Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Liberalizacja rynku usług Unii Europejskiej a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych

Redakcja naukowa Anna Dąbrowska
ISBN: 978-83-208-2303-5
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm świadczących usługi na rynku unijnym, w kontekście skutków wynikających z implementacji dyrektywy usługowej i najnowszych aktów prawnych związanych z liberalizacją gospodarki Unii Europejskiej.
Prezentowana monografia dowodzi dużego zaangażowania Autorów w opracowanie nowej pozycji literaturowej na rynku, stanowiąc oryginalne studium badawcze, mające użyteczność nie tylko poznawczą, lecz także aplikacyjną. Zawarto w niej wiele cennych myśli, wniosków i propozycji, tworząc dzieło naukowe na wysokim poziomie merytorycznym.
W książce przedstawiono ważne, dotychczas niewystarczająco omówione w literaturze problemy, wsparte zestawieniami liczbowymi, przykładami oraz wynikami obszernych i wielokierunkowych badań pierwotnych i analiz. Zgromadzony oryginalny i nowatorski materiał badawczy pozwolił zatem na: 
- poszerzenie dotychczasowego dorobku na temat liberalizacji rynku usług w UE jako czynnika zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów usługowych, 
- wskazanie mocnych i słabych stron polskich przedsiębiorstw świadczących usługi poza granicami kraju, wpływających na efektywność ich funkcjonowania, 
- ocenę zmian w prawie polskim jako skutków wejścia w życie dyrektywy usługowej.

 

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych podjętą problematyką — przedstawicieli sfery zarówno nauki, jak i praktyki — ze względu na aktualność, oryginalność i nowatorskość treści oraz znaczenie poruszanych problemów.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako kreator jednolitego rynku usług tradycyjnych i cyfrowych
1.1. Budowa jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
1.2. Jednolity rynek usług
1.3. Jednolity rynek cyfrowy
1.4. Podsumowanie

 

2. Dyrektywa usługowa — spojrzenie retrospektywne. Możliwe kierunki modyfikacji regulacji
2.1. Znaczenie sektora usług w gospodarce Unii Europejskiej
2.2. Liberalizacja usług — dyrektywa usługowa
2.2.1. Przedmiot dyrektywy usługowej
2.2.2. Podstawowe zasady
2.2.3. Swoboda transgranicznego świadczenia usług
2.2.4. Swoboda zakładania przedsiębiorstw usługowych
2.2.5. Zakres stosowania dyrektywy usługowej
2.3. Szacunki wpływu ekonomicznego wdrożenia dyrektywy usługowej
2.4. Ocena działania rynku usług po wdrożeniu dyrektywy usługowej
2.5. Nowe inicjatywy KE w sferze usług i możliwe kierunki modyfikacji unijnych regulacji usługowych
2.5.1. Procedury notyfikacyjne
2.5.2. Wytyczne tworzenia regulacji dotyczących usług profesjonalnych
2.5.3. Projekt dyrektywy w sprawie zasad przeprowadzania testu proporcjonalności poprzedzającego wprowadzenie nowych lub modyfikowanych regulacji ograniczających swobodę świadczenia usług profesjonalnych
2.5.4. Propozycja wprowadzenia europejskiej e-karty usługowej i ułatwień związanych z jej posiadaniem
2.5.5. Możliwe kierunki modyfikacji unijnych regulacji usługowych
2.6. Podsumowanie

 

3. Konkurencyjność i innowacyjność sektora usług
3.1. Determinanty konkurencyjności podmiotów usługowych
3.2. Innowacje i warunki innowacyjności w usługach
3.2.1. Pojęcie innowacji
3.2.2. Innowacje w usługach we współczesnej gospodarce
3.2.3. Rola usług opartych na wiedzy w kreowaniu innowacyjności usług
3.2.4. Czwarta rewolucja przemysłowa i jej skutki dla innowacyjności usług
3.3. Innowacje usługowe a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych
3.4. Podsumowanie

 

4. Charakterystyka grup usług przyjętych do badań
4.1. Handel usługami w Polsce w latach 2008‒2016 na tle UE
4.2. Usługi budowlane
4.3. Usługi handlowe
4.4. Usługi rzemieślnicze
4.5. Usługi specjalistyczne i związane z działalnością biznesową (usługi biznesowe)
4.6. Turystyka, usługi zakwaterowania i wyżywienia
4.7. Usługi szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne
4.8. Podsumowanie

 

5. Metodyka badań
5.1. Cele poznawcze badań
5.2. Charakterystyka metod badań jakościowych i ilościowych
5.3. Wykorzystane metody statystyczne do weryfikacji założonych hipotez

 

6. Opinie przedsiębiorców na temat liberalizacji rynku usług w Unii Europejskiej w kontekście innowacyjności i konkurencyjności polskich firm usługowych w świetle badania jakościowego
6.1. Czynniki pobudzające i ograniczające wzrost innowacyjności przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
6.2. Czynniki pobudzające i ograniczające konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
6.3. Korzyści z wejścia na rynek Unii Europejskiej i postrzegane zagrożenia
6.3.1. Korzyści z wejścia na rynek UE
6.3.2. Zagrożenia wynikające z wejścia na rynek UE
6.4. Liberalizacja usług i dyrektywa usługowa
6.4.1. Znajomość pojęcia ,,liberalizacja usług” i dyrektywy usługowej
6.4.2. Źródła wiedzy przedsiębiorców o dyrektywie usługowej .
6.4.3. Specyfika szukania informacji
6.4.4. Ocena dyrektywy usługowej
6.5. Wpływ dyrektywy usługowej na rozwój firmy i prowadzenie działalności na rynkach UE
6.6. Podsumowanie

 

7. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw usługowych w wa¬runkach liberalizacji w ocenie przedsiębiorców w świetle badania ilościowego
7.1. Wpływ liberalizacji na konkurencyjność i innowacyjność firm usługowych
7.2. Korzyści i bariery konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, związane z dyrektywą usługową
7.3. Wpływ liberalizacji rynku usług w UE na eksport usług polskich przedsiębiorstw
7.4. Korzyści z liberalizacji rynku usług w opinii polskich przedsiębiorców i postrzegane zagrożenia
7.5. Statystyczna analiza wyników badań ilościowych
7.5.1. Statystyczna ocena korzyści liberalizacji usług
7.5.2. Statystyczna ocena zagrożeń liberalizacji usług
7.6. Podsumowanie

 

8. Postrzeganie liberalizacji i ocena skutków dyrektywy usługowej w opinii przedsiębiorców — wyniki badania ilościowego
8.1. Postrzeganie skutków liberalizacji w świetle wyników badania ilościowego
8.2. Ocena wpływu wdrożenia dyrektywy usługowej na prowadzenie działalności w opinii respondentów
8.3. Jakość jako wymóg liberalizacji rynku usług
8.4. Obowiązek notyfikacji nowych regulacji usługowych przez państwa członkowskie UE w ocenie respondentów
8.5. Pojedynczy Punkt Kontaktowy jako narzędzie usprawnienia procedur administracyjnych w dostępie do unijnego rynku usług
8.6. Podsumowanie

 

9. Model współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu z przedsiębiorcami
9.1. Instytucje rządowe wspierające przedsiębiorstwa usługowe
9.1.1. Krajowe instytucje rządowe
9.1.2. Agencje wspierające
9.1.3. Stowarzyszenia, izby, inne instytucje
9.2. Niekomercyjne Instytucje Otoczenia Biznesu
9.2.1. Międzynarodowa sieć wsparcia biznesu usługowego
9.3. Ocena funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu w świetle badań jakościowego i ilościowego
9.4. Analiza statystyczna zależności między oceną współpracy badanych przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu a wybranymi cechami badanych przedsiębiorstw
9.4.1. Współpraca z instytucjami a wielkość przedsiębiorstwa
9.4.2. Współpraca z instytucjami a staż rynkowy w UE
9.4.3. Współpraca z instytucjami a rodzaj prowadzonej działalności .
9.5. Nowe inicjatywy i ich ocena
9.6. Model współpracy podmiotów usługowych i Instytucji Otoczenia Biznesu
9.7. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł