Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Edyta Kardas
ORCID: 0000-0001-7699-2622

Adiunkt w Katedrze Zarzadzania Produkcją Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Działalność naukową realizuje w dwóch dyscyplinach: inżynieria materiałowa oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Koncentruje się na problematyce z zakresu organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym procesów hutniczych, zarządzania i inżynierii jakości oraz wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu produkcją.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.1
JEL: D8, O3, Q01

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych oceniających znaczenie poszczególnych elementów składowych kapitału relacyjnego z punktu widzenia realizowanych w przedsiębiorstwach strategii. Dokonano również analizy zależności między kapitałem relacyjnym a przebiegiem procesów logistycznych. Analizę danych oparto na wynikach ankiet pochodzących z 200 przedsiębiorstw znajdujących się w południowej części Polski. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wybranymi elementami kapitału relacyjnego a efektami funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście procesów logistycznych. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwoliły na wykazanie, że w badanej grupie przedsiębiorstw występowały korelacje pomiędzy sposobem podejścia przedsiębiorstw do budowania kapitału relacyjnego a uzyskiwanymi efektami w kontekście wybranych aspektów procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny; kapitał relacyjny; zielona logistyka; procesy logistyczne
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.4.1
JEL: D2, D8

Wiedza oraz zarządzanie nią są kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstw funkcjonujących współcześnie na rynku. Jedną z głównych cech dobrego zarządzania z punktu widzenia budowania unikatowych przewag konkurencyjnych jest zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się i transferu wiedzy. Wiedza współcześnie staje się — w skali mikro — priorytetowym czynnikiem wytwórczym oraz — w skali makro — determinantą postępu technicznego. Do potencjalnych korzyści będących efektem wdrożenia systemu zarządzania wiedzą można zaliczyć: tworzenie nowych produktów i marek, budowę wizerunku, optymalizację wykorzystania zasobów, budowę efektywnych relacji wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie innowacji oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w grupie 105 przedsiębiorstw w kontekście wpływu wybranych elementów systemu zarządzania wiedzą na: liczbę reklamacji, liczbę zdarzeń niebezpiecznych i wypadków, wydajność pracy, liczbę klientów, wielkość fluktuacji kadr oraz liczbę pomysłów i usprawnień.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą; logistyka; zarządzanie procesami
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.3

Produkcja surówki wielkopiecowej wymaga ogromnej ilości surowców i materiałów do produkcji. Ciągłość pracy wielkiego pieca powoduje, że nie mogą wystąpić sytuacje braku surowców w magazynie. Celem artykułu jest charakterystyka problemu gospodarki surowcowej w wybranym Wydziale Wielkopiecowym jednej z polskich hut. Artykuł ten dotyczy tylko jednego rodzaju surowców, tj. rud żelaza. W pierwszej części dokonano analizy wielkości i struktury dostaw surowców do zakładu. W drugiej jego części oceniono wielkość produkcji surówki i jednostkowe zapotrzebowanie na poszczególne surowce i materiały. W ostatniej części dokonano próby prognozy produkcji i zapotrzebowania na rudy. W analizie uwzględniono wyniki zebrane w analizowanym Wydziale Wielkopiecowym i obejmujące 1 rok kalendarzowy.

Słowa kluczowe: surowce; gospodarka surowcowa; prognozowanie; surówka wielkopiecowa