Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Projektowanie strategii innowacji

Mariusz Sołtysik
ISBN: 978-83-208-2430-8
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
Zapytaj

Autor podejmuje kluczowy dla nauk społecznych, a w ich ramach dla nauk o zarządzaniu, problem rozwoju przedsiębiorstw, którego rozwiązanie wymaga zastosowanie odpowiedniej strategii innowacji. Problem podjęty przez Autora uważam za bardzo interesujący i ważny zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autor zaprezentował szeroki przegląd literatury. Uwzględnił aktualny stan wiedzy i wykazał się umiejętnościami dobrego przeprowadzenia badań i opracowania jego wyników.
Z recenzji prof. dr hab. Joanny Paliszkiewicz

W świetle niesłabnącego zainteresowania problematyką innowacji oraz wskazywanej przez teoretyków i praktyków potrzeby uzasadnienia efektywności wysiłków organizacyjnych związanych z ich tworzeniem podjęta w przedłożonej do oceny monografii problematyka nacechowana jest walorami nowości i oryginalności. W szczególności powodują to trafnie zidentyfikowane, zrozumiane i wyjaśnione w jej treści zjawiska wskazujące na możliwość kształtowania procesu tworzenia innowacji w środowisku organizacyjnym. Zaprezentowane wyniki badań w aspekcie dotychczasowego stanu badań w tym obszarze pokazują w sposób jednoznaczny wkład Autora w rozwój nauk o zarządzaniu. Z kolei wskazane implikacje praktyczne (menedżerskie) stanowią istotne przesłanie dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, a wskazane obszary działań doskonalących mogą w przyszłości być odpowiednio rozwinięte na etapie aplikacji w konkretnych organizacjach, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.
Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Karpacza

Mariusz Sołtysik

Dr Mariusz Sołtysik - adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Ukończył studia podyplomowe: Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami innowacyjnymi.
Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz projektowania strategii organizacyjnych.

Uczestnik Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Techmatstrateg. Wykonawca w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym programu Lider. Wykonawca w programie H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio-based products and processes.
Uczestnik projektów, których celem było utworzenie sieci połączeń pomiędzy naukowcami a przedsiębiorstwami. Wykonawca oraz kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lider naukowy w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej.
Tutor w programie Szkoła orłów, finansowanym przez MNiSW, wykonawca w programie POWER: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój, pt. Zintegrowany Program Rozwoju UEK.
Wykonawca prac zleconych dla przedsiębiorstw, w zakresie opracowania planów wieloletnich, strategii zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania struktur organizacyjnych oraz doskonalenia systemów zarządzania.

Członek zespołu ekspertów w ocenie merytorycznej w m.in. dziedzinach: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Zaawansowane usługi wsparcia  dla MŚP, zarządzania i projektowania. Członek zespołu ekspertów w ocenie technicznej wniosków o dofinasowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PO IR). V-ce przewodniczący Małopolskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association. Członek stowarzyszenia International Society for Professional Innovation Management. Przedstawiciel UEK w Klastrze Life Science Kraków.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł