Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie dla inżynierów

Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska, Elżbieta Krajewska-Bińczyk
ISBN: 978-83-208-2003-4
eISBN: 978-83-208-2116-1
Liczba stron: 292
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
49.90
liczba egzemplarzy:

Zarządzanie, czyli zmniejszanie niepewności działania przez podejmowanie trafnych decyzji, nie ogranicza się głównie do koordynacji, nadzoru i kontroli, ale obejmuje także funkcje planowania, kierowania, projektowania i zmieniania [Mikołajczyk 2010, s. 275]. Organizacje funkcjonujące w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu wymagają bowiem liderów transformacyjnych [Tichy, Devanna 1986] i stałego doskonalenia. Planowanie i wdrażanie zmian to domena zadań współczesnego inżyniera — projektanta i coraz częściej lidera zmian.
Wiedza na temat organizacji i zarządzania (przedmiot omawianej tu dyscypliny naukowej), zdobywana podczas studiów, ma umożliwić uchwycenie i zrozumienie zarówno porządku, jak i sprzeczności, a czasem wręcz paradoksów organizacyjnych. Wiedza taka jest, w pewnym zakresie, niezbędna każdemu człowiekowi. Organizacje są bowiem tworami powszechnymi. Tworzą one materię życia społecznego, a w nim — świata biznesu. Jest to, jak sądzą specjaliści w zakresie zarządzania, „świat systemów otwartych, formalnych struktur i oddziałujących na siebie całości społeczno-technicznych. Jest to świat zorganizowany, ale nie do końca. Pozostaje w nim wiele miejsc dla działań spontanicznych, emocjonalnych, często irracjonalnych, zarówno ze względu na cele organizacji, jak i poszczególnych jej uczestników” [Koźmiński, Piotrowski 1995, s. 11].
Aby rozwijać w inżynierach wrażliwość na złożoność i różnorodność rzeczywistości organizacyjnej, którą muszą oni rozumieć, aby skutecznie sobie z nią (w niej) w późniejszym życiu radzić, wiedza teoretyczna o organizacji i zarządzaniu powinna być stale uzupełniana przez doświadczenia praktyczne. Zarządzanie organizacjami wymaga bowiem wiedzy akademickiej o organizacji, ale także wiedzy, jak się uczyć zarządzać i szlifować posiadany talent kierowniczy już w praktyce. Nigdzie, tak jak w organizacji, powiedzenie, że „praktyka czyni mistrza” nie wydaje się być bardziej adekwatne. Adeptów zarządzania należy zatem „wyposażyć” w instrumenty zarządzania — koncepcje, metody i techniki adekwatne do różnych sytuacji organizacyjnych, pozwalające na urzeczywistnienie zamierzeń organizacyjnych. Instrumenty te odwołują się do idei powstałych na gruncie wielu dyscyplin naukowych ścisłych i humanistycznych. „Specyficzne DNA współczesnych metod tkwi w ogólnych, klasycznych zasadach naukowej organizacji” [Błaszczak, Czekaj 2010, s. 473].
 

Prezentowany podręcznik pełni funkcję przewodnika po złożonych problemach zarządzania organizacjami w burzliwym świecie biznesu i w społeczeństwie sieci.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Zarządzanie wczoraj i dziś
1.1. Istota i funkcje zarządzania
1.1.1. Definicje zarządzania
1.1.2. Cele i potrzeba zarządzania
1.1.3. Funkcje i zasady zarządzania
1.1.4. Procesy informacyjno-decyzyjne zarządzania
1.2. Nauka o zarządzaniu
1.2.1. Kształtowanie się nauki o zarządzaniu jako dyscypliny naukowej
1.2.2. Multidyscyplinarny charakter nauki o zarządzaniu
1.2.3. Teoria i praktyka w nauce o zarządzaniu
1.3. Historyczny kontekst zarządzania — ewolucja poglądów i szkół
1.3.1. Nurt mechanistyczno-praktyczny w nauce o zarządzaniu
1.3.2. Nurt społeczno-organiczny w nauce o zarządzaniu
1.4. Pytania kontrolne
 
Rozdział 2. Środowisko organizacyjne i budowanie ładu organizacyjnego
2.1. Otoczenie organizacji i jego rodzaje
2.1.1. Definicje i rodzaje otoczenia organizacji
2.1.2. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji
2.1.3. Instytucje w otoczeniu jako obiekt zarządzania
2.2. Otoczenie jako generator zmian
2.2.1. Dynamika zmian otoczenia
2.2.2. Zarządzanie brakiem ciągłości
2.2.3. Kryteria ładu organizacyjnego
2.3. Nadzór korporacyjny
2.3.1. Pojęcie, geneza i funkcje nadzoru korporacyjnego
2.3.2. Modele nadzoru korporacyjnego
2.4. Pytania kontrolne
 
Rozdział 3. Organizacje
3.1. Cele, atrybuty i rodzaje organizacji
3.1.1. Definiowanie i atrybuty organizacji
3.1.2. Kryteria podziału i rodzaje organizacji
3.1.3. Cele organizacji
3.2. Struktury organizacyjne i ich projektowanie
3.2.1. Istota struktury organizacyjnej
3.2.2. Determinanty struktur organizacyjnych
3.2.3. Zasady i metody projektowania struktur organizacyjnych
3.2.4. Kryteria podziału i podstawowe typy struktur organizacyjnych
3.2.5. Struktury formalne i nieformalne
3.3. Organizacja produkcyjna
3.3.1. Procesy realizowane w organizacji produkcyjnej
3.3.2. Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji produkcyjnej
3.3.3. Procesy zarządzania produkcją
3.4. Tożsamość i kultura organizacji
3.4.1. Pojęcia tożsamości i kultury organizacyjnej
3.4.2. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
3.4.3. Formowanie i przekształcanie kultury organizacyjnej
3.4.4. Etyka w zarządzaniu
3.5. Dynamika rozwoju organizacji
3.5.1. Istota zmian organizacyjnych
3.5.2. Rodzaje zmian organizacyjnych
3.5.3. Proces i modele zmieniania
3.6. Modele organizacji w erze informatyzacji i wiedzy
3.6.1. Organizacja w ruchu
3.6.2. Organizacja procesowa
3.6.3. Organizacja ucząca się
3.6.4. Organizacja inteligentna
3.6.5. Organizacja sieciowa
3.6.6. Organizacja wirtualna
3.6.7. Organizacja fraktalna
3.7. Pytania kontrolne
 
Rozdział 4. Role i kompetencje kierownika w organizacji
4.1. Procesy kierowania i przewodzenia w organizacji
4.1.1. Istota pracy kierowniczej. Kierownik i przywódca
4.1.2. Definicja pojęć władzy i wpływu w organizacjach
4.1.3. Kierowanie zachowaniami w organizacji
4.2. Role menedżerów i ich zadania w organizacji
4.2.1. Tradycyjne i nowe role kierownicze
4.2.2. Procesy informacyjno-decyzyjne w pracy zawodowej inżyniera
4.3. Style kierowania
4.3.1. Koncepcje uniwersalnych stylów kierowania
4.3.2. Sytuacyjne koncepcje stylów
4.3.3. Style kierowania: transformacyjny i transakcyjny
4.3.4. Skuteczność stylów kierowania
4.4. Decyzje kierownicze i ich uwarunkowania
4.4.1. Definicja decyzji
4.4.2. Rodzaje decyzji i techniki podejmowania decyzji
4.4.3. Teorie decyzji i racjonalne podejście do podejmowania decyzji
4.4.4. Uwarunkowania decyzji kierowniczych
4.4.5. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji kierowniczych
4.4.6. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych
4.4.7. Kompetencje kierownicze i ich doskonalenie
4.4.8. Doskonalenie wybranych umiejętności kierowniczych
4.4.9. Style uczenia się i metody doskonalenia kadry kierowniczej
4.5. Pytania kontrolne
 
Rozdział 5. Zarządzanie zasobami organizacji
5.1. Klasyfikacja zasobów organizacji
5.2. Zintegrowane podejście do zarządzania zasobami organizacji
5.3. Zarządzanie zasobami finansowymi
5.3.1. Rodzaje zasobów finansowych
5.3.2. Cele i zadania zarządzania zasobami finansowymi
5.4. Zarządzanie zasobami rzeczowymi
5.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5.5.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi
5.5.2. Ludzie — zasoby czy kapitał firmy?
5.5.3. Ewolucja poglądów i wyodrębnianie się szkół ZZL
5.5.4. System i proces zarządzania zasobami ludzkimi
5.5.5. Budowanie zespołów i wykorzystywanie synergii
5.5.6. Planowanie zatrudnienia i dobór personelu
5.5.7. Zatrzymywanie pracowników. Budowanie systemu motywacyjnego — ocenianie, wynagradzanie, uczenie i rozwój
5.5.8. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Pomiar i sprawozdawczość
5.6. Zarządzanie zasobami niematerialnymi
5.6.1. Definiowanie zasobów niematerialnych
5.6.2. Zadania zarządzania zasobami niematerialnymi
5.7. Pytania kontrolne
 
Rozdział 6. Współczesne generacje badaczy i trendy w nauce o zarządzaniu
6.1. Generacje badaczy i trendy w nauce o zarządzaniu
6.1.1. Generacje badaczy zjawisk organizacyjnych
6.1.2. Kierunki badań w nauce o zarządzaniu
6.1.3. Koncepcje zarządzania w społeczeństwie sieci
6.1.4. Krytyczne ujęcie problemów zarządzania
6.1.5. Trendy w nauce o zarządzaniu
6.2. Zarządzanie międzynarodowe
6.2.1. Uwarunkowania i cechy zarządzania międzynarodowego
6.2.2. Formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
6.2.3. Zarządzanie międzykulturowe
6.2.4. Menedżer globalny — menedżerem przyszłości
6.3. Pytania kontrolne
 
Bibliografia

Ewa Masłyk-Musiał

Wykładowca na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pracowała również w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowania naukowe dotyczą problemów zmian i niepewności w procesach organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Opublikowała m.in.: Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego (1978), Zarządzanie zmianami w firmie (1997), Społeczeństwo i organizacje (1985), Organizacje w ruchu (2003), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (2011). Korzystając dwukrotnie z prestiżowego stypendium im. Fulbrighta, pogłębiała wiedzę na Uniwersytetach Stanforda w Palo Alto i Georgia w Athens. Brała udział w międzynarodowych szkoleniach menedżerów z firm globalnych w Wharton Business School. Podczas staży naukowych we Francji i w Hiszpanii poznała metody wprowadzania zmian organizacyjnych w sektorze MSP oraz metody diagnozowania procesów transformacyjnych w skali makro.

Anna Rakowska

Profesorem UMCS w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym w Instytucie Zarządzania (Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem). Wcześniej była pracownikiem naukowym Politechniki Lubelskiej. Jest członkiem PAN oraz Amerykańskiej Akademii Zarządzania. Naukowo interesuje się rozwojem zasobów ludzkich, a szczególnie kompetencji menedżerskich. Posiada certyfikat trenerski (British Institute of Personnel Development). Od 20 lat współpracuje z biznesem, prowadząc treningi dla kadry kierowniczej. Autorka i współautorka 80 publikacji, m.in.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach (2007), Doskonalenie kompetencji menedżerskich (2000; razem z A. Sitko-Lutek).

Elżbieta Krajewska-Bińczyk

Adiunkt w Katedrze Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe wiąże z reinżynierią procesów gospodarczych w warunkach MSP, jakością zarządzania zmianami oraz adaptacyjnością przedsiębiorstw przemysłowych jako uczestników procesu zrównoważonego rozwoju. Praktyczny wymiar swojej pracy naukowej odnosi do zagadnień dotyczących modelowania systemu kontrolingu na potrzeby kształtowania kultury odpowiedzialności w warunkach mikro i małych przedsiębiorstw.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy