Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Bartłomiej Nowak
dr hab. Bartłomiej Nowak
ORCID: 0000-0002-0773-7852

Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)

Redaktor naczelny miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"

 

Bartłomiej Nowak ukończył z wyróżnieniem kierunek zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie i polityce surowców naturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Od 2009 roku jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: adiunkta, a obecnie profesora nadzwyczajnego w Kolegium Prawa. Od 2015 roku pełnił różne funkcje administracyjne w ALK. W latach 2015-2020 był Prorektorem ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych, od 2020 roku - Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem, a od 2022 roku jest Dziekanem Kolegium Prawa ALK.
  
Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego "Central European Management Journal" oraz członkiem Rady  Naukowej "Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego".  Finalista XV edycji Nagród Naukowych "Polityki", stypendysta Rządu RP dla wybitnych młodych naukowców oraz uczestnik 4-letniego grantu naukowo-badawczego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w wiodących krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Promotor kilkunastu prac doktorskich w tym 7 wypromowanych doktorów. Członek wielu rad nadzorczych oraz rad naukowych instytutów badawczych, w tym mi.in: Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz obecnie Gaz-Systemu S.A. 

 

Wykaz wybranych publikacji

 

Artykuły:

Nowak, B., Szaroszyk, A. (2016). REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 2-9.

Nowak, B. (2015). Relations and prospects for development of security and solidarity policy on the European gas market. Journal of US-China Public Administration, (7), 517-527.

Nowak, B. (2015). Polish gas market in transition: Challenges of liberalization in the context of energy security. Oil, Gas & Energy Law Intelligence, (2), 27-41.

Nowak, B. (2014). Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu. Studia Europejskie, (2), 75-91.

Nowak, B. (2014). Energy market regulation and its impact on energy security. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2), 14-17.

Nowak, B. (2014). Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego. Sprawy Międzynarodowe, (1), 39-53.

Nowak, B. (2013). Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 10-19.

Nowak, B. (2012). Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie ustawy o zapasach. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 10-22.

Nowak, B. (2012). Shortcomings of the energy market liberalization in the European Union. European Public Law, (4), 701-714.

Nowak, B. (2011). Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, (3), 30-48.

Nowak, B. (2011). Poland's energy security in the context of the EU's common energy policy: The case of the gas sector. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, (4), 41-56.


Monografie:

Nowak, B., Kurtyka, M., Knap, O. (2023). Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetycznej, W: M. Ciszewska Mlinarić (Red.), Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo (s. 145-157). Akademia Leona Koźmińskiego.

Nowak, B. (2023). Problematyka inwestycji w odnawialne źródła energii – wybrane aspekty prawnoadministracyjne. W: T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (Red.), Meritum. Inwestycje budowlane (s. 582-615). Wolters Kluwer Polska.

Nowak, B. (2012). Gas Market Liberalization and Energy Security: Legal and Institutional Aspects. Wolters Kluwer.

Nowak, B. (2012). Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon. In: E. Latoszek, I.E. Kotowska, A.Z. Nowak, A. Stępniak (Eds.), European Integration Process in the New Regional and Global Settings (pp. 405-415). Warsaw University.

Nowak, B. (2009). Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak, B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. CH Beck.

Nowak, B. (2010). Equal access to energy market for energy suppliers: Benefits for the customers. In: W. Hoff (Ed.), The Critique of Law. Independent Legal Studies (pp. 213-228). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak, B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym. W: M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K.A. Wąsowski (Eds.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (s. 160-180). Wolters Kluwer Polska.

Nowak, B. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W: W. Sokolewicz (Red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo (s. 219-238). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne/Akademia Leona Koźmińskiego.

Nowak, B. (2008). Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? W: M. Swora, M. Szewczyk, K. Ziemski (Red.), Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji (s. 59-75). Urząd Regulacji Energetyki.