Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Rafał Matwiejczuk
ISBN: 978-83-208-2465-0
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: b5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje. Wymienione potencjały strategiczne stanowią podstawę osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo i z tego względu określane są mianem potencjałów sukcesu przedsiębiorstwa. Obok nich w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego ważne miejsce zajmują tzw. wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa, będące przejawami (symptomami) sukcesu osiąganego przez przedsiębiorstwo. Wyznacznikami tymi są efekty rynkowe i efekty ekonomiczne uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Efekty te stanowią podstawę tworzenia trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmuje logistyka. Postępujący rozwój logistyki przyczynia się w coraz większym stopniu do jej postrzegania jako koncepcji zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji w skali przedsiębiorstwa, a nawet całego łańcucha dostaw.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, składa się z siedmiu rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono problematykę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w kontekście wiodących nurtów zarządzania strategicznego. W szczególności w rozdziale tym przedstawiono istotę przewagi konkurencyjnej oraz jej miejsce w systemie konkurencyjności przedsiębiorstwa, czynniki oraz wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa w budowaniu jego przewagi konkurencyjnej, a także najważniejsze założenia i elementy podejścia zasobowego oraz podejścia pozycyjnego w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej.
Rozdział drugi poświęcony jest koncepcji logistyki, stanowiącej podstawę tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozdział ten przedstawia istotę oraz wyznaczniki koncepcji logistyki, najważniejsze fazy rozwoju koncepcji logistyki, a także relacje pomiędzy koncepcją logistyki a logistycznymi determinantami zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacje pomiędzy koncepcją logistyki a potencjałami logistycznymi i przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Rozdział trzeci przedstawia problematykę zasobów logistycznych oraz ich miejsca i roli w zarządzaniu strategicznym. W rozdziale tym przedstawiono pojęcie zasobów oraz ich  podstawowe wyznaczniki, najważniejsze założenia i elementy koncepcji zasobowej, rolę wiedzy jako szczególnego rodzaju zasobów przedsiębiorstwa, istotę i znaczenie zasobów logistycznych w zarządzaniu strategicznym, a także relacje pomiędzy zasobami logistycznymi a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Rozdział czwarty poświęcony jest zdolnościom logistycznym przedsiębiorstwa oraz ich miejscu i roli w zarządzaniu strategicznym. W rozdziale tym zaprezentowano pojęcie i podstawowe wyznaczniki zdolności, najważniejsze założenia i elementy koncepcji dynamicznych zdolności, istotę i znaczenie zdolności logistycznych w zarządzaniu strategicznym, a także relacje pomiędzy zdolnościami logistycznymi a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.
W rozdziale piątym przedstawiono problematykę kompetencji logistycznych oraz ich miejsce i rolę w zarządzaniu strategicznym. W rozdziale tym opisano w szczególności pojęcie oraz podstawowe wyznaczniki kompetencji przedsiębiorstwa, relacje pomiędzy kompetencjami a pozostałymi potencjałami strategicznymi przedsiębiorstwa, przesłanki rozwoju oraz najważniejsze założenia i elementy koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach, istotę i znaczenie kompetencji logistycznych w zarządzaniu strategicznym, a także relacje pomiędzy kompetencjami logistycznymi a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Rozdział szósty poświęcony jest problematyce łańcucha wartości. W rozdziale tym zaprezentowano istotę oraz podstawowe wyznaczniki łańcucha wartości, najważniejsze rodzaje użyteczności związane z łańcuchem wartości, hierarchię wartości postrzeganą z perspektywy zarówno klienta, jak i przedsiębiorstwa, a także rynkowo zorientowane koncepcje tworzenia wartości.
Rozdział siódmy obejmuje problematykę strategii logistycznych. W rozdziale tym przedstawiono przede wszystkim pojęcie oraz podstawowe poziomy strategii, istotę strategii logistycznej oraz jej rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, najważniejsze orientacje w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych, relacje występujące pomiędzy strategiami logistycznymi a modelem biznesu, a także rolę kluczowych kompetencji oraz metakompetencji przedsiębiorstwa w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych oraz modeli biznesu.

 

Wstęp

Rozdział 1. Przewaga konkurencyjna w głównych nurtach zarządzania strategicznego
1.1. Istota przewagi konkurencyjnej i jej miejsce w systemie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
1.2. Czynniki i wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
1.3. Podejście zasobowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
1.4. Podejście pozycyjne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

Rozdział 2. Koncepcja logistyki jako podstawa tworzenia przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa
2.1. Istota i podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki 
2.2. Podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki 
2.3. Koncepcja logistyki a logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem 
2.4. Koncepcja logistyki a potencjały logistyczne i przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 

Rozdział 3. Zasoby logistyczne w zarządzaniu strategicznym 
3.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki zasobów 
3.2. Podstawowe założenia i elementy koncepcji zasobowej 
3.3. Wiedza jako szczególny rodzaj zasobów 
3.4. Istota i znaczenie zasobów logistycznych w zarządzaniu strategicznym 
3.5. Zasoby logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 

Rozdział 4. Zdolności logistyczne w zarządzaniu strategicznym 
4.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki zdolności 
4.2. Podstawowe założenia i elementy koncepcji dynamicznych zdolności 
4.3. Istota i znaczenie zdolności logistycznych w zarządzaniu strategicznym 
4.4. Zdolności logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 

Rozdział 5. Kompetencje logistyczne w zarządzaniu strategicznym 
5.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki kompetencji
5.2. Kompetencje a pozostałe potencjały strategiczne przedsiębiorstwa 
5.3. Przesłanki rozwoju koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach 
5.4. Podstawowe założenia i elementy koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach 
5.5. Istota i znaczenie kompetencji logistycznych w zarządzaniu strategicznym 
5.6. Kompetencje logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 

Rozdział 6. Łańcuch wartości 
6.1. Istota i podstawowe wyznaczniki łańcucha wartości 
6.2. Podstawowe rodzaje użyteczności w łańcuchu wartości 
6.3. Hierarchia wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa 
6.4. Logistyka w rynkowo zorientowanych koncepcjach tworzenia wartości 

Rozdział 7. Strategie logistyczne 
7.1. Pojęcie i podstawowe poziomy strategii 
7.2. Istota strategii logistycznej oraz jej znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
7.3. Podstawowe orientacje w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych 
7.4. Strategie logistyczne a model biznesu 
7.5. Kluczowe kompetencje oraz metakompetencje w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych oraz modeli biznesu 

Bibliografia 

Rafał Matwiejczuk
Rafał Matwiejczuk

Kierownik Katedry Logistyki i Zarządzania Strategicznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i finansów UO. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomiaJego zainteresowania naukowe obejmują logistykę, zarządzanie strategiczne i zarządzanie łańcuchem dostaw. oraz marketing.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł