Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Wiktor Gabrusewicz, Przemysław Gabrusewicz
ISBN: 978-83-208-2193-2
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne sprawozdanie finansowe. Zamyka ono rok działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie otwiera rok nowy.
Ze względu na duże znaczenie poznawcze i informacyjne rocznego sprawozdania finansowego w książce zostały zaprezentowane zasady jego sporządzania oraz główne jego elementy, tj.:

 

bilans,

 

rachunek zysków i strat,

 

rachunek przepływów pieniężnych,

 

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

 

informacje dodatkowe.

 

Książka będzie z pewnością cenną pomocą w poprawnym sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego i ułatwieniu zrozumienia jego wartości poznawczej. Jest adresowana zarówno do praktyków, jak i studentów kierunków finanse i rachunkowość, a także słuchaczy różnych profesjonalnych szkoleń

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

Rozdział 1
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Sprawozdawczość finansowa w systemie rachunkowości
1.2. Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako główny rodzaj sprawozdawczości finansowej
1.3. Użytkownicy rocznego sprawozdania finansowego
1.4. Cele rocznego sprawozdania finansowego
1.5. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.6. Cechy jakościowe rocznego sprawozdania finansowego
1.7. Klasyfikacja sprawozdań finansowych
1.8. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki i jego elementy
1.9. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

 

Rozdział 2
BILANS — WARTOŚĆ POZNAWCZA I INFORMACYJNA

2.1. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
2.2. Ogólna charakterystyka aktywów i pasywów
2.3. Aktywa trwałe
2.3.1. Wartości niematerialne i prawne
2.3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.3.2.1. Istota i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
2.3.2.2. Środki trwałe
2.3.2.3. Środki trwałe w budowie
2.3.3. Należności długoterminowe
2.3.4. Inwestycje długoterminowe
2.3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.4. Aktywa obrotowe
2.4.1. Zapasy
2.4.2. Należności krótkoterminowe
2.4.3. Inwestycje krótkoterminowe
2.4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.5. Kapitał (fundusz) własny
2.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

Rozdział 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3.1. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
3.2. Zasady i metody sporządzania rachunku zysków i strat
3.3. Formy rachunku zysków i strat
3.4. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży
3.4.1. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat
3.4.2. Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
3.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz wynik z działalności operacyjnej
3.6. Przychody i koszty finansowe oraz wynik z działalności gospodarczej
3.7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz wynik brutto .
3.8. Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz wynik netto
3.9. Rozliczenie wyniku finansowego

 

Rozdział 4
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

4.1. Istota i znaczenie rachunku przepływów pieniężnych
4.2. Rodzaje działalności przedsiębiorstwa w rachunku przepływów pieniężnych
4.3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4.4. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
4.5. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
4.6. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
4.7. Pozycje podsumowujące w rachunku przepływów pieniężnych

 

Rozdział 5
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

5.1. Istota i wartość informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.2. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.3. Przykład zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

Rozdział 6
INFORMACJA DODATKOWA

6.1. Istota, funkcje i struktura informacji dodatkowej
6.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
6.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

ZAŁĄCZNIKI

 

LITERATURA

Wiktor Gabrusewicz
Wiktor Gabrusewicz

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do 2012 r., Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o. WLKP, Członek Zarządu Głównego SKwP, biegły rewident. Zainteresowania badawcze: rachunkowość finansowa i zarządcza, rewizja finansowa. Łączy teorię z praktyką rachunkowości. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz wielu artykułów z rachunkowości i analizy finansowej. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł