Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Paweł Popielski
ORCID: 0000-0002-5425-5821

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014–2020 kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, w latach 2016–2023 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych PW, a obecnie od roku 2020 dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Główne obszary jego zainteresowań naukowych dotyczą problemów geotechnicznych w hydrotechnice i inżynierii środowiska, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych itp. Jest specjalistą w zakresie modelowania zagadnień filtracji wody w ośrodku gruntowym w obliczeniach i analizie bezpieczeństwa obiektów budowlanych, a także w zakresie analiz oddziaływań głębokich posadowień na obiekty sąsiednie i wodę gruntową w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla prowadzonego monitoringu (zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji obiektu).

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.3
JEL: L74, Q01, Q34, Q53

Przegląd możliwości wykorzystania odpadów piaszczystych odzyskiwanych w oczyszczalniach ścieków jako surowca alternatywnego w budownictwie

Sand is a globally mined natural resource. It is applied, among others, in construction, because sand is one of the main components of concrete mixtures and a material used in earthworks. The aim of the manuscript is to organize the state of knowledge regarding the management of sandy waste generated in wastewater treatment plants and to indicate the possibilities of using this waste as an alternative raw material in construction applications. The main thesis is the claim that sand recovered in wastewater treatment plants, perceived as waste, can be an alternative for the global economy to obtain a significant amount of raw material for various uses in construction and to replace natural raw materials extracted for industry. The paper presents data on natural sand resources and its use, the effects of uncontrolled exploitation of the worlds sand resources and the potential of the Polish sand resource base. Particular attention was paid to the review of the possibilities of using sandy waste generated in wastewater treatment plants as an alternative raw material for natural sand resources. The practical applications of sand obtained in the processes used in wastewater treatment plants were also presented.

Piasek jest globalnie wydobywanym zasobem naturalnym. Stosuje się go m.in. w budownictwie, ponieważ piasek jest jednym z głównych składników mieszanek betonowych oraz materiałem wykorzystywanym w robotach ziemnych. Celem artykułu jest uporządkowanie stanu wiedzy dotyczącego zagospodarowania odpadów piaszczystych powstających w oczyszczalniach ścieków i wskazanie możliwości wykorzystania tych odpadów jako surowca alternatywnego w zastosowaniach budowlanych. Główną tezę stanowi twierdzenie, że piasek odzyskiwany w oczyszczalniach ścieków, postrzegany jako odpad, może być alternatywą dla światowej gospodarki na pozyskanie znacznej ilości surowca do różnych zastosowań w budownictwie i zastąpienia nim surowców naturalnych wydobywanych dla przemysłu. W pracy przedstawiono dane dotyczące zasobów piasku naturalnego i jego wykorzystania, skutki niekontrolowanej eksploatacji światowych zasobów piasku oraz potencjał polskiej bazy zasobowej piasku. Szczególną uwagę poświęcono przeglądowi możliwości wykorzystania odpadów piaszczystych powstających w oczyszczalniach ścieków jako alternatywnego surowca dla piasku naturalnego. Przedstawiono również dotychczasowe, praktyczne zastosowania piasku uzyskanego w procesach stosowanych w oczyszczalniach ścieków.

 

Słowa kluczowe: sand; mineral waste; sandy waste generated in wastewater treatment plants; circular economy; natural resources