Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska
ISBN: 978-83208-1903-8
Liczba stron: 440
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
73.90
Zapytaj

Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu, wycenie i prezentacji informacji majątkowo-finansowej w rachunkowości. Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.
Prof. Teresa Martyniuk i Danuta Małkowska zaprezentowały problemy zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego, jak i podatkowego. Problematyka każdego rozdziału została zilustrowana przykładami. W końcowej części każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.
Publikacja jest kierowana przede wszystkim do osób pragnących zgłębić zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji i prezentacji informacji w sprawozdawczości finansowej. Stanowi ona praktyczny poradnik dla pracowników służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i biegłych rewidentów Może być wykorzystywana także jako podręcznik dla studentów studiów ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kształcących samodzielnych księgowych.

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP
 
ROZDZIAŁ 1. Wycena aktywów i pasywów w rachunkowości
1.1. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
1.1.1. Wycena bieżąca
1.1.2. Wycena bilansowa
1.2. Utrata wartości aktywów
1.2.1. Istota i przesłanki utraty wartości aktywów
1.2.2. Odpisy aktualizujące wycenę aktywów spowodowane utratą wartości
 
ROZDZIAŁ 2. Inwestycje
2.1. Definicja i podział inwestycji
2.2. Inwestycje krótkoterminowe
2.2.1. Charakterystyka i struktura inwestycji krótkoterminowych
2.2.2. Zasady wyceny i ewidencji inwestycji krótkoterminowych
2.3. Inwestycje długoterminowe
2.3.1. Charakterystyka i struktura inwestycji długoterminowych
2.3.2. Długoterminowe aktywa finansowe w księgach rachunkowych
2.3.3. Inwestycje w nieruchomości w księgach rachunkowych
2.3.4. Wycena inwestycji długoterminowych a odroczony podatek dochodowy
 
ROZDZIAŁ 3. Rozrachunki, roszczenia i rozliczenia
3.1. Ogólna charakterystyka rozrachunków
3.2. Rozrachunki publicznoprawne
3.2.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług VAT
3.2.2. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
3.3. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
3.3.1. Istota i ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług
3.3.2. Odpisy aktualizujące wartość należności
3.3.3. Należności przedawnione i egzekwowane na drodze sądowej
3.3.4. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym
3.4. Rozrachunki z pracownikami
3.4.1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
3.4.2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
3.5. Pozostałe rozrachunki
3.6. Rezerwy na zobowiązania
3.6.1. Ogólna charakterystyka rezerw
3.6.2. Rezerwy w księgach rachunkowych
3.7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.7.1. Istota i zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów
3.7.2. Przychody przyszłych okresów w księgach rachunkowych
3.8. Rozrachunki w walucie obcej
3.8.1. Ogólne zasady wyceny rozrachunków zagranicznych
3.8.2. Różnice kursowe w księgach rachunkowych
 
ROZDZIAŁ 4. Obrót materiałowy i towarowy
4.1. Istota i rodzaje ewidencji rzeczowych składników obrotowych
4.2. Materiały w księgach rachunkowych
4.2.1. Wycena i ewidencja obrotu materiałowego
4.2.2. Transakcje zakupu i ich rozliczenie
4.2.3. Odpisy aktualizujące wartość materiałów
4.2.4. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów
4.3. Towary w księgach rachunkowych
4.3.1. Istota i formy obrotu towarowego
4.3.2. Rodzaje cen w obrocie towarowym
4.3.3. Ewidencja obrotu towarowego
4.3.4. Aktualizacja wartości towarów
4.3.5. Ewidencja kosztów działalności handlowej
4.4. Towarowy obrót zagraniczny w księgach rachunkowych
4.4.1. Eksport towarów
4.4.2. Import towarów
4.5. Obrót towarami wewnątrz Unii Europejskiej
4.5.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
4.5.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.5.3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
4.5.4. Rejestracja podatników na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
4.6. Reklamacje z tytułu dostaw i usług
4.6.1. Istota i rodzaje reklamacji
4.6.2. Dokumentacja i ewidencja reklamacji
 
ROZDZIAŁ 5. Rzeczowe aktywa trwałe
5.1. Środki trwałe w księgach rachunkowych
5.1.1. Istota i podział środków trwałych
5.1.2. Wartość początkowa środków trwałych
5.1.3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych
5.1.4. Środki trwałe w budowie
5.2. Dokumentacja i ewidencja obrotu środkami trwałymi
5.2.1. Zasady dokumentacji i ewidencji środków trwałych
5.2.2. Zakup i sprzedaż środków trwałych
5.2.3. Aport środków trwałych
5.2.4. Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie środków trwałych
5.2.5. Likwidacja środków trwałych
5.3. Amortyzacja środków trwałych
5.3.1. Zasady amortyzacji
5.3.2. Metody amortyzacji
5.3.3. Amortyzacja a obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
5.4. Leasing środków trwałych
5.4.1. Istota leasingu w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych
5.4.2. Leasing środków trwałych w księgach rachunkowych
 
ROZDZIAŁ 6. Wartości niematerialne i prawne
6.1. Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
6.1.1. Istota i podział wartości niematerialnych i prawnych
6.1.2. Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
6.1.3. Trwała utrata wartości niematerialnych i prawnych
6.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 
ROZDZIAŁ 7. Inwentaryzacja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
7.1. Inwentaryzacja według ustawy o rachunkowości
7.1.1. Istota i zadania inwentaryzacji
7.1.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji
7.1.3. Dokumentacja i metody inwentaryzacji
7.2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury
7.2.1. Prace organizacyjne związane ze spisem z natury
7.2.2. Wycena inwentaryzowanych składników
7.2.3. Zakończenie i rozliczenie spisu z natury
7.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
7.3.1. Istota i podział różnic inwentaryzacyjnych
7.3.2. Niedobory i odszkodowania w regulacjach podatkowych
7.3.3. Ewidencja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 
ROZDZIAŁ 8. Wynik finansowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
8.1. Ogólne zasady ustalania wyniku finansowego
8.2. Bilansowe i podatkowe ustalenie podatku dochodowego
8.3. Podatek dochodowy w księgach rachunkowych
8.3.1. Bieżący podatek dochodowy
8.3.2. Odroczony podatek dochodowy
8.4. Roczne sprawozdanie finansowe
8.4.1. Istota i zakres sprawozdania finansowego
8.4.2. Przygotowanie i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
8.4.3. Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego
8.5. Podział zysku lub pokrycie straty
8.5.1. Wynik finansowy netto w księgach rachunkowych
8.5.2. Podział zysku netto
8.5.3. Pokrycie straty netto
8.6. Ocena sytuacji finansowej podmiotu
8.6.1. Bilans jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
8.6.2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków i strat
 
LITERATURA

Teresa Martyniuk

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany, rektor Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, pracownik Katedry Rachunkowości UG. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji ds. Doskonalenia Zasad i Norm Rachunkowości przy RN SKwP. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej różnych form ewidencji podatkowej, wyceny i ewidencji majątku trwałego oraz rachunku kosztów.

Redaktorka i współautorka komentarza do ustawy o rachunkowości, a także autorka takich publikacji, jak: Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie, Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT, Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Rachunek kosztów w praktyce, oraz współautorka Zaawansowana rachunkowość finansowa (PWE, 2010).

Danuta Małkowska

Wykładowca w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Sopockiej Szkoły Wyższej. Doświadczony praktyk z zakresu rachunkowości finansowej, rozliczeń wynagrodzeń i prawa pracy. Autorka książek: Inwentaryzacja od A do Z, Kadry i płace, Rachunkowość od podstaw oraz współautorka Zaawansowana rachunkowośc finansowa (PWE, 2010).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy