Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agata Ludera-Ruszel
ORCID: 0000-0003-4433-5884
Dr Agata Ludera-Ruszel, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Prowadziła zajęcia z prawa pracy w Hiszpanii (Cardenal Herrera-CEU University), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk), na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance) oraz w Niemczech
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.2
JEL: K31

Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów — wyzwania dla Polski

Balancing work and family responsibilities is a prominent issue for modern society. The relation of subordination and dependence of a worker that characterizes the employment relationship, and makes it different from other work relations, puts an employee in a vulnerable position in terms of control over his or her own working life and balancing it with private life. Participation in paid activity often implies the need to sacrifice private life of the employee, which makes an exchange between the parties to an employment relationship no longer a fair one. Family life is most seriously exposed to a work-life conflict. This is becoming a critical challenge for many employees, especially women with family responsibilities. This contribution aims at offering an analysis of the recent European Union legislative intervention in the work-life conflict — the Work-Life Balance Directive and the position of Poland within this picture. The analysis reveals some limitations of the existing legislation as regards the conditions for people with caring responsibilities to reconcile their working and family duties.

 

Godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych stanowi poważne wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa. Relacja podporządkowania i zależności pracownika, która odróżnia stosunek pracy od innych stosunków zatrudnienia, stawia pracownika w mniej korzystnym położeniu jeśli chodzi o osiągnięcie stanu równowagi między czasem pracy i czasem prywatnym pracownika. Do naruszenia wskazanej równowagi dochodzi wówczas, gdy wykonywanie działalności zawodowej łączy się dla pracownika z koniecznością poświęcenia swojego życia prywatnego. Życie rodzinne jest najbardziej narażone na wystąpienie konfliktu na linii praca-życie prywatne. Osiągnięcie równowagi między pracą i życiem rodzinnym stanowi poważne wyzwanie dla wielu pracowników, zwłaszcza dla kobiet. Celem artykułu jest analiza unijnej dyrektywy w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, a także przedstawienie sytuacji Polski w tym zakresie. Podjęte rozważania zmierzają do ukazania prawnych ograniczeń dla realizacji celu w postaci osiągnięcia przez pracownika równowagi między obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Słowa kluczowe: work-life balance; gender equality; parental leaves; working time flexibility (równowaga między życiem zawodowym i prywatnym; równość płci; urlopy rodzicielskie; elastyczność czasu pracy)

Dr Agata Ludera-Ruszel, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Prowadziła zajęcia z prawa pracy w Hiszpanii (Cardenal Herrera-CEU University), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk), na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance) oraz w Niemczech (Humboldt University). Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców. Recenzentka w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji w obszarze prawa pracy, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.