systemów zarządzania operacyjnego
7.6.2. Ogólna ocena systemów wspomagania logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego w aspekcie realizacji funkcji planowania oraz sterowania produkcją i procesami logistycznymi
 
Rozdział 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami
8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw
8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich
8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 
Rozdział 9. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania
9.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu
9.2.1. Przesłanki integracji logistyki i marketingu
9.2.2. Założenia i struktura koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego
9.2.3. Cele i efekty logistyczno-marketingowe oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym
9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM)
9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM)
9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR)
9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM)
9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa
 
Rozdział 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
10.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie
10.3.1. Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej
10.3.2. Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacyjnej
10.3.3. Logistyka w macierzowej strukturze organizacyjnej
10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich
 
Rozdział 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki
11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki
11.2. Zagadnienie wyodrębnienia i identyfikacji kosztów logistyki
11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunku kosztów logistyki
11.4. System rachunku kosztów procesów
11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki
11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich
11.6.1. Zmiany poziomu kosztów logistycznych i ich uwarunkowania
11.6.2. Zróżnicowanie poziomu kosztów logistycznych w układzie funkcjonalnym i branżowym
 
Rozdział 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości
12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania
12.1.1. Kategoria efektywności — problemy interpretacji
12.1.2. Istota i przewartościowania w strukturze koncepcji efektywności logistyki w aspekcie systemowym i zarządczym
12.1.3. Proces kształtowania efektywności w systemie logistyki
12.1.4. Logistics Performance Measurement jako koncepcja systemowej analizy i pomiaru wyników osiąganych w logistyce
12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym
12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów
12.3.1. Istota i strategiczne znaczenie potencjałów efektów i tworzenia wartości
12.3.2. Klasyfikacja i strukturyzacja logistycznych potencjałów efektów i tworzenia wartości
12.3.3. Koncepcja trójwymiarowego efektu i potencjału strategicznego logistyki
12.3.4. Model korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej
12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich
 
Bibliografia
 
Indeks

Piotr Blaik

Prof. dr hab. Piotr Blaik – profesor zwyczajny. Założyciel i kierownik Katedry Logistyki i Marketingu w Uniwersytecie Opolskim przez cały okres jej funkcjonowania w latach 1992-2014. Przez dwie kadencje pełnił funkcje prorektora, najpierw WSP, a następnie od 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego. Jest wieloletnim wykładowcą i współpracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (wcześniej także Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Języków Obcych w Częstochowie). Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie logistyki i zarządzania logistyczno-marketingowego zdobywał podczas licznych pobytów studialnych w Niemczech (jako wielokrotny stypendysta Friedrich-Ebert- Stiftung i DAAD) oraz we Francji. Autor ponad 180 publikacji, w tym 16 książek. Nakładem PWE ukazały się cztery wydania książki: „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania” (1996, 2001, 2010, 2017) książka: „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian” (2013) oraz „Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy” (2015), a także artykuły opublikowane na łamach „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Za osiągnięcia naukowe Autor otrzymał m.in. czterokrotnie Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( w tym za pierwsze wydanie książki „Logistyka”).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy