Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Jurand Bień
ISBN: 978-83-208-2431-5
Rok wydania: październik 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są korzystne dla środowiska naturalnego, określa się, w potocznym języku, jako działania ekologiczne. W książce przedstawiono narzędzia prawne związane z ochroną środowiska i ekologią, cele i zadania, a także instrumenty polityki ekologicznej państwa. W celu właściwego zobrazowania problemów środowiska w podręczniku zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia z zakresu chemii środowiska i ekologii. Szczególnie istotne wydają się omówienie zagadnień dotyczących zagrożeń środowiska oraz współczesne propozycje świata nauki i techniki na ich zmniejszenie. W rozdziale dotyczącym zagrożeń przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje. Ukazane zostały również zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia środowiska przez źródła zarówno naturalne, jak i antropogenicze, a także obszary zagrożeń ekologicznych. W dalszej części zaprezentowano wybrane propozycje zmniejszenia tych zagrożeń, a wśród nich np. zasady ,,zielonej chemii’’. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wszelkie działania dotyczące ochrony środowiska i eliminacji jego zagrożeń to procesy długotrwałe, wymagające współpracy wielu podmiotów, stanowiące jedno z najistotniejszych zadań naszych czasów, ponieważ to od nich zależy jakość życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Działania proekologiczne to nie tylko sformalizowana polityka krajowa i unijna, ale także określone działania edukacyjne. Dlatego w książce został poruszony również temat edukacji ekologicznej. Ukazano także bariery edukacyjne, a więc główne trudności w przekazywaniu wiedzy ekologicznej, do których należą powszechny brak podstawowej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i nieznajomość funkcjonowania struktur przyrodniczych oraz konsumpcyjne nastawienie do tworów i zasobów przyrody. Znaczącą rolę w edukacji na rzecz ochrony przyrody i środowiska człowieka odgrywają instytucje państwowe i organizacje społeczne, wspierające i propagujące idee oraz postawy proekologiczne. Celem książki jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy oraz wskazanie na potrzeby działań ekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju we wszystkich aspektach działalności człowieka. Treści zostały przedstawione w sposób typowy dla publikacji podręcznikowych, a więc od informacji podstawowych po bardziej ogólne i skomplikowane. Natomiast pytania kontrolne umieszczone na końcu każdego rozdziału dają możliwość samodzielnego sprawdzenia wiedzy.

Podręcznik został przygotowany z myślą o osobach studiujących na kierunku studiów ,,zarządzanie i inżynieria produkcji’’, dlatego omawiane treści nie pokrywają się z systematycznym wykładem ekologii rozumianej jako nauka o zależnościach decydujących o liczebności i rozmieszczeniu organizmów. Wybrane i omówione zostały te obszary ekologii i nauki o ochronie środowiska, które, zdaniem Autorów, stanowią podstawową wiedzę, jaką powinien mieć każdy inżynier. Podręcznik jest też dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zawiązanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Przyswojenie i zrozumienie zawartych w nim treści dają możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz wyczulają na dbałość o środowisko naturalne. Przestudiowanie zawartego materiału powinno zachęcić do dalszego zgłębiania ekologii.

 

Andrzej Misiołek

Dr hab. Andrzej Misiołek jest profesorem na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prowadzi tam wykłady i seminaria z chemii, chemii środowiska, ekologii oraz zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych obejmuje chemię środowiska i ekologię oraz filozofię w nauce i filozofię przyrody. Jest autorem i współredaktorem wielu książek i publikacji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i rozwijaniu niepublicznych uczelni wyższych, a także w zarządzaniu nimi. Pełnił funkcje prodziekana, prorektora (1998-2001) oraz rektora (2001-2005). Od 1983 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 1992 r. – członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 2011 został powołany przez Prezydenta RP na kolejną kadencję do Narodowej Rady Ekologicznej. Jest członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Edward Kowal

Prof. dr hab. inż. Edward Kowal jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie na kierunkach „bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Obszar jego zainteresowań badawczych i współpracy z organizacjami obejmuje ergonomiczne i ekologiczne kształtowanie środowiska w aspekcie ekonomicznym na gruncie systemów zarządzania jakością (głównie norm PN ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskiem oraz norm PN ISO 18000 dotyczących zarządzania jakością bhp i ryzykiem zawodowym). Przedmiotem jego szczegółowych badań jest wpływ warunków pracy i wieku pracowników na zmęczenie odzwierciedlane zmianą poziomu sprawności psychomotorycznej.

Jurand Bień

Dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Politechniki Częstochowskiej, od 1995r związany z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Od początku kariery naukowej swoje zainteresowania ukierunkował w tematyce związanej z gospodarką odpadami, technologiami ich przetwarzania, w szczególności termicznymi metodami przekształcania odpadów. Opublikował ponad sto oryginalnych i przeglądowych prac naukowych z tego zakresu. Wyniki prac wielokrotnie prezentował na szeregu konferencjach w kraju, jak i zagranicą. Jest także autorem i współautorem trzech skryptów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów kierunku inżynieria środowiska. Jest przewodniczącym Rady Programowej czasopisma Ekologia wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. Pracę naukową w zakresie inżynierii środowiska łączy ściśle z pracą dydaktyczną, i to nie tylko na polu uczelni, promując kolejne roczniki abiturientów ale również poprzez prowadzenie specjalistycznych kursów z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym z przeznaczeniem dla kadr samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie gospodarki odpadami, biegłym sądowym z tego zakresu oraz doradcą Ministra Transportu DGSA w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych transportem kołowym. Za całokształt pracy został uhonorowany przez Ministra Środowiska honorową odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł