Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

For the shareholders

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Podwale 17 lok. 2
00-252 Warszawa

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031954

REGON 010686685

NIP 5261005453

Wysokość kapitału zakładowego 500 055,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 4505
Wartość nominalna akcji 111,00 zł
 

STATUT