Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

For the shareholders

Warszawa, 07.06.2024
 
ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.
 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
które odbędzie się 28.06.2024 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
12. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2024. 
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

 

Warszawa 02.06.2023

 

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.
 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
które odbędzie się 26.06.2023 r. o godzinie 13:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 r. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2023. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki 
12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad.

 

 

Warszawa, 31.05.2022

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 24.06.2022 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021. 
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2021.
10. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2022 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad.

 

 

Warszawa, 07.06.2021

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2020.
12. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2021. 
13. Zmiany w statucie spółki PWE SA.
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad.

 

 

Warszawa, 29.01.2021

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.

 

 

Warszawa, 04.01.2021

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.

 

 

Warszawa, 01.12.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.

 

 

Warszawa, 02.11.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.

 

 

Warszawa, 01.10.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.

 

 

Warszawa, 11.09.2020

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A. 
 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych 
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. 
 
które odbędzie się 25 września 2020 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r. 
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podmiotu dokonującego obowiązkowej dematerializacji akcji PWE SA.
13. Zmiany w statucie spółki PWE SA.
14. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w 2020 r. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad.
 
 
 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Podwale 17 lok. 2
00-252 Warszawa

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031954

REGON 010686685

NIP 5261005453

Wysokość kapitału zakładowego 500 055,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 4505
Wartość nominalna akcji 111,00 zł
 

STATUT