Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzacych działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
ISBN: 978-83-208-1901-4
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
60.90
Zapytaj

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur państwowych i samorządowych, ani do działalności gospodarczej, można wyodrębnić organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawową działalnością jest wolontarystyczne zaangażowanie i które finansowane są z darowizn, subwencji i dotacji. Są to organizacje niedążące do uzyskania zysku lub zdobycia władzy. Sprawnie funkcjonujące państwo nie może obejść się bez aktywności obywatelskiej, która przejawia się w działaniach organizacji pozarządowych na rzecz dobra publicznego. Obecnie sektor organizacji pozarządowych w Polsce jest już bardzo różnorodny i podejmuje działania prawie we wszystkich dziedzinach życia, zajmując się pomocą społeczną, kulturą, edukacją, rozwojem lokalnym, ekologią, prawami człowieka, rozwojem przedsiębiorczości, ochroną zwierząt, prawami mniejszości. Ponad milion obywateli jest społecznie zaangażowanych w działania 63 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a dla przeszło 120 tys. osób jest to stałe miejsce pracy. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 45 tys. organizacji pozarządowych, z których 2/3 prowadzi aktywna działalność. Głównymi obszarami ich pracy są:
— działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji (20% działających organizacji),
— pomoc społeczna i charytatywna (17%),
— działalność edukacyjna i oświatowa (16%),
— sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycja (11%).
Jednostki wolontarystyczne nie są spółkami prawa handlowego i zwykle nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

1. Charakterystyka jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Kazimiera Winiarska)
1.1. Pojęcie jednostki nieprowadzacej działalności gospodarczej
1.2. Rodzaje jednostek nieprowadzacych działalności gospodarczej
1.3. Działalność statutowa a działalność gospodarcza
1.4. Uregulowania prawne w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości
 
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Ksenia Czubakowska)
2.1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2.2. Pojęcie ksiąg rachunkowych
2.3. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
2.4. Zakładowy plan kont
 
3. Dokumentowanie operacji gospodarczych (Ksenia Czubakowska)
3.1. Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych
3.2. Cechy prawidłowych dowodów księgowych
3.3. Kontrola dowodów księgowych
 
4. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji (Kazimiera Winiarska)
4.1. Pojęcie i zadania inwentaryzacji
4.2. Spis z natury
4.3. Potwierdzenie sald
4.4. Weryfikacja stanu księgowego
 
5. Ewidencja aktywów trwałych (Kazimiera Winiarska)
5.1. Klasyfikacja i wycena majątku trwałego
5.2. Zużycie majątku trwałego
5.3. Ewidencja zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych
5.4. Inwestycje długoterminowe
 
6. Ewidencja inwestycji krótkoterminowych (Kazimiera Winiarska)
6.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena inwestycji krótkoterminowych
6.2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
6.3. Inne Środki pieniężne
6.4. Pozostałe aktywa finansowe
 
7. Ewidencja rozrachunków i kredytów (Kazimiera Winiarska)
7.1. Klasyfikacja i wycena rozrachunków
7.2. Ewidencja rozrachunków z kontrahentami
7.3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
7.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
7.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków
7.6. Ewidencja kredytów
 
8. Ewidencja materiałów (Kazimiera Winiarska)
8.1. Klasyfikacja i wycena materiałów
8.2. Ewidencja zakupu materiałów
8.3. Ewidencja zużycia i sprzedaży materiałów
 
9. Ewidencja kosztów i przychodów (Ksenia Czubakowska)
9.1. Ewidencja kosztów i przychodów z działalności statutowej
9.2. Ewidencja kosztów administracyjnych
9.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9.4. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
 
10. Ewidencja funduszy, rezerw i funduszy specjalnych (Ksenia Czubakowska)
10.1. Rodzaje i ewidencja funduszy
10.2. Ewidencja rezerw
10.3. Fundusze specjalne
 
11. Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego (Ksenia Czubakowska)
11.1. Pojęcie i ustalanie wyniku finansowego
11.2. Ewidencja kosztów i przychodów finansowych
11.3. Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów
11.4. Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych
 
12. Sprawozdawczość finansowa (Ksenia Czubakowska)
12.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych
12.2. Bilans
12.3. Rachunek wyników
12.4. Informacja dodatkowa
12.5. Sprawozdania SOF
 
13. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunków (Kazimiera Winiarska)
13.1. Ochrona danych rachunkowych
13.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki
13.3. Odpowiedzialność głównego księgowego
 
14. Indeks typowych księgowań (Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska)
 
Literatura

Ksenia Czubakowska
Ksenia Czubakowska

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kieruje Katedrą Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka wielu publikacji naukowo-dydaktycznych. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu, rachunkowości organizacji pozarządowych, podatkach lokalnych, rachunku kosztów i wyników. Poza działalnością naukową uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kazimiera Winiarska

Profesor zwyczjny dr hab., kieruje Katedrą Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka lub współautorka ok. 400 publikacji naukowych. Przedmiotem jej zainteresowań są: rachunkowość finansowa, kontrola wewnętrzna, rachunkowość budżetowa, rachunkowość organizacji pozarządowych, rachunkowość podatkowa, rachunek kosztów i audyt wewnętrzny. Poza działalnością naukową uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł