Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Model biznesu w środowisku Smart World

Anna Adamik, Sandra Grabowska, Sebastian Saniuk
ISBN: 978-83-208-2532-9
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Smart World to specyficzne środowisko działania, które obejmuje swoimi wyrafinowanymi wymaganiami techniczno-technologicznymi, środowiskowymi, społecznymi i organizacyjnymi różne podmioty, systemy i rzeczy, w tym obiekty fizyczne, usługi cybernetyczne, świadomych społecznie i środowiskowo ludzi oraz sposób ich myślenia kognitywnego. Wiąże się ono z rosnącym zorientowaniem na tworzenie i wdrażanie takich proaktywnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które będą kształtowały coraz to lepsze jakościowo, a przy tym bardziej humanitarne i zrównoważone środowiskowo warunki funkcjonowania społecznego i gospodarczego. W Smart World hiperprzestrzeń ta staje się podstawową architekturą systemu skutecznych działań rynkowych. W związku z tym dynamiczny rozwój technologiczny oraz rozwiązania wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach skutkują zmianą paradygmatów zarządzania i potrzebą budowy nowych modeli biznesu. Nowoczesne modele biznesu powinny dążyć do zachowania równowagi między rozwojem inteligentnej technologii a poprawą jakości życia i uznawanymi wartościami w poszczególnych społeczeństwach. 
Celem książki jest podjęcie próby identyfikacji, charakterystyki i usystematyzowania elementów koncepcji Smart World, a także przedstawienie kluczowych dla współczesnych organizacji uwarunkowań skutecznego funkcjonowania w jej środowisku, które determinują architekturę nowoczesnych modeli biznesu. Opracowanie ma także służyć określeniu kierunków inteligentnego rozwoju środowisk biznesowych i okołobiznesowych dla potrzeb skuteczniejszego upowszechnienia wymagań współczesności i praktycznej realizacji towarzyszących temu procesowi zmian, w tym cyfryzacji, automatyzacji, usieciowania czy otwierania się współczesnego świata na szeroko pojętą współpracę oraz problemy środowiskowe i społeczne. Idea Smart World to bowiem nie tylko zastosowanie inteligentnych technologii w procesie projektowania, wytwarzania i dostarczania spersonalizowanych produktów i usług dla członków Społeczeństwa 5.0. To nie tylko realizacja inteligentnego usieciowania wszystkich ogniw łańcucha wartości i otwartość na komunikację, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zapisanymi w modelu biznesu 4.0. To także głębsze, inteligentnie ukierunkowane zaangażowanie organizacji w zrównoważenie środowiskowe i społeczne. Identyfikując megatrendy wynikające z środowiska Smart World w książce zaproponowano referencyjną architekturę modelu biznesu 4.0, której budowę oparto na filarach Przemysłu 4.0. Model biznesu 4.0 został zbudowany na architekturze technicznej i społecznej, które łączą odporne procesy w celu realizacji wartości dla klienta. Wysoce innowacyjna architektura modelu biznesu oparta jest na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Natomiast w architekturze społecznej uwypuklono aspekt zarządzania talentami, który jest silnie akcentowany w koncepcji Przemysłu 5.0. W opracowaniu szczególnie wiele uwagi poświęcono sektorowi MŚP i warunkom jego dostosowania do środowiska Smart World. Podjęte w opracowaniu rozważania wsparto praktycznymi przykładami z obszarów współczesnych smart organizacji, smart fabryk oraz cyber-fizycznych sieci przedsiębiorstw. 

Z uwagi na charakter i różnorodność przedstawionych rozważań książka może stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów, zwłaszcza kierunków: zarządzanie, inżynieria zarządzania, logistyka czy inżynieria produkcji oraz pokrewnych, a także służyć jako wsparcie procesów decyzyjnych i inwestycyjnych praktyków biznesu różnych branż. 

 

WSTĘP

 

1. SPECYFIKA ŚRODOWISKA SMART WORLD

1.1. Koncepcja Smart World

1.2. Wymagania techniczne i środowiskowe

1.3. Wyzwania społeczne i organizacyjne

 

2. ORGANIZACJE W SMART WORLD

2.1. Organizacja w erze przełomów, zmian i zrównoważonego rozwoju

2.2. Inteligencja organizacji – obszary, kierunki i dynamika rozwoju

2.3. Organizacje przyszłości w teorii i praktyce ery Smart World

 

3. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW W SMART WORLD

3.1. Proces budowy konkurencyjności w środowisku Smart World i jego elementy

3.2. Problemy i bariery procesu kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw – przegląd doświadczeń międzynarodowych

3.3. Źródła i strategie budowy przewagi konkurencyjnej w dobie Przemysłu 4.0 i środowiska Smart World

 

4. PERSONALIZACJA W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI I KONSUMPCJI W ŚRODOWISKU SMART WORLD

4.1. Koncepcja zrównoważonej produkcji i konsumpcji

4.2. Personalizacja jako efekt oczekiwań współczesnego klienta

4.3. Serwicyzacja produkcji przemysłowej jako nowa strategia funkcjonowania przedsiębiorstw

 

5. WYZWANIA DLA MODELI BIZNESU W DOBIE PRZEMYSŁU 4.0

5.1. Wiedza i kompetencje inżynierów i menedżerów – diagnoza wymagań

5.2. Współpraca sieciowa małych i średnich przedsiębiorstw – korzyści i obawy

5.3. Rozwój nowych modeli biznesu – analiza trendów

 

6. PROJEKT MODELU BIZNESU

6.1. Megatrendy

6.2. Filary technologiczne

6.3. Architektura modelu biznesu

6.4. Architektura techniczna

6.5. Architektura społeczna

6.6. Procesy

 

7. PLANOWANIE CYBER-FIZYCZNYCH SIECI PRODUKCYJNYCH DLA MODELI BIZNESU

7.1. Implementacja idei Przemysłu 4.0 dla networkingu przedsiębiorstw

7.2. Model platformy integracji klienta i producenta

7.3. Koncepcja metodyki prototypowania sieci przedsiębiorstw

 

8. INNOWACYJNOŚĆ MODELU BIZNESU

8.1. Orientacja na proces kreowania innowacji

8.2. Transformacja biznesu – nowa era innowacji

8.3. Innowacyjne elementy modelu biznesu na bazie Canvas

8.4. Zarządzanie talentami jako element architektury społecznej

 

9. WARTOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MODELU BIZNESU

9.1. Kreowanie wartości poprzez model biznesu

9.2. Źródła przewagi konkurencyjnej modelu biznesu

9.3. Strategiczna karta wyników

9.4. Kluczowe wskaźniki efektywności

9.5. Weryfikacja modelu – studium przypadku

 

10. PRAKTYCZNE ASPEKTY MODELI BIZNESU W ŚRODOWISKU SMART WORLD

10.1. Środowisko Smart World

10.2. Fabryki przyszłości

10.3. Cyber-fizyczne sieci przedsiębiorstw

 

KIERUNKI ROZWOJU MODELI BIZNESU W ŚRODOWISKU SMART WORLD

 

BIBLIOGRAFIA

SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

INDEKS

Anna Adamik
Anna Adamik

Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ - jest profesorem w Instytucie Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, gdzie zainicjowała powstanie grupy badawczej „Problemy Organizacji ery Industry 4.0” (OPI 4.0 Research Group). Od ponad 25 lat jest nauczycielem akademickim, pracownikiem naukowym, redaktorem, autorem oraz recenzentem tekstów naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych, w tym indeksowanych na JCR, WoS, czy Scopus. Wielokrotnie pełniła funkcje członka rad programowych i komitetów organizacyjnych konferencji związanych z problematyką zarządzania m.in. zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie w MSP itp. Jej zainteresowania badawcze są związane z poszukiwaniami sposobów na łączenie aspektów technologicznych z zagadnieniami z zakresu nowoczesnego, dynamicznego, inteligentnego zarządzania, jak również z łączeniem teorii zarządzania ze współczesną praktyką gospodarczą, poznawaniem i kreowaniem możliwości wsparcia procesów zarządzania nowymi technologiami, zrozumieniem fenomenu działania i skuteczności SMART ORGANIZATIONS oraz SMART WORLD. Skupia się także na obserwacji, analizie, ocenie i próbie wspierania rozwoju relacji budujących przewagę konkurencyjną i podnoszących konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza poprzez szeroko pojętą współpracę, zrównoważony rozwój oraz CSR. Jest autorką blisko 150 artykułów z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego, nauk o organizacji, rozwoju organizacji i ich konkurencyjności, zwłaszcza w dobie Przemysłu 4.0. i SMART WORLD. Jest też członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. EBES, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SOOIPP. Efekty jej działalności badawczej można śledzić pod adresem https://www.researchgate.net/profile/Anna_Adamik oraz pod identyfikatorem ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6007-5675

 
Sandra Grabowska
Sandra Grabowska

Dr inż. Sandra Grabowska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od 2014 r. adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w problematyce modeli biznesu, nowoczesnych formach zarządzania, modelowania procesów biznesowych i zagadnieniach związanych z Czwartą Rewolucją Przemysłową (szczególnie zrównoważonym rozwojem, kompetencjami inżynierów przyszłości i kreowaniem odpornych łańcuchów wartości). Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, rad naukowych konferencji i czasopism. Aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by łączyć naukę z biznesem. Doradca biznesowy, uczestniczka staży, autorka i współautorka blisko 90 publikacji naukowych, w tym: artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, rozdziałów monografii i książek. Od roku 2017 jest członkiem Rady Ekspertów Merytorycznych Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

 

Sebastian Saniuk
Sebastian Saniuk

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ - jest zatrudniony jako profesor i kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji, logistyki w tym zastosowania nowoczesnych metod doskonalenia procesów i systemów produkcyjnych i logistycznych, implementacji koncepcji Przemysłu 4.0, modelowania cyber-fizycznych sieci produkcyjnych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w ponad 260 publikacjach naukowych zawartych w krajowych i zagranicznych monografiach, materiałach konferencyjnych oraz znaczących czasopismach indeksowanych w bazach WoS i Scopus. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem wielu krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz pełni funkcję członka komitetów programowych licznych krajowych i zagranicznych konferencji związanych z problematyką zarządzania i inżynierii produkcji. Jest autorem licznych ekspertyz o innowacyjności rozwiązań logistycznych i przemysłowych realizowanych dla przedsiębiorstw logistycznych i produkcyjnych. Współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa biznesowego i zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 
Od wielu lat jest członkiem European Aliance for Innovation EAI, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2015 r. jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. 

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł