Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji

Agnieszka Barcik
ISBN: 978-83-208-2342-4
eISBN: 978-83-208-2373-8
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
47.90
liczba egzemplarzy:

Głównym celem pracy jest poznanie, zrozumienie i opis oraz wyjaśnienie specyfiki i znaczenia kapitału intelektualnego oraz integrującej roli instrumentu compliance w procesie dochodzenia do doskonałości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, przez pryzmat wagi — doniosłości w tym procesie liderów charakteryzujących się szczególnymi kompetencjami moralnymi, nadającymi racjonalny kierunek postępowaniu liderów, a tym samym rozwojowi organizacji jako społecznie odpowiedzialnej. 

W rozdziale pierwszym zidentyfikowano trendy i tendencje determinujące zarządzanie przedsiębiorstwami w kierunku osiągania przez nie wizji społecznie odpowiedzialnych organizacji. Punkt odniesienia w tym zakresie stanowiły konstatacje związane z etycznymi i społecznymi uwarunkowaniami zarządzania współczesnymi organizacjami. Rozdział drugi został ukierunkowany przede wszystkim na prezentację zagadnień związanych z problematyką kapitału intelektualnego w aspekcie jego roli w konstytuowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji. W rozdziale trzecim skupiono się na mechanizmie compliance z perspektywy jego integrujących funkcji w systemach społecznej odpowiedzialności organizacji. Rozważania podjęte w rozdziale czwartym, stanowią wprowadzenie do części empirycznej pracy. Autorka konstruuje metodykę badań własnych wraz z procedurą procesu badawczego. W rozdziale piątym skupiono się na prezentacji wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę. Sprecyzowano w nim metodę badawczą zastosowaną w badaniu case study i w badaniu ilościowym. Opisane rozdziały pracy stanowią kanwę opracowania w rozdziale ostatnim, szóstym, koncepcji Modelu Dochodzenia do Doskonałości Systemów Społecznej Odpowiedzialności. Charakterystyka autorskiego modelu poprzedzona została przedstawieniem głównych założeń teoretycznych, stanowiących podbudowę modelu. W rozdziale przedstawiono także rekomendacje wynikające z modelu, W zakończeniu zamieszczono wnioski będące wynikiem przeprowadzonych rozważań teoretyczno-empirycznych w zakresie podjętego tematu, a także przesłanki dla przyszłych poszukiwań badawczych związanych z konstytuowaniem procesów dochodzenia do doskonałości społecznej odpowiedzialności.

 

Spis treści

Wprowadzenie 

1. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne wzorem współczesnych organizacji
1.1. Etyczny i społeczny wymiar zarządzania współczesnymi organizacjami
1.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym
1.3. Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw — w kierunku doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności
1.4. Instrumenty doskonalenia systemów społecznej odpowiedzialności w kontekście ich integracji 

2. Lider procesu społecznej odpowiedzialności kluczowym podmiotem sprawczym tworzenia i rozwoju kapitału intelektualnego w organizacji
2.1. Kapitał intelektualny determinantą konstytuowania procesu doskonałości społecznej odpowiedzialności 
2.2. Rola i atrybuty lidera w organizacjach społecznie odpowiedzialnych 
2.3. Zaufanie jako kluczowy element procesu dochodzenia do doskonałości społecznej odpowiedzialności 

3. Compliance instrumentem integrującym systemy społecznej odpowiedzialności w organizacji 
3.1. Compliance — pojęcie, znaczenie i aktualny stan rozwoju 
3.2. System zarządzania compliance w organizacjach społecznie odpowiedzialnych 
3.3. Kultura i wartości compliance w organizacji 
3.4. Compliance w organizacji bankowej 

4. Metodologia badań 
4.1. Aktualne problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu w kontekście potrzeb badawczych podejmowanych w opracowaniu 
4.2. Metodyka badań własnych 

5. Doskonałość systemów społecznej odpowiedzialności w świetle badań empirycznych 
5.1. Doskonałość systemów społecznej odpowiedzialności — studium przypadku 
5.1.1. Przesłanki doboru przypadków do analizy i etapy badań jakościowych 
5.1.2. Charakterystyka/przebieg i wyniki I etapu badań jakościowych
5.1.3. Charakterystyka/przebieg i wyniki II etapu badań jakościowych 
5.1.4. Podsumowanie analizowanych przypadków. Dyskusja na temat uzyskanych wyników. Zdefiniowanie obszarów badawczych wraz z hipotezami dla badań ilościowych 
5.2. Doskonałość systemów społecznej odpowiedzialności — badania ilościowe 
5.2.1. Projekt badań i charakterystyka próby badawczej
5.2.2. Omówienie wyników badań i weryfikacja hipotez badawczych 

6. Model procesu dochodzenia do doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności. Rekomendacje dla praktyki zarządzania 
6.1. Założenia teoretyczne modelu 
6.2. Koncepcja autorskiego Modelu Dochodzenia do Doskonałości Systemów Społecznej Odpowiedzialności 
6.2.1. Doskonałość strategiczna
6.2.2. Doskonałość przywództwa — lidera społecznej odpowiedzialności 
6.2.3. Doskonałość postaw i zachowań członków organizacji i innych interesariuszy oparta na wiarygodności — zaufaniu 
6.2.4. Doskonałość struktur organizacyjnych i systemów/instrumentarium zarządzania społeczną odpowiedzialnością 

Zakończenie

Załącznik 

Bibliografa 

Spis rysunków 

Spis tablic 

Agnieszka Barcik
Agnieszka Barcik

Agnieszka Barcik – adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, doktor nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej, doradczej i szkoleniowej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych. Autorski (i we współautorstwie) dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości, systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) i prawnych aspektów zarządzania, a także aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz seminariach z zakresu zarządzania. Prowadzone przez nią badania naukowe mają często wymiar interdyscyplinarny, łącząc dorobek nauk o zarządzaniu z dorobkiem nauk prawnych. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł